Výzva ukončená:

Klárkina cesta k lepšiemu zraku a väčšej samostatnosti v škole a v živote

Získaných 0 € 4 156 €
10 955 €
 -
90 darcov
Celkom sa zapojilo
46 €
Priemerná výška daru
250 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Klárkina cesta k lepšiemu zraku a väčšej samostatnosti v škole a v živote

Získaných 0 € 4 156 €
10 955 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Klára Bednárová
Dátum pridania
1. 12. 2023
Posledná aktualita

5. 2. 2024 15:39

Ďakujem pekne za Váš prípevok!

Veľmi si s Klárkou vážime Vašu podporu.

Každý deň pracujeme na tom, aby sa naše spoločné úsilie zúročilo, Klárke uľahčilo život a umožnilo jej vnímať svet okolo s pocitom bezpečia a radosti.

Zo srdca ďakujeme. 

Zobraziť celú aktualitu

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Kampaň organizujeme ako rodina. Prosím, podporte Klárku na jej ceste k lepšiemu zraku. V Mind-Eye Institute v Illinois, USA poskytujú jedinečnú zrakovú terapiu. Pracuje priamo s mozgom a jeho schopnosťou spracovávať obraz. To Klárke pomôže zlepšiť nielen zrakové vnímanie, ale aj pohyb, komunikáciu, orientáciu vo svete, či sociálne zručnosti.

Komu pomôžeme?

Klárka má 6 rokov, je z dvojičiek a má 5 súrodencov. Narodila sa v termíne, ale s nedokysličeným traumatizovaným mozgom. V lekárskych záznamoch jej diagnóza znie hypoxicko-ischemická encefalopatia. Vedľajšie diagnózy – detská mozgová obrna, kortikálna porucha zraku a mikrocefália. 

S Klárkou sme toho už veľa preskákali. Od narodenia do svojich 9 mesiacov sme bez výsledku a s veľkým stresom robili klasickú „vojtovku“. Po čom sme rýchlo prešli na metódy pracujúce priamo s mozgom a neuropohybom ako Feldenkraisova metóda, ABM, NeuroHorizons, či Movement Lesson. 

Zrak s pohybom úzko súvisí. Klárkina kortikálna porucha zraku (CVI) nie je funkčný problém očí, ale problém spracovania obrazu v častiach mozgu, ktoré boli zasiahnuté nedostatkom kyslíka. 

Nie je pre ňu dostatočné nosiť bežné dioptrické okuliare, ale potrebuje „zobudiť“ okcipitálne centrum, ktoré je zodpovedné za spracovanie vizuálnych informácií. Bude tak môcť rozlišovať obrysy, detaily, či abstraktné 2D obrázky a premeniť ich na zmysluplnú a použiteľnú informáciu. 

V snahe nájsť optimálne riešenie pre Klárkin zrak a po dlhom hľadaní a overovaní možností sme sa rozhodli vycestovať do Illinois v USA do Mind-Eye Institute za Dr. Deborah Zelinsky, O.D., optometristkou, ktorá je celosvetovo známa svojou prácou v oblasti neurooptometrickej rehabilitácie a dlhé roky pomáha aj viacnásobne znevýhodnených klientom ako je Klárka.   

V terapii sa používajú špeciálne okuliare, s ktorými dieťa robí zrakové cvičenia. Na okuliare si oko zvyká veľmi pomaly, začína sa s pár minútami denne a postupne sa čas predlžuje. Na okuliaroch sa postupne prestavujú parametre podľa inštrukcií Dr. Zelinsky, aby dieťa mohlo napredovať.  

Prvá až 4-hodinová konzultácia s diagnostikou sa koná v Illinios, USA a následné kontroly v Bruseli u Mind-Eye Institute vyškoleného špecialistu.

Náš život je ako maratón bez cieľa, ktorý sa meria na milimetre. Ako aj iné rodiny zasiahnuté podobným osudom, snažíme sa poskytnúť Klárke čo najvhodnejšiu pomoc a posunúť ju na ceste k väčšej samostatnosti. 

Inštuitúcie ako Mind-Eye nám dávajú nádej v lepšiu budúcnosť nielen pre Klárku, ale aj pre iné deti, ktorých rodičia o takejto možnosti zatiaľ nevedia. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Získaná čiastka pôjde na pokrytie zrakovej terapie v americkom Mind-Eye Institute, kde Dr. Deborah Zelinsky, O.D., optometristka, ktorá je celosvetovo známa svojou prácou v oblasti neurooptometrickej rehabilitácie, dlhé roky pomáha aj viacnásobne znevýhodnených klientom ako je Klárka.   

Who organizes the campaign?

We organize the campaign as a family. Please, support Klárka on her way to better eyesight. At the Mind-Eye Institute in Illinois, USA, they provide unique vision therapy. The therapy works directly with the brain and its ability to process images. This will help Klárka improve not only visual perception, but also movement, communication, orientation in the world, and social skills.

Who will we help?

Klárka is 6 years old, she is one of twins and has 5 siblings. She was born full term, but with a traumatized brain that was not oxygenated. In the medical records, her diagnosis reads hypoxic-ischemic encephalopathy. Secondary diagnoses – cerebral palsy, cortical visual impairment, and microcephaly.

Klárka and I have been through a lot. From birth to 9 months old, we did the classic „Vojta“ therapy without major results, and great stress. After which we quickly switched to methods working with the brain and neuromovement, such as the Feldenkrais method, ABM, NeuroHorizons, or Movement Lesson.

Sight is closely related to movement. Klárka´s Cortical Visual Impairment (CVI) is not a functional eye problem, but an image processing problem which resides in the parts of the brain that have been affected by the lack of oxygen.

It is not sufficient for her to wear prescription glasses, she needs to „wake up“ her occipital part of the brain , which is responsible for processing visual information. She will then be able to recognize contours, details, or abstract 2D images, and transform them into meaningful and usable information.

To find the optimal solution for Klárka's vision, after a long research and verification of options, we decided to travel to Illinois, USA to the Mind-Eye Institute to see Dr. Deborah Zelinsky, O.D., an optometrist noted worldwide for her work in neuro-optometric rehabilitation, who has been helping multiple disadvantaged clients like Klárka for years.

The therapy includes special glasses that the child uses when performing visual exercises. The eye gets used to the glasses very slowly, it starts with a few minutes a day and the time gradually increases. The parameters of the glasses are repeatedly adjusted according to the instructions of Dr. Zelinsky, so that the child can progress.

The first, up to 4-hour-long, diagnostic consultation takes place in Illinios, USA, and follow-up checks in Brussels with a specialist trained by the Mind-Eye Institute.

Our life is like a marathon without an end, measured in inches. Like other families affected by a similar fate, we try to provide Klárka with the most appropriate help and support her on the path to greater independence.

Institutions like Mind-Eye give us hope for a better future not only for Klárka, but also for other children whose parents do not yet know about this possibility.

What exactly will the money from this campaign be used for?

The amount received will go to cover vision therapy at the American Mind-Eye Institute, where Dr. Deborah Zelinsky, O.D., an optometrist noted worldwide for her work in neuro-optometric rehabilitation, who has been helping multiple disadvantaged clients like Klárka for years.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

5. 2. 2024 15:39

Ďakujem pekne za Váš prípevok!

Veľmi si s Klárkou vážime Vašu podporu.

Každý deň pracujeme na tom, aby sa naše spoločné úsilie zúročilo, Klárke uľahčilo život a umožnilo jej vnímať svet okolo s pocitom bezpečia a radosti.

Zo srdca ďakujeme. 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
10 €  •  30. 1. 2024 9:09
Láskavý darca
10 €  •  29. 1. 2024 15:00
Dobrosrdečný darca
10 €  •  29. 1. 2024 8:38
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  29. 1. 2024 7:09
Dobročinný Darca
14 €  •  28. 1. 2024 16:30
Láskavý darca
150 €  •  28. 1. 2024 16:15
Dobročinný Darca
20 €  •  28. 1. 2024 9:03
Štedrý darca
10 €  •  27. 1. 2024 23:13
Láskavý darca
25 €  •  27. 1. 2024 20:43
Láskavý darca
50 €  •  27. 1. 2024 20:32
Štedrý darca
25 €  •  27. 1. 2024 19:08
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  27. 1. 2024 17:54
Dobrosrdečný darca
10 €  •  27. 1. 2024 16:27
Dobročinný Darca
25 €  •  27. 1. 2024 15:19
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  27. 1. 2024 14:31
Láskavý darca
25 €  •  27. 1. 2024 13:49
Dobrosrdečný darca
25 €  •  27. 1. 2024 13:18
Láskavý darca
25 €  •  27. 1. 2024 12:28
Veľkorysý darca
20 €  •  27. 1. 2024 12:10
Dobrosrdečný darca
7 €  •  26. 1. 2024 22:08
Veľkorysý darca
10 €  •  26. 1. 2024 22:04

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň