Výročné správy

Neinvestičný fond Donio v rámci našej fundraisingovej platformy spravuje Dobročinné výzvy a je zo zákona povinný každoročne do 30. júna vypracovať Výročnú správu. Tú ukladáme do verejnej časti registra účtovných závierok, no prečítať si ju môžete aj tu.

Výročná správa pre nás nie je len zákonnou povinnosťou. Berieme ju ako komplexnú správu, ktorú ďalej komunikujeme vám, darcom, používateľom Dobročinných výziev, partnerom, nášmu investorovi či širokej verejnosti.

Spracúvame v nej prehľad činností v súvislosti k účelu fondu, ročnú závierku a správu štatutárneho audítora. Z tejto správy sa dozviete aj o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu, našich príjmoch, stave majetku, výdavkoch, vykonaných zmenách štatútu či zloženia orgánov, ak sa udiali.

Výročná správa 2023

 Stiahnuť

Výročná správa 2022

 Stiahnuť

Výročná správa 2021

 Stiahnuť