Etický kódex

Donio je hodnotovo založená platforma, ktorá dbá na čestný a poctivý prístup k fundraisingu. Veríme, že práve ten sa v dlhom období ukáže ako najvhodnejší.

Nasledujúce morálne a etické zásady sú preto záväzné pre všetkých našich zamestnancov, ako aj pre iné osoby, ktoré konajú v mene Donio.

Donio n. f. je členom Klubu fundraiserov, organizačnej zložky Slovenského centra fundraisingu (člena Európskej fundraisingovej asociácie) a pri svojej práci sa zaväzuje rešpektovať Etický kódex fundraisera a Medzinárodné vyhlásenie o etických zásadách vo fundraisingu. Ten vydalo Slovenské Centrum Fundraisingu v spolupráci s Českým Centrom Fundraisingu.

Etický kódex zakladateľov kampaní na Donio

Od všetkých tvorcov dobročinných výziev aj projektov odmenového crowdfundingu vyžadujeme dodržiavanie týchto pravidiel:

 1. Všetka komunikácia fundraisera s darcom je otvorená, pravdivá a úplná.
 2. Fundraiser rešpektuje darcu a aj jeho odmietnutie, nezneužije slabosti darcu, citovo nevydiera a nevyvíja nátlak.
 3. Fundraiser oslovuje výlučne takých darcov, ktorí sú pre jednotlivcov a organizácie prijateľní.
 4. Fundraiser prijme iba taký dar, ktorého zamýšľané využitie je v súlade s poslaním kampane.
 5. Fundraiser koná tak, aby neohrozil organizáciu, jej dobré meno, a aby nepoškodil iné organizácie.
 6. Fundraiser poďakuje vždy, včas a adekvátnou formou.
 7. Fundraiser chráni dôstojnosť, bezpečie a práva ľudí, pre ktorých jednotlivec či organizácia vykonáva svoju činnosť.
 8. Fundraiser sa vzdeláva v odbore a usiluje sa o kultiváciu profesie.

Právo odmietnutia

Ako fundraisingová platforma si vyhradzujeme právo odmietnuť akúkoľvek kampaň, ktorá uverejňuje:

 • materiál urážlivý alebo nebezpečný pre deti a mladistvých;
 • materiál obhajujúci, propagujúci alebo podnecujúci nenávisť voči iným ľuďom alebo voči menšinám;
 • materiál obhajujúci, propagujúci alebo podnecujúci násilie, pornografiu, rasovú či etnickú diskrimináciu;
 • hoaxy, dezinformácie a iné lživé alebo zavádzajúce údaje, nepravdivé skutočnosti alebo urážky, vulgárne alebo obscénne slová, obsah provokatívny, alebo agresívny voči iným osobám;
 • iný obsah, ktorým sa porušujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo dobré mravy.

Tiež si v súlade s Pravidlami vyhradzujeme právo odmietnuť kampaň z iného, vyššie nešpecifikovaného dôvodu.

Etický kódex organizácie pri práci s darcami

Ako platforma fungujeme z dobrovoľných príspevkov a preto, vedení spoločným záujmom o rozvoj svojbytnej a slobodnej občianskej spoločnosti vyhlasujeme, že:

 1. Získané dobrovoľné príspevky využijeme v súlade s naším poslaním a s vôľou darcu, či už je vyjadrená písomne alebo ústne. Ak vieme, že by sme dar takto nedokázali využiť, vrátime ho.
 2. O všetkých prijatých dobrovoľných príspevkoch informujeme otvorene, pravdivo a úplne.
 3. Zodpovedáme za to, od koho prijímame prostriedky a riadime sa pritom zásadami, ktoré zverejňujeme.
 4. Prijaté dobrovoľné príspevky používame účelne, hospodárne a v súlade s platnou legislatívou.
 5. Využívame nástroje transparentnosti a zverejňujeme stanovy (štatút, zriaďovaciu listinu), výročnú správu za Donio n.f. a finančnú závierku za Donio SK s.r.o.
 6. Za dar vždy poďakujeme a ručíme za to, že so získanými údajmi o darcoch sa bude zaobchádzať diskrétne a bezpečne v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 7. Ručíme za to, že osoby poverené, aby v našom mene komunikovali s darcami a získavali ich záujem a podporu, budú dodržiavať etický kódex fundraisera.V Bratislave, dňa 1. septembra 2022