Fundraising a zdaňovanie: Najčastejšie otázky II

16. 5. 2023

OZ, právnické osoby a podnikatelia

Fungujete formou občianskeho združenia, právnickej osoby, alebo ako podnikateľ, založili ste si kampaň na Donio a zaujímate sa o to, ako získané príjmy reflektovať v daňovom priznaní? Alebo o založení kampane ešte len premýšľate, ale nie ste si istí prípadným zdaňovaním? Pripravili sme pre vás niekoľko užitočných rád, ktoré vám situáciu nepochybne uľahčia.

Ak ste fyzická osoba, tieto rady sa na vás nevzťahujú – prečítajte si prvú časť blogu, v ktorej nájdete rady určené fyzickým osobám.

Dobročinná výzva

Ak si ako občianske združenie založíme dobročinnú výzvu, musíme získané financie priznať ako dar? Od akej sumy? A ako tieto financie vstupujú do daňového priznania?

Čo sa týka zdaniteľných príjmov, občianske združenie má v zákone o dani z príjmov uvedené, že ich predmetom dane sú „príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe“. To znamená, že ak je dar prijatý v rámci dobročinnej kampane, z ktorej občianske združenie nedosahuje zisk, tak tento dar nie je predmetom dane. V takomto prípade sa ani neuvádza v daňovom priznaní. V účtovníctve sa dar eviduje a účtuje ako „príjem neovplyvňujúci základ dane z príjmov“. Viď Zákon o dani z príjmov 595/2003 Z.z., § 12, ods. 2) + § 12, ods. 7, písm. b)

Ak si založíme dobročinnú výzvu ako s.r.o, musíme získané financie priznať ako dar? Od akej sumy? A ako tieto financie vstupujú do daňového priznania?

Tento prípad je rovnaký ako pri občianskych združeniach, a teda prijatý dar nie je predmetom dane podľa zákona o dani z príjmov. V účtovníctve sa prijatý dar eviduje a účtuje, ale v daňovom priznaní sa neuvádza. Viď. Zákon o dani z príjmov 595/2003 Z.z., §12, ods. 7, písm b)

Odmenová kampaň (Naštartuj projekt)

Ak si ako fyzická osoba – podnikateľ alebo ako právnická osoba založím odmenovú kampaň na Donio, musím získanú sumu uvádzať v daňovom priznaní? A ak áno, od akej výšky?

Právnická osoba, ako aj podnikateľ priznávajú príjmy zo svojej činnosti v plnej výške bez akejkoľvek hranice, ktorá by bola od dane oslobodená. Pri odmenovej kampani v časti Naštartuj projekt ide v podstate o ostatné výnosy, ktoré sú zdaniteľnými príjmami. Zároveň je možné účtovať aj výdavky, ktoré súvisia s poskytnutím odmeny prispievateľom (účtovať ich ako daňové náklady). Taktiež treba doplniť, že príjmy z odmenovej kampane vstupujú aj do obratu pre posúdenie povinnosti registrácie k DPH.

Akou formou sumu získanú v odmenovej kampani zaradiť do daňového priznania?

Záleží od typu účtovníctva, ktorú daná účtovná jednotka vedie, vo všeobecnosti ale ide o ostatný výnos (pri právnickej osobe, ktorá vedie podvojné účtovníctvo sa účtuje na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti). Do daňového priznania potom vstupujú prostredníctvom výsledku hospodárenia z účtovníctva (t.j. výnosy – náklady).

Aké formy odmeny sa dajú vylúčiť z celkovej získanej sumy? Napríklad odmeny ako „dobrý pocit“, virtuálne odmeny ako “kúpa stoličky v divadle" a podobne.

Vylúčiť, resp. nezdaňovať je v prípade právnickej osoby možné iba dary, o ktorých sa síce účtuje, ale v daňovom priznaní po skončení zdaňovacieho obdobia sa tieto príjmy vyjmú zo zdaniteľných príjmov a teda sa z nich neplatí daň. Ak je možné akýkoľvek príjem definovať ako dar, tak tento sa môže vylúčiť z celkovej sumy. Ako dar vo všeobecnosti ide vtedy, ak darca daruje, resp. prispeje obdarovanému bezodplatne a teda nič za svoj dar neočakáva ani neobdrží. Ak napr. „virtuálna stolička v divadle“ znamená, že ide o dar, teda darca za svoj príspevok nič nedostane, tak v daňovom princípe nejde o odmenovú kampaň, ale dobročinnú.

Po skončení svojej odmenovej kampane v časti Naštartuj projekt som dostal vyplatenú sumu od Donio formou dvoch platieb (poznámka: ide o comgate, združujúci platby darcov prevodom a stripe združujúci všetky platby kartou) – ako ich mám zaúčtovať?

Všetky prijaté platby sa evidujú totožne, t.j. ako príjem a je jedno akou formou sa k vám ako k fyzickej osobe dostali. Nie je teda nutné sumu rozdeľovať. Viď: Zákon o dani z príjmov 595/2003 Z.z., § 6 ods. 2, písm. a)

Poznámka: Všetky informácie ohľadom problematike zdaňovania a účtovania príjmov z crowdfundingovej kampane (či už dobročinnej výzvy alebo Naštartuj projekt) uvedené v tomto článku sú všeobecné usmernenia a rady. Odporúčame vám v každom prípade konzultovať vašu konkrétnu situáciu so svojim účtovníkom, resp. daňovým poradcom. Zdaňovanie kampane sa môže meniť v závislosti od množstva faktorov. Je možné, že u vašej kampane (v prípade fyzickej aj právnickej osoby) bude nutný odlišný postup.

Chcete nám čokoľvek napísať? Na vaše správy sa tešíme na ahoj@donio.sk.

Zdieľať článok