Výzva ukončená:

Podporte ma v štúdiu detskej fyzioterapie v Londýne

Získaných 0 € 7 372 €
28 200 €
 -
97 darcov
Celkom sa zapojilo
76 €
Priemerná výška daru
3 000 €
Najvyšší dar
88 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporte ma v štúdiu detskej fyzioterapie v Londýne

Získaných 0 € 7 372 €
28 200 €

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
4. 7. 2022

Môj príbeh (See below for the English translation)

Volám sa Eva Viglašová, pochádzam z Oravy a mojou túžbou je zlepšovať kvalitu života detí so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom  vysokošpecializovanej a holistickej rehabilitačnej liečby. Tento sen sa zrodil počas mojej Erasmovej praxe na detskej rehabilitácii v Španielsku, kde som stretla výnimočnú mentorku a fyzioterapeutku Máriu. Videla som ju spievať upokojujúcu pieseň pre malé, predčasne narodené bábätko a zároveň som vnímala matkine oči plné sĺz a strachu, pretože sa predtým bála vziať do náručia vlastné dieťa, aby mu neublížila. Keď som videla, s akou láskou a jemne dokázala Mária rehabilitovať toto bábätko, a ako dokázala povzbudiť maminku a zlepšiť stav ďalších detí, uvedomila som si, že detský fyzioterapeut môže byť niekto, kto dokáže nielen veľmi pomôcť deťom a posunúť ich dopredu, ale aj inšpirovať študentov a premeniť slzy strachu v očiach rodičov na slzy radosti z pokrokov ich detí. Hlboko inšpirovaná týmto zážitkom som po návrate z Erasmu hľadala spôsoby, ako získať viac poznatkov o detskej rehabilitácii. Našla som magisterské štúdium špecializovanej fyzioterapie v detskej rehabilitácii v Londýne a odvtedy som tri roky pracovala na tom, aby som mohla byť prijatá na University College London, čo sa mi nakoniec aj podarilo.

My story

My name is Eva Viglašová, I come from the North region of Slovakia called Orava, and my desire is to improve the quality of life of children with disabilities through highly specialized and holistic physiotherapy treatment. This dream was born during my Erasmus internship at child physiotherapy department in Spain, where I met an exceptional mentor and physiotherapist Maria. I saw her singing a soothing song to a small, premature baby, and at the same time I could see the mother's eyes filled with tears and fear, because she was afraid to hold her own child in her arms, scared to hurt her. When I saw how lovingly and gently Mária was able to perform physioterapy treatment to this baby, and how she was able to encourage the mother and improve the condition of other children, I realized that a paediatric physiotherapist can be someone who can not only greatly help children to progress, but also to inspire students and turn tears of fear in parents' eyes into tears of joy at their children's progress. Deeply inspired by this experience, after returning from Erasmus, I looked for ways to get more knowledge about paediatric physiotherapy. I found a master's degree in Advanced Physiotheraphy Paeediatrics in London and from then on I worked for three years to get accepted to University College London, which was cemented by the honour of getting the Offer.

O akú Univerzitu ide?

University College London (UCL) sa dlhodobo umiestňuje medzi 10 najlepších univerzít sveta. Moja katedra UCL Great Ormond Street Institute of Child Health spolu s jej klinickým partnerom Detskou nemocnicou Great Ormond Street Hospital for Children tvorí najväčšiu koncentráciu výskumu detského zdravia v Európe.

What university is University College London?

University College London (UCL) has long been ranked among the top 10 universities of the world. My department, UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, together with its clinical partner Great Ormond Street Hospital for Children, forms the largest concentration of child health research in Europe.

Čo sa vďaka programu naučím?

Počas magisterského štúdia na programe Advanced Physiotherapy: Paediatrics, dostanem odbornú výučbu s prednáškami, tutoriálmi a workshopmi od uznávaných odborníkov v detskej fyzioterapii. Štúdium je postavené tak, aby poskytlo hĺbkové vedomosti a praktické zručnosti v oblasti rehabilitácie detí, a pripravilo absolventov na výkon vysoko špecializovanej klinickej praxe, prípadne kariéru v akademickej sfére, výskume či ďalších oblastiach.

What will I learn thanks to the program?

During my master's degree in the Advanced Physiotherapy: Paediatrics program, I will receive expert teaching with lectures, tutorials and workshops from recognized experts in paediatric physiotherapy. The course is designed to provide in-depth knowledge and practical skills in my choosen field, and to prepare graduates for highly specialized clinical practice, or a career in academia, research, or other fields.

Verím, že na kvalite záleží

Bakalárske štúdium Fyzioterapie som absolvovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite na Fakulte zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Následne som sa rozhodla aplikovať  získané poznatky a prepojiť ich so skúsenosťou z dlhoročného vedenia detí a mládeže v neziskových organizáciách ako napríklad Slovenský Skauting, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu či eRko na pozícii fyzioterapeutky v uznávanom Sanatoriu Klimkovice v Českej republike. Počas dvojročnej praxe na oddelení detskej rehabilitácie som mohla vďaka spolupráci medzi fyzioterapeutmi a ďalšími odborníkmi pozorovať rozdiel v dosiahnutých výsledkoch u detských pacientov v porovnaní s rehabilitačnými centrami, kde sa takýto multidimenzionálny prístup zatiaľ neaplikuje.


Preto pevne verím, že prostredníctvom holistickej terapie, založenej na spolupráci medzi odborníkmi z viacerých sfér, môže byť  dosiahnutý efektívny pokrok v oblasti zdravia, vnútorného komfortu a hlavne čo najväčšej samostatnosti dieťaťa. Znalosti, praktické zručnosti a perspektívu, ktoré mám možnosť získať prostredníctvom jedinečného magisterského programu Fyzioterapie v detskej rehabilitácii na UCL, mi umožnia využiť fyzioterapiu ako nástroj nielen pre zlepšenie fyzickej pohody detí, ale osobitne aj ich sebavedomia. Nadobudnuté know-how plánujem priniesť späť do našich končín a zdieľať získané vedomosti a zručnosti s ďalšími generáciami fyzioterapeutov.

I believe that quality matters

I completed my bachelor's degree in Physiotherapy at the Slovak Medical University at the Faculty of Health Sciences, located in Banská Bystrica. Subsequently, I decided to apply the acquired knowledge and link them with the experience of many years of leading children and youth in non-profit organizations such as Slovak Scouting, the Duke of Edinburgh's International Award or eRko in the position of physiotherapist in the renowned Klimkovice Sanatorium in the Czech Republic. During my two-year internship at the Children’s Clinic, thanks to the cooperation between physiotherapists and other experts, I was able to observe the difference in the results achieved by child patients compared to physiotherapy centers where such a multidimensional approach is not yet applied. 

Therefore, I firmly believe that through holistic therapy, based on cooperation between experts from several spheres, effective progress can be achieved in the area of ​​health, inner comfort and, above all, the greatest possible independence of the child. The knowledge, practical skills and perspective that I have the opportunity to gain through the unique Master's program in Advanced Physiotherapy: Paediatrics at UCL will allow me to use physiotherapy as a tool not only to improve the physical well-being of children, but especially their self-esteem. I plan to bring the acquired know-how back to our region and share the acquired knowledge and skills with the next generations of physiotherapists.

Ako použijem získané peniaze?

Získané peniaze použijem na zaplatenie školného, ktoré za celé magisterské štúdium činí 29 400 libier (pri súčasnom konverznom kurze približne 34 200 eur). Po odchode Veľkej Británie z EÚ cena štúdia pre európskych študentov  prudko stúpla a prístup k možnostiam financovania štúdia sa výrazne obmedzil. Na zaplatenie časti školného sa mi už podarilo získať štipendium Agathe Center for Entrepreneurship Scholarship v hodnote 6 000 eur. Potrebujem teda ešte získať 28 200 eur na dosiahnutie uvedenej sumy.

Zvyšné náklady – cca 20 000 eur (ubytovanie, strava, letenky, víza a ďalšie) si budem hradiť z vlastných úspor a pôžičiek.

V prípade získania väčšej ako cieľovej sumy budú peniaze použité na ďalšie výdavky spojené priamo so štúdiom (študijné materiály, doprava do nemocníc, v ktorých budem vykonávať odbornú prax atď).

Budem veľmi vďačná, ak sa rozhodnete podporiť moje štúdium. Verím, že Vašu podporu dokážem premeniť na pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením a tak prispieť k ich plnohodnotnému zapojeniu do spoločnosti.

ĎAKUJEM!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobročinný Darca
50 €  •  30. 9. 2022 11:43
Milý darca
50 €  •  30. 9. 2022 10:02
Dobročinný Darca
25 €  •  29. 9. 2022 20:45
Eduard
10 €  •  29. 9. 2022 11:17
drzim palce v studiu
Dobrosrdečný darca
10 €  •  29. 9. 2022 8:19
Štedrý darca
100 €  •  29. 9. 2022 7:22
Dobročinný Darca
25 €  •  29. 9. 2022 6:53
Láskavý darca
25 €  •  28. 9. 2022 12:53
Veľkorysý darca
3 000 €  •  26. 9. 2022 21:27
Láskavý darca
25 €  •  26. 9. 2022 21:10
Štedrý darca
100 €  •  25. 9. 2022 23:02
Štedrý darca
50 €  •  25. 9. 2022 22:32
Dobrosrdečný darca
50 €  •  25. 9. 2022 21:55
SK
25 €  •  25. 9. 2022 20:34
Veľa štastia
Láskavý darca
25 €  •  25. 9. 2022 17:35
Laura
10 €  •  25. 9. 2022 2:27
Držím palce :)
Tereza
15 €  •  24. 9. 2022 18:48
Veľmi držím palce! :)
M&J
100 €  •  11. 9. 2022 12:11
Silno držíme palce!
Veľkorysý darca
25 €  •  10. 9. 2022 15:31
Marek
50 €  •  8. 9. 2022 23:45
Dobročinný Darca
10 €  •  8. 9. 2022 17:10

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň