Podporte vydanie dejepisnej čítanky o Košiciach

Míľnik 1/1

Prispejte finančným darom na čítanku

Získaných 0 € 1 280 €
5 000 €
58 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Peter Neuwirth
Dátum pridania
21. 5. 2024
Posledná aktualita

24. 6. 2024 14:31

Dóm svätej Alžbety v Košiciach

Dóm svätej Alžbety v Košiciach je najväčšou katedrálou na Slovensku. Postavili ho na mieste predchádzajúceho menšieho kostola, ktorý vyhorel (okolo r.1378 – 1380) a po oprave bol asi pre vtedajšie Košice primalý. Podľa stredovekých stavebných zvyklostí začali nový chrám budovať obostavaním starého kostola, ktorý po dokončení obvodových múrov zborili. So stavebnými prácami začali koncom 14. storočia alebo začiatkom 15.storočia. Tak ako predchádzajúci kostol, aj tento zasvätili nemeckí kolonisti sv.Alžbete. Chrám sa budoval za podpory viacerých panovníkov. Hneď po vyhorení starého stavbu podporil Žigmund Luxemburský a pokračovanie stavby zabezpečovala aj odpustková bula, vydaná pápežom v roku 1402.

Na stavbe sa podiľali viaceré stavebné dielne aj majstri. Mnohí zanechali svoje značky vyryté do kameňov (okolo 200 je objavených). To preto, aby sa ich práca dala vyúčtovať. Stavbu začala dielňa, ktorú pravdepodobne viedol kráľovský staviteľ Peter, a na stavbe pracovala asi do roku 1420, keď bolo postavené obvodové murivo spolu s vežami až po hlavnú rímsu. Najznámejšia je práca kráľovského staviteľa majstra Štefana. Okrem iného bol autorom kamenného pastofória naľavo od hlavného oltára.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Prinesme žiakom ZŠ čítanku o dejinách Koších

S vašou pomocou vznikne Dejepisná čítanka, ktorej nové vydanie by sme radi zrealizovali už toho roku.

Prvé vydanie čítanky malo viac historických atribútov. Bola to publikácia určená základným školám v Košiciach a historicky prvý projekt o histórii mesta pre žiakov základných škôl. Druhým prívlastkom bolo to, že Košice ako prvé mesto na Slovensku vydalo dejepisnú čítanku pre najmenšiu skupinu svojich obyvateľov.

Pre koho je publikácia určená?

Publikácia je určená žiakom základných škôl, ich pedagógom a rodičom detí, v ktorej prostredníctvom textov a bohatých ilustrácií dokumentuje skutočnosť i všetko to, čo poznačilo dejinný proces v našom meste, určovalo jeho smerovanie, zanechalo nezmazateľné stopy pokroku a historického napredovania.

Poslaním publikácie, ktorú chystáme vydať toho roku je oboznámiť všetky cieľové skupiny s dávnou i nedávnou minulosťou Košic, prebúdzať lásku a úctu k histórii metropoly východného Slovenska, k zachovaným kultúrnym a historickým pamiatkam.

Ako bude čítanka vyzerať?

Táto dejepisná čítanka bude určená ako doplnkový text k vyučovaniu dejepisu pre žiakov 5. až 9. ročníka a tiež ako pomôcka pre pedagógov. Bude písaná a ilustrovaná tak, aby bola žiakom zrozumiteľná a nápomocná. Pomocou nej si urobíte predstavu o bohatej histórii mesta Košice a o živote jeho od prvej písomnej zmienky teda od roku 1230 až po súčasnosť. Je to prierez dejín Košíc, ktoré boli nielen významným politickým strediskom, ale i dôležitou obchodnou križovatkou.

Kam čítanku distribuujeme?

V Košiciach sa nachádza 57 základných škôl, z toho 12 súkromných, 5 umeleckých a 2 cirkevné. Dejepisnou čítankou o histórii mesta pomôžeme všetkým záujemcom z radov učiteľov, pracovníkov v školstve ako aj rodičom, ktorí v dnešnej dobe hrajú významnú podpornú úlohu pri vzdelávaní žiakov základných škôl. Dejepisná čítanka sa stane dôležitou pomôckou pri výučbe v regionálnom školstve. Vzdelávanie je v systéme regionálneho školstva jedným z najúčinnejších nástrojov formovania mladej generácie v každej vyspelej spoločnosti a dejepisnou čítankou by sme radi prispeli k tomu.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze z kampane budú použité na na všetky prípravné práce, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s vydaním knihy.

Keďže je potrebné nahradiť a doplniť team autorov, aktualizovať a rozšíriť niektoré state, doplniť nové a pomocou všetkých autorov zabezpečiť kontinuitu písaných textov o jednotlivých obdobiach.

Na dejepisnej čítanke sa okrem autorov budú podieľať aj školskí metodici a historik didaktik. Časť peňazí bude použitá na odmeny autorov a jazykového redaktora, školského metodika,historika didaktika a grafika.

Kto čítanku vydáva?

Dejepisnú čítanku vydá vydavateľstvo historickej literatúry UNIVERSUM-EU s.r.o., ktoré vzniklo už pred 27 rokmi a zaoberá sa vydávaním publikácií, zaoberajúcimi sa dejinami, etnografiou a filozofiou. Podľa cenovej kalkulácie vydavateľstva UNIVERSUM – EU s.r.o. pri výrobe 2 000 kusov v cene 8 338 EUR by jeden kus stál 4,2 EUR. Čítanky by sa distribuovali do základných škôl v meste Košice a väčšia časť by išla na predaj do košických kníhkupectiev. Po zohľadnení týchto kalkulácií a podkladov sme si dali cieľovú sumu 12 000 EUR, čo môže byť ešte ovplyvnené možnou infláciou a pod. 

V prípade, že by sme nezískali cieľovú sumu v cieľovej hodnote, tak by sme použili aj iný, možný spôsob doplnenia finacií cez projektové výzvy pre túto oblasť.

Ak by sa podarilo prekročiť cieľovú sumu, tak by sme nadbytočné peniaze použili na iný projekt regionálnej histórie mesta Košice a Košického kraja.

ĎAKUJEME!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

24. 6. 2024 14:31

Dóm svätej Alžbety v Košiciach

Dóm svätej Alžbety v Košiciach je najväčšou katedrálou na Slovensku. Postavili ho na mieste predchádzajúceho menšieho kostola, ktorý vyhorel (okolo r.1378 – 1380) a po oprave bol asi pre vtedajšie Košice primalý. Podľa stredovekých stavebných zvyklostí začali nový chrám budovať obostavaním starého kostola, ktorý po dokončení obvodových múrov zborili. So stavebnými prácami začali koncom 14. storočia alebo začiatkom 15.storočia. Tak ako predchádzajúci kostol, aj tento zasvätili nemeckí kolonisti sv.Alžbete. Chrám sa budoval za podpory viacerých panovníkov. Hneď po vyhorení starého stavbu podporil Žigmund Luxemburský a pokračovanie stavby zabezpečovala aj odpustková bula, vydaná pápežom v roku 1402.

Na stavbe sa podiľali viaceré stavebné dielne aj majstri. Mnohí zanechali svoje značky vyryté do kameňov (okolo 200 je objavených). To preto, aby sa ich práca dala vyúčtovať. Stavbu začala dielňa, ktorú pravdepodobne viedol kráľovský staviteľ Peter, a na stavbe pracovala asi do roku 1420, keď bolo postavené obvodové murivo spolu s vežami až po hlavnú rímsu. Najznámejšia je práca kráľovského staviteľa majstra Štefana. Okrem iného bol autorom kamenného pastofória naľavo od hlavného oltára.

16. 6. 2024 16:42

Príbeh dejepisnej čítanky pokračuje. Najprv by sme radi poďakovali tým darcom, ktorí nás podporili do 16. júna poobedia. Keďže podpora stúpa, budemevďační za každý dar, ktorým prispejete k úspečnému vydaniu dejepisnej čítanky o histórii Košíc.

Bitka pri Moháči v roku 1526 znamenala rozhodujúci prelom v dejinách územia dnešného Slovenska. Uhorsko sa stalo súčasťou habsburgskej monarchie až do roku 1918. Nárok na uhorský trón po porážke a smrtiLudovíta II. si robili dvaja uchádzači. Najbohatší uhorský magnát Ján Zápoľský a Ferdinand I. Habsburgský. Ich spor ovplyvnil aj postavenie miest v Uhorsku, vrátane Košíc. Boje sa odohrávali priamo pod hradbami Košíc (1528,1536). Ján Zápoľský obsadil Košice v roku 1536. Predstaviteľov samosprávy, richtára, členov rady dal do okov, uväznil ich a o mesiac na to ich hnali v okovách do Sedmohradska. Namiesto nich ustanovil do ich funkcií a do mestských postov jemu oddaných ľudí (väčšinou Maďarov), ktorí prišli do Košíc zo Zátisia a Sedmohradska. 

Confesio Pentapolitana

Od obsadenia mesta Ferdinadom I. Habsburgským v roku 1552 sa Košice stali centrom územia, označovaného ako Horné Uhorsko. V roku 1517 začala v Nmecku reformácia vystúpením teológa Martina Luthera a pribitím jeho 95 téz na dvere chrámu vo Wittenbergu. Reformácia bola v 16.-17. storočí sociálne-politickým hnutím v západnej, strednej a severnej Európe proti pápežstvu, svetskej, hospodárskej, politickej moci a márnivosti pápeža i cirkevných feudálov v jednotlivých krajinách, aj v Uhorsku.

V tejto situácii sa protestantizmus sformoval do podoby samostatných cirkví, reprezentovaných smermi ako luterántsvo, kalvinizmus, anabaptizmus či unitárstvo. Protestantizmus sa v rámci Uhorského kráľovstva najviac rozšíril na území dnešného Slovenska. Na konci 16.storočia bolo na území dnešného východného Slovenska vyše 90 percent obyvateľov evanjelikov (luteránov a kalvínov). Zmeny v príslušnosti k cirkvi zasiahli aj Košice. V Košiciach bol prvým hlásateľom Lutherovho učenia Dévai Biró. Košičania odmietali radikálne formy protestantizmu. Oficiálne sa dištancovali aj od kalvinizmu. Bolo to na stretnutí v Prešove v roku 1549, kde päť miest – Košice, Levoča, Prešov, Sabinov a Bardejov sformulovali svoje evanjelické vierovyznanie, známe ako CONFESIO PENTAPOLITANA … 

9. 6. 2024 18:36

Poďakovanie tým, ktorí podporili projekt dejepisnej čítanky pre Košice do dneška 9.júna. Zároveň pripájame headline pokračovanie príbehu o Košiciach

Stredovekých Košičanov by sme mohli charakterizovať ako skúsených kupcov, šikovných remeselníkov, dobrých poľnohospodárov. Ako si zarábali na chlieb ich každodenný ? Vyvážali suroviny, polotovary, hotové výrobky a okrem toho sa živili aj poľnohospdárstvom. Rozsiahla stať o stredovekých Košičanoch s tým čo siali, čím platili, čo mali v hrncoch a ako zasiahla sedliacka vojna a povstanie Juraja Dóžu – to Vám pripravujeme v kapitole Život stredovekého Košičana.

4. 6. 2024 16:14

Poďakovanie všetkým darcom, ktorí prispeli k vydaniu dejepisnej čítanky o Košiciach v dňoch od 31.mája do 3.júna 2024

Keď listujeme v dejinách Uhorska,darmo budeme pátrať po priezviskách panovníkov, ktorí udelili Košiciam privilégiá, či to bol Belo IV., Ondrej II. alebo Karol Róbert. Boli označení príslušnosťou k svojim rodom ako Arpádovci, Anjouovci.

V listine z roku 1230, ktorá je zároveň prvou zmienkou o Košiciach a predstavuje kúpno-predajnú zmluvu, sa uvádza, že zem predávajú : Šimon, syn Gregora, Petur, syn Pavla a ich otcovia. Kupujúcimi sú : Ceked, syn Pavla, Bency a Bohuslav, synovia Petura. V týchto obdobiach mali ľudia iba jedno meno. U šľachticov sa uvádzalo, odkiaľ boli : Arnold z Drienova, Mikuláš z Rozhanoviec.Mešťanov, podobne ako roľníkov, kýmnevznikli priezviská, poznávali iba podľa krstného mena, za ktorýmpripojili prezývku, alebo povolanie. Ak bolo viacero Jánov, jeden bol Ján murár, druhý hluchý, ďalší bol známy ako hrnčiar alebo kováč. Tak vznikali priezviská, ktoré sa ale nededili z otca na syna.

30. 5. 2024 18:08

Poďakovanie darcom, ktorí podporili kampaň darmi od 28. 5. do 30. 5. a pokračovanie zaujímavého príbehu o Košiciach

V tom čase vznikali obchodné dohody a jednou z nich bol aj obchodný pakt Krakova a Košíc z roku 1390.Ďalším paktom bolo obchodno-ekonomické združenie PENTAPOLITANA do ktorého patrili mestá Košice, Levoča, Prešov, Bardejov a Sabinov. Prvé stretnutie predstaviteľov týchto miest sa uskutočnilo v roku 1412. Viac sa dozviete v budúcej čítanke, na ktorú ste prispeli alebo prispejete.

28. 5. 2024 19:16

Pribúdajúcim darcom sa chceme poďakovať a tým ďalším a budúcim ponúkame úryvok z košického príbehu o vtedy vychýrenom kráľovskom meste

Košice boli od 13. storočia slobodným kráľovským mestom a veľakrát sa museli brániť rozpínajúcim sa veľmožom. Takými boli aj Omodejovci, ktorí si  robili zálusk na Košice. Došlo k vojenským stretom a v roku 1312 boli porazení Košičanmi a kráľom Karolom Róbertom. Nastáva čas slávy Košíc a vrcholom a odmenou za verné služby kráľom Košiciam udelil kráľ Ľudovít Veľký prvý mestský ertb v roku 1369. Mesto Košice postupne dostáva privilégiá, o ktorých ostané uhorské mesta mohli len snívať.

27. 5. 2024 11:32

Poďakovanie prvým darcom a pokračovanie príbehu mesta Košice podľa dejepisnej čítanky Kľúče k dejinám Košíc

Vážení a dobrotiví darcovia finančných prostriedkov na podporu vydania dejepisnej čítanky o histórii Košíc, v mene zostavovateľov a budúcich autorov Vám ďakujeme, že ste podporili dobrú a zmysluplnú vec pre Vaše deti ako aj do budúcnosti pre mladé generácie. 

PR manažér pre kampaň vydania dejepisnej čítanky 

Peter Neuwirth

24. 5. 2024 14:32

Príbeh dejepisnej čítanky a mesta Košice začína

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
10 €  •  23. 7. 2024 8:15
Kristina M.
50 €  •  26. 6. 2024 8:35
Je to dôležitá pomôcka k tomu, aby sme nezabudli resp. aby sme nenechávali priestor manipulátorom. Zachovajme si svoje dejiny.
Vierka a Fadia-Florida
50 €  •  17. 6. 2024 10:07
Želáme čítanke dobrý štart
Láskavý darca
20 €  •  15. 6. 2024 11:13
Martin BORITÁŠ
50 €  •  14. 6. 2024 3:18
Vážim všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k vydaniu tohto vzácneho "diela pravdy o našej histórii". Dôverujem Vám, preto Vás aj podporujem a povzbudzujem.
Milý darca
25 €  •  13. 6. 2024 18:31
Dobročinný Darca
25 €  •  11. 6. 2024 16:51
Dobročinný Darca
50 €  •  7. 6. 2024 12:37
Veľkorysý darca
100 €  •  5. 6. 2024 14:50
Štedrý darca
25 €  •  3. 6. 2024 19:19
Július a Viera K.
50 €  •  3. 6. 2024 18:41
Dúfame, že čítanka pomôže k vzdelávaniu mládeže.
Dobrosrdečný darca
50 €  •  3. 6. 2024 15:16
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  2. 6. 2024 22:34
Štedrý darca
50 €  •  2. 6. 2024 12:43
Štedrý darca
50 €  •  31. 5. 2024 16:58
Dobročinný Darca
100 €  •  30. 5. 2024 9:11
Milý darca
10 €  •  30. 5. 2024 7:53
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  29. 5. 2024 22:08
Dobrosrdečný darca
25 €  •  29. 5. 2024 21:38
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  29. 5. 2024 17:45

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Kristína N.
25 €  •  21. 5. 2024 11:01
Ide o veľmi dobrú pomôcku pre osvojenie si pravdivého pohľadu na novodobé dejiny Slovenska.
Martin BORITÁŠ
50 €  •  14. 6. 2024 3:18
Vážim všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k vydaniu tohto vzácneho "diela pravdy o našej histórii". Dôverujem Vám, preto Vás aj podporujem a povzbudzujem.
Július a Viera K.
50 €  •  3. 6. 2024 18:41
Dúfame, že čítanka pomôže k vzdelávaniu mládeže.
Vierka a Fadia-Florida
50 €  •  17. 6. 2024 10:07
Želáme čítanke dobrý štart
Karol Z.
10 €  •  28. 5. 2024 12:07
poznanie minulosti je kľúčom k aktívnemu riešeniu našej budúcnosti
Kristina M.
50 €  •  26. 6. 2024 8:35
Je to dôležitá pomôcka k tomu, aby sme nezabudli resp. aby sme nenechávali priestor manipulátorom. Zachovajme si svoje dejiny.
Ľubomír
25 €  •  21. 5. 2024 22:38
Silne držím palce
Štedrý darca
10 €  •  23. 7. 2024 8:15

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň