Výzva ukončená:

Drony v nebi – bezpečnosť pre našich obrancov

Míľnik 1/2

Mavic 3T

Získaných 0 € 7 160 €
6 000 €

Míľnik 2/2

Ďalším cieľom budú tieto komponenty: doplnkové batérie, nabíjacie stanice, toledoidné vrtule a zosilňovače signálu.

Získaných 0 € 7 160 €
10 000 €
 -
117 darcov
Celkom sa zapojilo
61 €
Priemerná výška daru
1 850 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Drony v nebi – bezpečnosť pre našich obrancov

Míľnik 1/2

Mavic 3T

Získaných 0 € 7 160 €
6 000 €

Míľnik 2/2

Ďalším cieľom budú tieto komponenty: doplnkové batérie, nabíjacie stanice, toledoidné vrtule a zosilňovače signálu.

Získaných 0 € 7 160 €
10 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Bohdan Kulka
Dátum pridania
9. 5. 2023
Posledná aktualita

8. 7. 2024 12:59

Teroristi zaútočili na detskú nemocnicu

Dnes ráno bola Kyjevská detská nemocnica Ohmadyt zasiahnutá ruskou raketou. Doteraz zahynulo viac ako dvadsať detí, ich rodičov a lekárov. Vieme aj o viac ako päťdesiatich zranených. Rusi opäť ukazujú svoju pravú tvár. Teraz je dôležité nezamlčať, ale zverejniť informácie o tomto teroristickom útoku, aby sa dostal na verejnosť. Jediní ľudia, ktorí môžu týchto teroristov zastaviť, sú ukrajinskí vojaci, ktorí potrebujú neustálu podporu, keď sú na horúcej frontovej línii v nadľudských podmienkach. Aktuálnu zbierku organizuje aj moja priateľka Anastasia, ktorá od začiatku vojny zasvätila svoj život pomoci svojej krajine. Suma je veľká, preto budem vďačný každému, kto sa pridá a rozšíri túto informáciu medzi priateľmi. 

https://donio.sk/pomozme-obrancom-prezit-a-vybojovat-zivot-pre-nas

Sláva Ukrajine!

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

CLICK HERE TO READ IN ENGLISH


Moje meno je Bohdan. Pochádzam z Ukrajiny, ale už takmer dva roky bývam a študujem na Slovensku. Organizujem dobročinné zbierky a nakupujem moderné vybavenie potrebné pre obrancov Ukrajiny.
(Správy o mojich predchádzajúcich zbierkach nájdete na mojej stránke na Facebooku)
Od začiatku roka vďaka Vám sa podarilo kúpiť a poslať na frontovú líniu jednu termovíznu kameru, dva ďalekohľady a jeden FPV dron. Finančné prostriedky, ktoré zostali po zbierke, sme poslali na ďalšie kampane zamerané na pomoc Ukrajine. 
Je známe, že súčasná vojna si vyžaduje veľké množstvo moderných zariadení, ktoré zachraňujú životy našich vojakov a približujú nás všetkých k víťazstvu. Preto sa snažíme urobiť všetko pre to, aby aspoň vojaci z 128. brigády „Zakarpatská“, kde slúži mnoho mojich priateľov, mali k dispozícii potrebnú modernú techniku.

Komu pomôžeme?

Touto zbierkou pomôžeme Vadymovi, skúsenému pilotovi dronu, získať kvalitný a veľmi efektívny dron na bezpečný prieskum a korekciu artilérie. Vadym bráni Ukrajinu od 18 rokov v zostave 128. brigády a úspešne vyháňa nepriateľa z našej krajiny. Pomoc takýmto mladým hrdinom, ktorí sú novou generáciou a už budujú novú Ukrajinu, je kľúčom k víťazstvu dobra nad zlom. Vaša podpora je pre nich dôležitá, lebo sa premieňa na moderné vybavenie, ktoré zachráni mnoho životov a zvýši efektivitu boja proti nepriateľovi. 

Na tomto linku si môžete pozrieť výzvy, ktorým Vadym denne čelí : https://youtu.be/2_nK3QaYRfo

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze z tejto zbierky budú použité na nákup dronu DJI Mavic 3T, doplnkových prvkov, ktoré zabezpečia dlhú životnosť, a súčiastky na servis iných dronov. Výhodou tohto zariadenia oproti iným je to, že dokáže zostať vo vzduchu až 45 minút a vidí aj v noci, keďže tento model je vybavený termovíznou kamerou. 
Každý z týchto dronov je dosť drahý, ale v dnešnej realite je nevyhnutný. Je nás však veľa, sme jednotní a máme jeden cieľ – zničiť zlo. Slováci spustili zbierku na tank, čo je úžasné a ukazuje to, že nie sme sami, že ostatné krajiny stoja pri nás a podporujú náš boj. Verím, že tento tank a všetké vybavenie poskytnuté s vašou pomocou vždy zasiahne cieľ :)

Ďakujeme každému, za podporu Ukrajiny! 

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte ma prosím na FB alebo e-mailom  (kulkabg@gmail.com)

Drones in the sky – safety for our defenders

Who organizes the campaign?


My name is Bohdan. I come from Ukraine, but I have been living and studying in Slovakia for almost two years. I organize charity collections and buy modern equipment needed for the defenders of Ukraine.
(You can find news about my previous fundraisers on my Facebooku page)
Since the beginning of the year, thanks to you, we have managed to buy and send to the front line one thermal imaging camera, two binoculars and one FPV drone. We sent the funds that remained after the collection to other campaigns aimed at helping Ukraine. 
It is well known that the current war requires a great deal of modern equipment that saves the lives of our soldiers and brings us all closer to victory. That is why we are trying to do everything possible to ensure that at least the soldiers of the 128th Brigade „Zakarpattia“, where many of my friends serve, have the necessary modern equipment at their disposal.

Whom will we help?


With this collection we will help Vadym, an experienced drone pilot, to get a high quality and very efficient drone for safe reconnaissance and artillery correction. Vadym has been defending Ukraine since the age of 18 in the 128th Brigade and has successfully run the enemy out of our country. Helping such young heroes, who are the new generation and are already building a new Ukraine, is the key to the victory of good over evil. Your support is important to them because it converts into modern equipment that will save many lives and increase the effectiveness of the fight against the enemy. 

At this link you can see the challenges Vadym faces daily : https://youtu.be/2_nK3QaYRfo

What exactly will the money from this campaign be used for?


The money from this fundraiser will be used to purchase a DJI Mavic 3T drone, additional components to ensure longevity, and parts to service other drones. The advantage of this device over others is that it can stay in the air for up to 45 minutes and can see at night, as this model is equipped with a thermal imaging camera. 
Each of these drones is quite expensive, but in today's reality, it is essential. However, we are numerous, we are united and we have one goal – to crush evil. The Slovaks have started a collection for the tank, what is amazing and it shows that we are not alone, that other countries stand by us and support our fight. I hope that this tank and all the equipment provided with your help will always hit the target :)

Thank you to everyone for supporting Ukraine! 

If you have any questions, please contact me on FB or by email (kulkabg@gmail.com)Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

8. 7. 2024 12:59

Teroristi zaútočili na detskú nemocnicu

Dnes ráno bola Kyjevská detská nemocnica Ohmadyt zasiahnutá ruskou raketou. Doteraz zahynulo viac ako dvadsať detí, ich rodičov a lekárov. Vieme aj o viac ako päťdesiatich zranených. Rusi opäť ukazujú svoju pravú tvár. Teraz je dôležité nezamlčať, ale zverejniť informácie o tomto teroristickom útoku, aby sa dostal na verejnosť. Jediní ľudia, ktorí môžu týchto teroristov zastaviť, sú ukrajinskí vojaci, ktorí potrebujú neustálu podporu, keď sú na horúcej frontovej línii v nadľudských podmienkach. Aktuálnu zbierku organizuje aj moja priateľka Anastasia, ktorá od začiatku vojny zasvätila svoj život pomoci svojej krajine. Suma je veľká, preto budem vďačný každému, kto sa pridá a rozšíri túto informáciu medzi priateľmi. 

https://donio.sk/pomozme-obrancom-prezit-a-vybojovat-zivot-pre-nas

Sláva Ukrajine!

10. 10. 2023 16:59

Posledná možnosť

Milí priatelia a dobrodinci,

Do konca našej kampane ( https://www.donio.sk/podpora-dobrovolnickeho-centra )  zostáva menej ako deň a my by sme vám chceli vyjadriť srdečnú vďaku za vašu neuveriteľnú podporu.

Vďaka vašim štedrým príspevkom sme už významne prispeli k zásobovaniu našej armády. Vaša podpora nám umožnila zakúpiť turnikety, lekárničky, taktické nožnice, bungee a obuv, ktoré priamo pomáhajú našim vojakom v ich nadľudských podmienkach.

Do konca kampane zostáva už len niekoľko hodín a my veríme, že sa nám spolu s vami podarí ešte bližšie priblížiť k cieľovej sume. Aj ten najmenší dar alebo zdieľanie na sociálnych sieťach má veľký význam a buduje našu históriu a vzťahy.

Ďakujeme vám za vašu štedrosť a vieru v dobrú vec. Spoločne zvládneme všetko!


Слава Україні!

S pozdravom,
Bohdan Kulka

21. 8. 2023 13:12

Uspokojovanie potrieb armády – hlavna činnosť tyla

Milí darcovia, v súčasnosti mám otvorenú zbierku na pomoc vojenskému štábu v meste, z ktorého pochádzam. Podarilo sa nám už vyzbierať viac ako 25 % sumy a uskutočnili sme prvé nákupy pre armádu. Do ukončenia zbierky zostáva ešte niečo viac ako týždeň. 
Som však presvedčený, že sa nám počas tohto obdobia podarí vyzbierať značnú sumu. Ak každý z vás prispeje v hodnote kávy a kolachu, sumu zdvojnásobíme. A ak každý z vás prispeje v hodnote mesačného mobilného internetu, zbierku uzavrieme. To znamená, že ešte viac vojakov dostane potrebné vybavenie, ktoré každý deň zachraňuje životy. 

Už bolo zakúpené:
– kryty (poťah na prilby, aby sa od nich neodrážalo svetlo)
– lekárničky
– sumár pre turniket
– taktické nožnice
– bungee (prostriedok na zastavenie krvácania)
– turnikety СAT
– turnikety SIC
– 5 párov topánok

Dopyt zo strany armády je v súčasnosti vysoký, financie sa využívajú racionálne a rýchlo. Naďalej podporujeme tých, ktorí dávajú najväčšiu hodnotu pre náš pokojný život.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili !

Sláva Ukrajine! 🇺🇦🇸🇰 

Darovat tu – https://www.donio.sk/podpora-dobrovolnickeho-centra

12. 7. 2023 9:26

Vaše peniaze sa už desaťtisíckrát oplatili na fronte!

Milí darcovia, ešte raz vám ďakujeme za vašu podporu tejto dôležitej zbierky. Pred niekoľkými dňami sme dosiahli časový limit. Hoci finančný cieľ nebol dosiahnutý, nakúpili sme nevyhnutné veci pre Vadyma a jednotku, a to je najdôležitejšie. Vadym a jeho kamaráti už aktívne pracujú na fronte a využívajú vozidlo zakúpené za vaše peniaze na mobilný presun počas prieskumu.

Tu sú pre vás dve videá zničenia nepriateľa, ktoré nahral Vadym:

Chlapci vám posielajú pozdravy a vďaku. 
Okrem toho sme zakúpili aj karimatky a dva binokuláre, ktoré sú už na Ukrajine a budú odoslané na front. Tých 360 eur, ktoré sme dostali v posledných dňoch, pošlem Vadymovi a za tieto peniaze si kúpi zosilňovač signalu. 
Aktívne zbierame peniaze aj pre humanitárny štáb, ktorý poskytuje potrebné vybavenie vojakam mesta, z ktorého pochádzam. Všetkých ľudí, ktorí prijímajú a poskytujú pomoc, poznám osobne a mám veľkú chuť im pomôcť a zachrániť zdravie a životy tých, ktorí sú živí, lebo mnohí z nich sa nevrátili.
Za pomoc vám budem vďačný do konca svojho života. Spoločne zvládneme všetko.
Sláva Ukrajine!

30. 6. 2023 0:48

Ďalšia cieľ bola dosiahnutá!

Vďaka vašej pomoci sa nám podarilo získať väčšinu sumy z cieľa našej kampane. Je dôležité vás informovať, že cieľ zbierky bol nedávno zmenený. Vojak, pre ktorého sme zbierali peniaze na dron, dostal od štátu rovnaký dron a ďalší už nepotrebuje. Potrebujú však auto. Potreby armády sa často menia a je dôležité byť flexibilný a využívať finančné prostriedky čo najracionálnejším spôsobom. Z prostriedkov získaných zo zbierky a na vlastné financie vojakov bol zakúpený automobil, ktorý budú využívať mobilné skupiny pilotov dronov. Bohužiaľ, v súčasnej vojne sú autá viac spotrebné ako drony. Často sa stáva, že na splnenie misie sa musia vojenskí piloti dronov rýchlo priblížiť k nepriateľovi, aby vykonali prieskum a neustále menili svoje pozície, pretože v momente, keď dron vzlietne, nepriateľ už môže získať koordináty a zamerať delostrelectvo.


Okrem toho som dnes spustil novú zbierku. Jej cieľom bude finančná podpora dobrovoľníckeho centra v meste, z ktorého pochádzam. Viac informácií o nej nájdete tu ( https://www.donio.sk/podpora-dobrovolnickeho-centra )

Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu našej armády!
Sláva Ukrajine!🇺🇦🇸🇰

9. 5. 2023 23:12

Predbežná výzva

Milí darcovia, s vašou pomocou sme Vadymovi a jeho kolegom doručili FPV dron. On bude slúžiť na prieskum na krátke vzdialenosti a na výcvik budúcich pilotov kamikadze dronov. Ďakujeme vám za pomoc! Pokúsim sa vám čo najskôr poslať aj videá z prevádzky dronu (keď už tieto videá nebudú relevantné, aby som nepomohol nepriateľovi).

Naďalej sa spoločne približujeme k víťazstvu!

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
10 €  •  8. 7. 2023 11:44
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  8. 7. 2023 0:04
Milý darca
6 €  •  6. 7. 2023 19:36
Láskavý darca
100 €  •  5. 7. 2023 15:45
Štedrý darca
150 €  •  3. 7. 2023 12:47
Marek
20 €  •  18. 6. 2023 17:57
My Hart says Ukraine
Katka
10 €  •  17. 6. 2023 11:07
Slava Ukrajine
Dobrosrdečný darca
10 €  •  14. 6. 2023 19:43
Dobrosrdečný darca
25 €  •  14. 6. 2023 9:10
Ivana
25 €  •  9. 6. 2023 12:09
Vyžeňte okupantov zo svojej krajiny! Sláva ukrajinským hrdinom! Sláva Ukrajine!
Dobrosrdečný darca
20 €  •  8. 6. 2023 18:26
Štedrý darca
50 €  •  7. 6. 2023 14:41
Dobročinný Darca
25 €  •  6. 6. 2023 22:21
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  3. 6. 2023 17:58
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  2. 6. 2023 21:58
Dobročinný Darca
20 €  •  2. 6. 2023 14:42
Dobročinný Darca
10 €  •  1. 6. 2023 16:56
Štedrý darca
10 €  •  30. 5. 2023 10:50
Dobrosrdečný darca
45 €  •  29. 5. 2023 13:33
Dobrosrdečný darca
10 €  •  27. 5. 2023 19:17
Štedrý darca
10 €  •  25. 5. 2023 23:52
Štedrý darca
25 €  •  24. 5. 2023 19:25
Milý darca
2 €  •  23. 5. 2023 13:44

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň