Kopa dobra fest : podporme festivaly radosti v ukrajinských dedinkách

Míľnik 1/2

Za prvý miľník nás tam dostanete! A nakúpime audiobedňa, kotlík na varenie, jedlo pre jednu dedinu a 250 brošní psa Patróna

Získaných 0 € 9 194 €
2 500 €
8 dní
do ukončenia

Míľnik 2/2

Teraz môžeme byť kreatívni : pridáme aj večerné kino, ďalších 250 brošní psa Patróna a tiež veľa veľa vecí na craftovanie

Získaných 0 € 9 194 €
5 000 €
8 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Zuzana Kuľhová
Dátum pridania
29. 6. 2024
Posledná aktualita

11. 7. 2024 14:56

Bude dobre!

Naši drahí podporovatelia a dobrí ľudia. Povieme to najkrajšie a najjednoduchšie, ako vieme – ĎAKUJEME – ste neuveriteľní!

Kopy dobra, dedinské festivaly plné radosti, vďaka vám budú! 

Len 10 dní od začatia zbierky ste nám pomohli splniť náš sen a my už môžeme pripravovať plagáty s programom. Je to úžasný pocit!

Ten najkrajší pocit je však ten, že to, čo robíme, má zmysel, pretože v tom nie sme sami. Pretože na tomto svete žije ešte veľa ľudí, ktorí chcú šíriť radosť a lásku. Vytvorili ste pre nás také spoločenstvo „super ľudí“ a to nám dodáva veľa radosti do ďalších dní. Hlavne na to, aby sme tú radosť mohli posúvať ďalej. Tak ideme na to!

+ ešte vám tu vložíme jeden krátky príbeh, prečo sa tak tešíme, že toto celé bude…

Spoznajte nášho kamoša Vovu. Je to aktívny dôchodca, bývalý učiteľ geografie, básničkár a umelecká duša. Keď začala vojna, rozhodol sa zostať doma, strážiť kus zeme, ktorú tak miluje a o ktorej napísal nemálo básní. Vedľa domu si vykopal zákopy, v ktorých prečkal viacero ťažkých nocí počas ostreľovania jeho dediny. A vďaka ktorým to najmä prežil…Po roku vojny však dostal dva infarkty a keď má ťažké dni, nevie sa prestať triasť.

90% domov, ktoré boli v tejto časti dediny, sú dnes zničené. Do veľkej miery aj Vovkov dom, ten však ešte stojí a Vova si ho už svojpomocne rok a pol sám opravuje. Keď má dosť síl…My sme sa s chalanmi do Vovu tak trošku zaľúbili a pomohli sme mu s opravou strechy, ale aj okien a dverí. Najkrajšie momenty prišli však vždy po práci. Keď začal Matúš hrať prvýkrát na gitare, tak sa Vova rozplakal. Po roku vojny počul živú muziku. Počul pesničku, ktorú ľúbi. Potom začal recitovať, objímať nás, smiať sa…

Takýchto príbehov však máme mnoho a aj tie pre nás boli inšpiráciou toho, prečo toto celé organizujeme. Aby sme priniesli trochu svetla a radosti mnohým odvážnym ľuďom ,ako je tu aj Vova…

ďakujeme:)
(odkazuje kopec dobrákov)

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

FOR ENGLISH, CLICK HERE

Ahojte priatelia, túto prosbu a projekt tvorím spolu s mojimi dobrými priateľmi a ešte lepšími dobrovoľníkmi. Na Ukrajine sme začali pomáhať v rámci rozvozu humanitárnej pomoci v marci 2022, za posledný rok a pol sa však venujeme najmä malým komunitám a pomáhame babuškám na dennej báze. Sme skupina dobrovoľníkov na voľnej nohe (niekto pomáha na Slovensku, niekto na Ukrajine) a naše projekty si organizujeme a financujeme sami, ako sa dá.

V lete chceme s vašou pomocou usporiadať malé festivaly "Kopy dobra" pre komunity z rôznych prifrontových oblastí na Ukrajine.

Punkáči…štastia:)

Tvoríme túto výzvu, aby sme spoločne priniesli živú muziku, radosť a čo najviac svetla medzi statočných ukrajinských ľudí. Rok dozadu sme spolu s partiou kamarátov začali opravovať zničené a zbombardované domy v mikolajivskej oblasti na Ukrajine. Z tohto krásneho punkáčskeho projektu sa ale vyvinula väčšia vec. V dedine sme spolu s partou viacerých dobrovoľníkov strávili mesice nie len opravou striech, okien, dverí, stropov ,ale aj ako radi hovoríme – vzťahov:) Prosto sme sa stali (partizánskymi opravármi a…) súčasťou krásnej a živej komunity.

Po robote sme spievali, Matúš hral na gitare, navštevovali sme babičky, jedli veľa koláčov, hrali futbal, učili sa vtipy... a hlavne sme sa spriatelili s ľuďmi, ktorí tak veľmi hľadajú niekoho, s kým sa môžu pozhovárať. Lebo vlastne ani tie deravé strechy nie sú také hrozné ako samota.

Komu pomôžeme?

Deti a komunity, za ktorými sa chceme vracať, žijú v dedinách v prifrontových oblastiach. Ich rodinné/sociálne zázemie im nedovoľuje (neumožňuje) opustiť svoje domovy, a tak už viac ako 2 roky žijú v dedinkách a domoch, ktoré sú (do veľmi veľkej miery) zničené. Bez školy, bez ihriska…bez možnosti výletov či prosto rôznych voľnočasových aktivít. Takže tu sa zrodil nápad, priniesť týmto komunitám aspoň na malý moment, deň plný radosti. S chalanmi sme v rámci našich brigád už nejakú tú komunitu podržali a tak sa s ďalším letom chceme posunúť ešte ďalej:) Usporiadať vo viacerých dedinách malý festivalový deň, plný hudby, tvorby a spoluradosti. 

Inakšie o našich cestách začneme priebežne písať TU:
FB: Kopa dobra
IG: kopa.dobra

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Vďaka vašej podpore nakúpime kotlík na varenie, audiobedňu, farby všetkých svetov, spreje, tričká na maľovanie, veľa materiálu na craftovanie a tiež budeme deťom rozdávať malých Patrónikov, brošničky od našich kamarátov z chránenej dieľne Hentototo.

Za prvý miľník 2500 eur prispejete na:
Audiobedňu, kotlík na varenie, jedlo, cestovné (benzín/lístky na vlak) a 250 brošní psa Patróna. 

Za ďalší milník 5000 eur eur môžeme:
Pridať k našemu festivalu aj večerné kino, vylačiť ďalších 250 brošní psa Patróna a tiež nakúpiť tričká a spreje na maľovanie. 

Z mála veľa muziky: 
Sme však odhodlaní naše festivalové radosti uskutočniť s akoukoľvek finančnou podporou, preto Vám za akúkoľvek pomoc garantujeme veľa muziky. Dôležité je, že budeme prosto spolu.

Brošňa psa Patróna:

S organizáciou Hentototo sa kamarátime nejaký čas a ich chránená dieľa so super kresličmi sa rozhodla pomôcť a podporiť deti na Ukrajine. Tak nakreslili Patrónika, ochráncu tých najzraniteľnejších. Patrón je profesionálny pátrač a čuchač mín. Jeho misiou je ochraňovať dospelých a deti, aby sa mohli vrátiť k bezpečnému životu. Aby sa deti mohli vrátiť na ihrisko či do parku.

Toto napísal Luky, kreslič z Hentototo : „Obdivujem ho, lebo je to šikovný a obetavý hrdina, ktorý robí z Ukrajiny bezpečnejšie a slobodnejšie miesto. A obdivujem aj teba a všetkých, ako to tak odvážne zvládate. Zaslúžite si najväčšiu pochvalu. Tento malý ochranca môže byť s tebou vždy, keď to potrebuješ. Dokonca aj v tme. Nabi ho pod lampou a odvážne zhasni.”

Za vašu podporu vytlačíme stovky malých Patrónov a budeme ich rozdávať naprieč dedinám malým hrdinom. Našim cieľom je ich rozdať čo najviac! 

PS: Každý podporovateľ nad 20 eur bude po zbierke kontaktovaný a za odmenu bude môcť získať aj svojho vlastného Patróna:) 

Support festivals of joy in Ukraine

Who organizes the campaign? 

Hello friends, together with several volunteers and my close friends, we are developing this amazing project. We started helping in the delivery of humanitarian aid in March 2022, but for the last year and a half we have been mainly working with small communities and helping grandmothers with their daily challenges. We are a group of freelance volunteers (some help in Slovakia, some in Ukraine) and we organize and finance our projects ourselves as much as possible. In the summer, with your help, we want to organize small festivals “Kopa dobra” („Heaps of goodness“) for communities from various frontline areas in Ukraine. 

Punks of joy :

We are creating this challenge to bring live music, joy and as much light as possible to the brave Ukrainian people. A year ago, together with a group of friends, we started repairing houses destroyed by bombs in the Mykolaiv region of Ukraine. This lovely punk project slowly developed into something much bigger. In the village, together with a group of several volunteers, we spent months not only repairing roofs, windows, doors, ceilings, but also, as we like to say – relationships:) We simply became part of a beautiful and lively community. After work, we sang, Matúš played the guitar, we visited our grandmothers, ate a lot of cakes, played football, learned jokes… and most of all, we made friends with people who are so desperately looking for someone to talk to. Because actually even those leaky roofs are not as terrible as loneliness. 

Who will we help? 

The children and communities, we want to return to, live in villages in the frontline areas. Their family/social background does not allow them to leave their homes, so they have been living in villages and houses that are (to a very large extent) destroyed for more than 2 years. No school, no playground…no possibility of trips or simply various leisure activities. So here the idea was born, to bring these communities, at least for a short moment, a day full of joy. We have already supported some of those communities within our brigades last year, but we want to go even further this summer:) We are going to organize a one-day festival in several villages, full of music, creativity and joy. 

What exactly will the money from this campaign be used for? 

Thanks to your support, we will buy a huge pot for cooking, an audio box, colors of all the worlds, sprays, t-shirts for painting, a lot of material for crafting, and we will also give children small Patrons – brooches from our friends from the sheltered workshop Hentototo.

For the first milestone of 2,500 euros, you will contribute to: 

Audio box, huge pot for cooking, food, travel expenses (petrol/train tickets) and 250 Patrons dog brooches. 

For another milestone of 5000 euros, we can: 

Add an evening cinema to our festival, give away another 250 Patrons dog brooches and also buy t-shirts and spray paint. 

A lot of music with a little money: 

However, we are determined to make our festivals happen with any financial support, so in any case we guarantee you a lot of music. The important thing is that we will simply be together. 

Patrons dog brooch: 

We have been friends with the sheltered workshop Hentototo for some time. Their super cartoonists decided to help and support children in Ukraine, so they drew the dog Patron – the protector of the most vulnerable. Patron is a professional mine hunter. His mission is to protect adults and children so they can return to a safe life – to the playground or the park. 

This is what Luky, an artist from Hentototo, wrote: „I admire him because he is a smart and selfless hero who makes Ukraine a safer and freer place. And I also admire you and everyone else, how you manage it so bravely. You deserve the highest praise. This little protector can be with you whenever you need it. Even in the dark. Charge it under the lamp and bravely turn off the light.“ 

For your support, we will print hundreds of small Patrons and distribute them across the villages to little heroes. Our goal is to give away as many as possible! 

PS: Every supporter over 20 euros will be contacted after the collection and will be able to get their own Patron as a reward :)

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

11. 7. 2024 14:56

Bude dobre!

Naši drahí podporovatelia a dobrí ľudia. Povieme to najkrajšie a najjednoduchšie, ako vieme – ĎAKUJEME – ste neuveriteľní!

Kopy dobra, dedinské festivaly plné radosti, vďaka vám budú! 

Len 10 dní od začatia zbierky ste nám pomohli splniť náš sen a my už môžeme pripravovať plagáty s programom. Je to úžasný pocit!

Ten najkrajší pocit je však ten, že to, čo robíme, má zmysel, pretože v tom nie sme sami. Pretože na tomto svete žije ešte veľa ľudí, ktorí chcú šíriť radosť a lásku. Vytvorili ste pre nás také spoločenstvo „super ľudí“ a to nám dodáva veľa radosti do ďalších dní. Hlavne na to, aby sme tú radosť mohli posúvať ďalej. Tak ideme na to!

+ ešte vám tu vložíme jeden krátky príbeh, prečo sa tak tešíme, že toto celé bude…

Spoznajte nášho kamoša Vovu. Je to aktívny dôchodca, bývalý učiteľ geografie, básničkár a umelecká duša. Keď začala vojna, rozhodol sa zostať doma, strážiť kus zeme, ktorú tak miluje a o ktorej napísal nemálo básní. Vedľa domu si vykopal zákopy, v ktorých prečkal viacero ťažkých nocí počas ostreľovania jeho dediny. A vďaka ktorým to najmä prežil…Po roku vojny však dostal dva infarkty a keď má ťažké dni, nevie sa prestať triasť.

90% domov, ktoré boli v tejto časti dediny, sú dnes zničené. Do veľkej miery aj Vovkov dom, ten však ešte stojí a Vova si ho už svojpomocne rok a pol sám opravuje. Keď má dosť síl…My sme sa s chalanmi do Vovu tak trošku zaľúbili a pomohli sme mu s opravou strechy, ale aj okien a dverí. Najkrajšie momenty prišli však vždy po práci. Keď začal Matúš hrať prvýkrát na gitare, tak sa Vova rozplakal. Po roku vojny počul živú muziku. Počul pesničku, ktorú ľúbi. Potom začal recitovať, objímať nás, smiať sa…

Takýchto príbehov však máme mnoho a aj tie pre nás boli inšpiráciou toho, prečo toto celé organizujeme. Aby sme priniesli trochu svetla a radosti mnohým odvážnym ľuďom ,ako je tu aj Vova…

ďakujeme:)
(odkazuje kopec dobrákov)

5. 7. 2024 14:58

Tešíme sa, že budeme tešiť (druhých)

Milí priatelia, dobrí ľudia, štedrí pomáhači…ďakujeme vám!

Za 5 (!) dní, ste nám pomohli prekonať prvý milňík, ktorý pre nás znamená nakopnutie, radosť a možnosť rozpútať naše festivalové radosti! 

Vašu dôveru si neskutočne vážime a ani neviete, koľko sily ste nám dodali do toho, aby sme mohli robiť to, čo tak veľmi chceme…tešiť druhých!

Ešte nás čaká pár dní príprav, zháňania kreatívneho materiálu, vyrábania girland no a pôjdeme na to! V tomto bode nás však už nič nezastaví…vlastne to môže byť iba lepšie:)

Takže ďakujeme, дякуємо, dziękujemy!

Náš Matúš odkazuje… „Tancuje a plesá každý z našej party, už chystáme zbrane – pesničky a žarty. Ukrajinské deti, o chvíľu sme s vami, príde celý cirkus, opice aj lamy.“

:)

2. 7. 2024 14:01

Čaká nás kopec dobrých dní!

Drahí priatelia, ĎAKUJEME za vašu pomoc a podporu! Za posledné 3 dni ste sa nám vyzbierali na takmer 100 brošní psíka Patróna, prispeli na nákup kotlíka a dostali ste nás takmer do polky cesty za našimi malými aj veľkými kamošmi! Ste super:) 

Celá naša banda už pracuje na podrobnejšom programe našich ciest! Matúš už trenuje žonglovanie, Zuzka pozerá recepty na domáce bublifuky, Kamil kreslí mapu na hľadanie pokladu a Karin zháňa všetko od kotlíka po girlandy. 

Prosto každé vaše euro vložíme do úsilia potešiť čo najviac ľudí!
Máme veľké plány, tak veríme, že sa nám podarí vyzbierať dosť nato, aby sme mohli byť čo najviac kreatívni:)

ĎAKUJEME a tešíme sa, že vďaka vám nás čaká kopec dobrých dní:)
(A tie nie sú tu na Ukrajine vôbec samozrejmosťou)

Vaša kopa dobrakov

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
50 €  •  23. 7. 2024 4:41
Katarína H.
25 €  •  20. 7. 2024 15:18
Robíte skvelú vec ❤️ posielam vám veľa síl a lásky
Štedrý darca
2 742 €  •  18. 7. 2024 12:03
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  17. 7. 2024 22:19
Štedrý darca
25 €  •  17. 7. 2024 14:22
Milý darca
21 €  •  17. 7. 2024 11:00
Štedrý darca
25 €  •  15. 7. 2024 21:44
Štedrý darca
10 €  •  13. 7. 2024 11:51
Veľkorysý darca
10 €  •  12. 7. 2024 20:57
Milý darca
25 €  •  12. 7. 2024 13:50
Milý darca
21 €  •  11. 7. 2024 21:09
Milý darca
13 €  •  11. 7. 2024 20:42
Darca, ktorý je za každú dobrosť
21 €  •  11. 7. 2024 10:34
Štedrý darca
25 €  •  11. 7. 2024 10:32
Dobrosrdečný darca
22 €  •  11. 7. 2024 9:21
Láskavý darca
25 €  •  11. 7. 2024 9:03
Veľkorysý darca
25 €  •  11. 7. 2024 4:55
Štedrý darca
25 €  •  10. 7. 2024 23:08
Dobročinný Darca
5 €  •  10. 7. 2024 22:41
Láskavý darca
2 €  •  10. 7. 2024 22:30
Štedrý darca
5 €  •  10. 7. 2024 22:08
Veľkorysý darca
25 €  •  10. 7. 2024 21:29
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  10. 7. 2024 21:22
Milý darca
42 €  •  10. 7. 2024 21:21

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Maja M
25 €  •  3. 7. 2024 21:36
Pozdravujú zajace
Martin S.
25 €  •  3. 7. 2024 21:19
zajace misia :)
Adriana Ch.
10 €  •  30. 6. 2024 15:04
Držím palce
Andrea K.
150 €  •  3. 7. 2024 21:38
Zuzka si vzácny človek...
Jana M.V.
30 €  •  3. 7. 2024 21:52
Zajačia misia 💚
Jana D.
10 €  •  7. 7. 2024 21:33
Od zajacov
AH
10 €  •  3. 7. 2024 21:35
Medveď chcel dať viac, ale motali sa tu 🐇🐇 a zrazu nieto viac
Bohuš B.
50 €  •  7. 7. 2024 22:48
Sláva Ukrajine 🇺🇦

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň