Naplňme fínsky hokejový sen skromného a pracovitého Tima

Míľnik 1/1

Úspešné try-outy po top fínskych kluboch sú za mnou. V auguste mierim do tímu „Assat Pori“ na 3 roky.Vďaka za každý doterajší dar!

Získaných 0 € 2 150 €
6 000 €
17 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Filip Daniš
Dátum pridania
31. 5. 2024
Posledná aktualita

30. 6. 2024 17:25

Už len 22 dní … :)

Vo Fínsku je už všetko pripravené. Ostáva nám 22 dní do nástupu. 

Tieto letné prázdniny budú o mesiac kratšie, takže si ich užívam naplno. Napríklad sa intenzívne učím variť :)

Letenky sú už kúpené a ja sa naozaj neviem dočkať. 

20. 7. bude deň „D“ kedy odlietam. 

Ďakujem za doterajšiu ako aj prípadnú opakovanú podporu. 

Timo

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Akú silu má svet verzus 1 detský sen?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Rád by som sa Vám predstavil. Volám sa Timo, mám 14 rokov a pochádzam z Levíc. Od svojich 4 rokov milujem hokej, ktorému sa venujem dodnes. Dokonca som aj absolventom prvej hokejovej škôlky na Slovensku. Hokej je moja vášeň, život a pasia v jednom. Podľa slov širokého okolia som si svojou skromnosťou a extrémnou pracovitosťou vyslúžil prirovnanie „výnimočný“ (verte mi, ja sa tak nevnímam :D). Tak ma ale poznajú spoluhráči, hokejoví tréneri, ako aj rodičia zo širokého okolia. Hrám na poste obrancu, góly nedávam,  no robím všetko preto, aby sme ich nedostali :).

Ako každý hokejový zanietenec, aj ja som vždy sníval o príležitosti odísť do zahraničia. Chcel by som zúročiť roky svojej svedomitej práce, odriekania, ranných vstávaní ako aj boľačiek, ktoré som venoval tomuto športu. Jedného dňa rodičia obdržali telefonát od nášho trénera, že tento sen sa onedlho môže stať skutočnosťou. Jeho slová niesli odkaz o príležitosti na odchod do Fínskej najvyššej juniorskej hokejovej ligy,  kde mi dokázal vytvoriť príležitosť, aby ma s otvorenou náručou prijali a dali mi možnosť ukázať čo viem v silne konkurenčnom zahraničnom prostredí. Rád by som aj naďalej obetavo a srdcom hral hokej tak ako doteraz, avšak v lepších podmienkach. Tieto riadky som začal písať s malou dušou, ale veľkým odhodlaním cestou domov po sérii úspešných try-outov po fínskych kluboch. Pozitívna odozva prišla z každého z nich a tak mám Fínsko na dosah! Podľa informácií zo zvoleného klubu budem najbližšie 3 roky hrať za tím Assat v meste Pori kde budem aj študovať. 

Má to však jeden háčik a tým sú samozrejme financie. Som z 3 súrodencov, kde aj môj starší brat hrá hokej – je hokejový brankár, čo tiež nie je veru najlacnejší špás :) To mi verte. Čiže moji rodičia majú naozaj čo robiť.

Prečo práve ja?

Som si vedomý, že na internete prebieha omnoho viacej dôležitejších výziev s väčším posolstvom ako je to moje. Na druhej strane verím v obrovskú silu tejto kampane a že aspoň z časti nájdem srdciarov, ktorí budú ochotní podeliť sa, a prispieť na tento môj „malý-veľký sen“. Určite aj v tomto prostredí môj príspevok narazí na nejedného športovca s veľkým srdcom, ktorý pochopí môj sen. Predsa len to nebude jednoduché odísť do sveta od rodičov v tomto veku, ale ja sám som pevne rozhodnutý, že to takto naozaj chcem a rodičia mi v tom dali zelenú! Pre vás je to drobnosť, no pre mňa už len tak malý krôčik k dosiahnutiu mojich veľkých cieľov, za ktorými je tak veľa obety a nasadenia. Neustále na sebe tvrdo pracujem aj nad rámec tréningov. Počas sezóny dobrovoľne vstávam ráno o 4.00, aby som neustále mohol prekonávať svoje hranice. 

Môj hokejový príbeh sa začal písať v HK Levice kde som bol posledné 2 roky kapitán tímu. Mal som však aj to šťastie, že si ma všimol výnimočný tréner organizácie Slovak Vampires, v ktorej pôsobím od založenia až dodnes. Vďaka jeho dôvere som dostal príležitosť zúčastniť sa tých najkvalitnejších turnajov po celom svete (Philadelphia, Riga, Praha, Budapešť) aj pod záštitou zoskupenia SHD (Slovak hockey development na turnajoch WSI). Rád by som spomenul aj pár nominácií na reprezentačné zrazy v kategórii U15. 

Ako využijem vašu podporu?

Pokiaľ ste v čítaní prišli až sem, tak určite tušíte, že každý jeden váš príspevok bude použitý na náklady spojené s výdavkami na hokejovú sezónu vo Fínsku. Ide o klubové poplatky, výstroj, ubytovanie a nemalé cestovné náklady. Veľmi si vážim váš čas strávený čítaním ako aj každý jeden príspevok. 

Vopred ďakujem. 

Timo 

The finnish hockey dream of modest and hardworking Tim

Let me to introduce myself. My name is Tim, I am 14 years old and I come from Levice city of Slovak republic. I have loved hockey since I was 4 years old, and I still do it today. I am even a graduate of
the first hockey kindergarten in Slovakia. Hockey is my passion and whole life in one. According to people around me, I earned the nickname „exceptional“ due to my modesty and extreme hard
work (trust me, I don't see myself that way :D). But that's how teammates, hockey coaches, and parents from around know me. I play as a defender, I don't score goals, but I do everything so that
we don't get them :).

Like every hockey enthusiast, I always dreamed of the opportunity to go abroad. I would like to capitalize on the years of conscientious work, sacrifices, early morning waking-up and pains that I dedicated to this passion. One day the parents received a phone call from our coach that this dream could soon become a reality. His words carried a message about the opportunity to go to the Finnish Junior Hockey League, where he was able to create an opportunity for me to show what I know in a highly competitive foreign environment. I would like to continue to play hockey with dedication and heart as before, but in better conditions. I started writing these words with little soul but great determination on the way home after a series of successful try-outs in Finnish clubs. A positive response came from each of them, so Finland is within reach! According to the information from the chosen club, I will play for the Assat team in the city of Pori for the next 3 years, where I will also study.

However, there is one catch, and that is, of course, finances. I am one of 3 siblings, where my older brother also plays hockey – he is a hockey goalkeeper, which is also not the cheapest fun :) Believe
me. So my parents really have a lot to do to cover all expenses.

Why me?

I know that there are many more important crowdfuding campaigns with a „deeper“ message than mine going on online. On the other hand, I believe in the enormous power of this campaign and that, at least in part, I will find people who are willing to share and contribute to this „little-big dream“. Surely, even in this environment, my contribution will come across more than one athlete with a big heart who will understand my dream. After all, it will not be easy to leave the world from my parents at this age, but I am firmly determined that I really want it this way, and my parents gave me the green to udnergo! For you it' a small thing, but for me it' just a small step towards achieving my big goals, behind which there is so much sacrifice and dedication. I am constantly hard working on myself beyond training. During the season, I voluntarily get up at 4:00 a.m. so that I can constantly push my limits.


My hockey story began in HC Levice, where I was also the team captain for the last 2 years. However, I was also lucky enough to be noticed by the exceptional coach of the organization Slovak Vampires, in which I have been working since its foundation until today. Thanks to his trust, I got the opportunity to participate in the best tournaments around the world (Philadelphia, Riga, Prague,
Budapest) also under the organisation of the SHD group (Slovak hockey development at WSI tournaments). I would also like to mention a few nominations for national team matches in the U15
category.

How do I use your financial support?

If you've read this far, you've probably assumed that every single one of your contributions will be used for the expenses associated with the hockey season in Finland. These include club fees, equipment, accommodation and considerable travel costs. I really appreciate your time reading as well as each and every even small financial support.

Thank you in advance, 

Tim

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

30. 6. 2024 17:25

Už len 22 dní … :)

Vo Fínsku je už všetko pripravené. Ostáva nám 22 dní do nástupu. 

Tieto letné prázdniny budú o mesiac kratšie, takže si ich užívam naplno. Napríklad sa intenzívne učím variť :)

Letenky sú už kúpené a ja sa naozaj neviem dočkať. 

20. 7. bude deň „D“ kedy odlietam. 

Ďakujem za doterajšiu ako aj prípadnú opakovanú podporu. 

Timo

22. 6. 2024 13:29

Začiatok sezóny už o mesiac!

Je to tam! 21. 7. začínam sezónu v Assate :)  Ostávajú nám posledné 4 týždne do obchodu. 

7. 6. 2024 8:24

Vysnívané Fínsko na dosah!

Klub už máme zvolený!

Najbližšie 3 roky budem hrať za tím „Ässät Pori“ v meste Pori kde budem aj študovať :)

Aktuálne čakáme už len na podpis zmluvy a ďalšie inštrukcie :)

Ďakujem vám všetkým za doterajšie príspevky!

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
9 €  •  11. 7. 2024 8:14
Maťa
20 €  •  10. 7. 2024 7:20
Držím palce Timo 🍀🤞 chcem ťa vidieť čo najskor v NHL 🤩
Andrea K.
10 €  •  10. 7. 2024 6:49
Nech Ti to mladý muž vyjde podľa predstáv.
Darca, ktorý je za každú dobrost
6 €  •  2. 7. 2024 21:45
Dobročiný Darca
25 €  •  29. 6. 2024 13:23
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  22. 6. 2024 9:28
Láskavý darca
100 €  •  20. 6. 2024 13:29
Láskavý darca
10 €  •  19. 6. 2024 11:35
Štedrý darca
5 €  •  14. 6. 2024 20:04
Tatiana K.
100 €  •  14. 6. 2024 9:56
Prajeme ti splnenie snov a úspechov v živote
Štedrý darca
25 €  •  13. 6. 2024 21:49
Milý darca
20 €  •  13. 6. 2024 11:00
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  12. 6. 2024 17:22
Dobročiný Darca
20 €  •  11. 6. 2024 12:18
Láskavý darca
700 €  •  11. 6. 2024 7:02
Marcela P.
100 €  •  10. 6. 2024 19:25
Drzim palce Timkovi❤️
Gabika
10 €  •  10. 6. 2024 12:23
strašne moc držím palce :)
Štefánia Š.
15 €  •  10. 6. 2024 10:55
Držím palce!
Štedrý darca
25 €  •  10. 6. 2024 10:27
Dobrosrdečný darca
30 €  •  7. 6. 2024 15:58
Láskavý darca
10 €  •  7. 6. 2024 13:40
Láskavý darca
10 €  •  7. 6. 2024 13:33
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  6. 6. 2024 14:05

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Jana M.
25 €  •  2. 6. 2024 15:20
Držím palce🍀
Andrea K.
10 €  •  10. 7. 2024 6:49
Nech Ti to mladý muž vyjde podľa predstáv.
Gabika
10 €  •  10. 6. 2024 12:23
strašne moc držím palce :)
Štefánia Š.
15 €  •  10. 6. 2024 10:55
Držím palce!
Tatiana K.
100 €  •  14. 6. 2024 9:56
Prajeme ti splnenie snov a úspechov v živote
Maťa
20 €  •  10. 7. 2024 7:20
Držím palce Timo 🍀🤞 chcem ťa vidieť čo najskor v NHL 🤩
Anonym
50 €  •  1. 6. 2024 10:51
Timko, skvelé správy, držíme palce!
Katarina K.
25 €  •  2. 6. 2024 9:43
Držím palce !

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň