Výzva ukončená:

BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES – Monografia mestskej časti

Získaných 0 € 1 005 €
3 500 €
 -
22 darcov
Celkom sa zapojilo
46 €
Priemerná výška daru
250 €
Najvyšší dar
80 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES – Monografia mestskej časti

Získaných 0 € 1 005 €
3 500 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Egid Haluška
Dátum pridania
26. 9. 2022
Posledná aktualita

5. 1. 2023 12:46

Ako sa nám darí

   Obec charakterizuje, zvýrazňuje a interpretuje jej dejinný vývoj v každej oblasti spoločenského, hospodárskeho, sociálneho, etnického, ekonomického či náboženského povedomia. Možno na ne prihliadať ako na základný kameň zriadenia obce v priestore a čase. Každé širšie, rozsiahlejšie územie formoval národ, ktorý vytváral v krajinnom prostredí menšie celky, mestá a dediny. V nich sa udomácňoval ľud, ktorý si bol vedomý svojej etnickej svojbytnosti a snažil sa utvoriť si čo najlepšie podmienky pre život. vlastného životného prostredia.
   Bardejovská Nová Ves, v minulosti samostatne sa rozvíjajúca obec, neďaleko slobodného kráľovského mesta, má bohaté dejiny, ktoré sa nikto nepodujal samostatne spracovať. Autorský kolektív historikov pod vedením PhDr. Ľuboslava Šmajdu, spolu s ďalšími nadšencami túto úlohu prijal a podarilo sa zmapovať základný dejinný vývoj podarí rozšíriť o ďalšie zaujímavé informácie. O aspektoch vývoja, života by sa dalo písať mnoho, avšak monografické dielo má miestnym obyvateľom a všetkým záujemcov priniesť prierez dejinného rozvoja obce so všetkými náležitosťami.
   Centrom obce je rímskokatolícky stredoveký kostol, v ktorom sa nachádzajú mnohé zaujímavé historické predmety spolu so šľachtickými hrobmi, ďalej zemepanská kúria pretože historických materiálov je dostatok. Medzi takéto materiáli radíme aj spomienky, príbehy, fotografický materiál a ďalšie.
   Pri výskume sa podarilo zachytiť pečať richtára Bardejovskej Novej Vsi so symbolom, ktorý by sa mohol stať predlohou pre erb mestskej časti, avšak tu sa otvára cesta pre heraldikou, ktorí proces tvorby privedú k zdarnému výsledku.
   Nechcem nateraz prezrádzať veľa zo získaných informácií, aby sme vás neobrali o zážitok z čítania a prijímania nových, nepoznaných faktov o našej obci. Veríme, že pripravovaná kniha bude pre Vás potešením.

Zobraziť celú aktualitu

Prečo chceme napísať monografiu

Každá obec má bohatú a neprebádanú históriu, ktorú mnohokrát poznáme len z mestských či obecných kroník. Tie sa však neviedli vždy poctivo. Ak už aj boli vedené, je to len zlomok toho, čo vieme z historických materiálov získať.

Dejiny Bardejovskej Novej Vsi, ako mestskej časti dnešného mesta Bardejov, neboli doposiaľ plnohodnotne spísané a jeho obyvateľom, rodákom sa nedostalo patričnej oblasti historického skúmania.

Každá obec, bez ohľadu na jej administratívne začlenenie, by mala disponovať knižnou publikáciou (monografiou), ktorá by zmapovala celý dejinný vývoj skúmaného územia. Tým by vznikla práca, ktorá niekoľkým generáciám odovzdala knižnou formou pamäť jej obyvateľov. Buďme na svoje dejiny hrdí a nezabudnime, odkiaľ pochádzame. Objavovať stále nové, poznávať nepoznané bolo, je a bude vždy inšpirujúce, preto je potrebné zaobstarať knihu, ktorá bude zdobiť knižnice miestnych obyvateľov žijúcich v obci, ale aj mimo nej.

Nové vydané dielo by zanechalo v srdciach a mysliach obyvateľov Bardejovskej Novej Vsi kultúrne dedičstvo ich predkov. Spomeňme si preto na všetkých, ktorí už nie sú medzi nami, ktorí za nich bojovali, vybudovali spomínanú obec od základov a zanechali súčasným generáciám priestor na lepší život.

Niečo „málo“ o Bardejovskej Novej Vsi

Prvá písomná zmienka o samostatnej obci pochádza z roku 1320, kedy vznikla pri vymedzení hraníc Bardejova. V historických materiáloch sa uvádza v maďarskom ekvivalente „Nová Ves“ z čoho je zrejmé, že ju založili vtedajší obyvatelia Bardejova a preto úzko súvisí z ich dejinami. Bardejov bol vyhlásený za „slobodné kráľovské mesto“ a miestni mešťania sa snažili Novú ves pričleniť k mestu.

Nová Ves patrila do hradného panstva Makovica. Až do roku 1971 bola Nová Ves samostatnou obcou, ktorá bola pričlenená k okresnému mestu a tento administratívny stav trvá do súčasnosti. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky eviduje v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 3 pamiatky v katastri Bardejovskej Novej Vsi. Prvou je gotický Kostol Narodenia Panny Márie, ktorý podľa doterajších výskumov stál v obci v 15. storočí. Po viacerých prestavbách stojí v obci dodnes. Druhou pamiatkou je zemepanská, klasicistická kúria z 1. polovice 19. storočia. Po roku 1960 bola kúria výrazne prestavaná a využívaná ako obchod. V súčasnosti je budova využívaná ako zdravotné stredisko a vedľa budovy stojí sýpka.

Ako ďalší je evidovaný neskoro klasicistický náhrobok s urnou na vrchole a hadom v podstavci pri kostole z obdobia 1842 – 1843. Okrem spomínaných NKP netreba zabúdať na dnes už menej prezentovanú prvú svetovú vojnu a najmä tiež na druhú svetovú vojnu, ktorá sa dotkla takmer každého. Spracovanie dejín skúmaného územia sa vždy odvíja od zachovaných dostupných archívnych materiálov počnúc stredovekými a novovekými listami, cirkevnými dokumentami, katastrálnymi mapami, modernými dokumentami 20. storočia, ale aj pravekými nálezmi, skúmaním cirkevných matrík, sčítaním obyvateľov a mnoho ďalších dokumentov. Dejiny sa vždy dopĺňajú orálnou históriou, ktorá sa zachovala v pamäti miestnych obyvateľov a vo fotografickom materiály. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že nie je o čom písať, vždy je to len klamlivý pohľad na objektivitu zachovaných materiálov.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Napísanie monografie obce závisí od rôznych faktorov. Tým prvým je finančné zabezpečenie rukopisu a jeho následné vydanie tlačou. Tým druhým je vytvorenie autorského kolektívu, zabezpečenie jazykovej korekcie, recenzie diela a grafického spracovania. Cena za takúto prácu sa môže pohybovať od 5 000 – 10 000 eur v závislosti od počtu strán a rozsahu. V súčasnosti sa nám podarilo získať 1500€ na štart, no nato, aby sme toto dielo vedeli dokončiť potrebujeme aj vašu pomoc.

Dielo je rozdelené do dvoch etáp.

1.)  Napísanie samotného diela 3500 – 5000€
(V cene je zahrnuté napísanie publikácie, jazyková korektúra, recenzia, rôzne archívne poplatky a pod…)

2.) Vydanie publikácie odhadom viac ako 5000€
(grafické spracovanie a samotná tlač)

Po úspešnom vydaní diela sa do rúk verejnosti dostane produkt, ktorý ďalšie desaťročia nebude potrebovať žiadne investície alebo opravy. Zachová sa pamäť o obci a jeho obyvateľoch, ktorá nebola dlhodobo predmetom záujmu skúmania.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

5. 1. 2023 12:46

Ako sa nám darí

   Obec charakterizuje, zvýrazňuje a interpretuje jej dejinný vývoj v každej oblasti spoločenského, hospodárskeho, sociálneho, etnického, ekonomického či náboženského povedomia. Možno na ne prihliadať ako na základný kameň zriadenia obce v priestore a čase. Každé širšie, rozsiahlejšie územie formoval národ, ktorý vytváral v krajinnom prostredí menšie celky, mestá a dediny. V nich sa udomácňoval ľud, ktorý si bol vedomý svojej etnickej svojbytnosti a snažil sa utvoriť si čo najlepšie podmienky pre život. vlastného životného prostredia.
   Bardejovská Nová Ves, v minulosti samostatne sa rozvíjajúca obec, neďaleko slobodného kráľovského mesta, má bohaté dejiny, ktoré sa nikto nepodujal samostatne spracovať. Autorský kolektív historikov pod vedením PhDr. Ľuboslava Šmajdu, spolu s ďalšími nadšencami túto úlohu prijal a podarilo sa zmapovať základný dejinný vývoj podarí rozšíriť o ďalšie zaujímavé informácie. O aspektoch vývoja, života by sa dalo písať mnoho, avšak monografické dielo má miestnym obyvateľom a všetkým záujemcov priniesť prierez dejinného rozvoja obce so všetkými náležitosťami.
   Centrom obce je rímskokatolícky stredoveký kostol, v ktorom sa nachádzajú mnohé zaujímavé historické predmety spolu so šľachtickými hrobmi, ďalej zemepanská kúria pretože historických materiálov je dostatok. Medzi takéto materiáli radíme aj spomienky, príbehy, fotografický materiál a ďalšie.
   Pri výskume sa podarilo zachytiť pečať richtára Bardejovskej Novej Vsi so symbolom, ktorý by sa mohol stať predlohou pre erb mestskej časti, avšak tu sa otvára cesta pre heraldikou, ktorí proces tvorby privedú k zdarnému výsledku.
   Nechcem nateraz prezrádzať veľa zo získaných informácií, aby sme vás neobrali o zážitok z čítania a prijímania nových, nepoznaných faktov o našej obci. Veríme, že pripravovaná kniha bude pre Vás potešením.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
25 €  •  13. 12. 2022 13:29
Štedrý darca
250 €  •  11. 12. 2022 20:16
Dobročiný Darca
25 €  •  12. 11. 2022 20:16

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň