Úspešne dokončené:

Kúsok Ukrajiny v Ťahanovskej záhrade

Získaných 0 € 2 400 €
od 50 darcov
 -
50 darcov
Celkom sa zapojilo
48 €
Priemerná výška daru
1 000 €
Najvyšší dar
53 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Kúsok Ukrajiny v Ťahanovskej záhrade

Získaných 0 € 2 400 €
od 50 darcov

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
29. 4. 2022

Kto kampaň organizuje?

For English/German, click here

Sme Ťahanovská záhrada, občianske združenie, ktoré na pomedzí sídliska a obce Ťahanovce vytvára zázemie a podmienky pre ľudí z okolia pre (ne)organizované voľnočasové aktivity. Ponúkame priestor pre neformálne vzdelávanie a spoločné trávenie času vo vekovo i inak zmiešanej inkluzívnej komunite. Pomáhame propagovať myšlienky komunitných záhrad, zdieľanej ekonomiky, ekologickej udržateľnosti, voľnej hry a neformálneho sebariadeného vzdelávania formou voľných rozhovorov, rôznych prednášok, skupinových diskusií, podujatí či praktických seminárov. Pobyt v záhrade je pre všetkých návštevníkov bezplatný. Deťom i dospelým ponúkame priestor na vlastnú realizáciu v záhrade, grilovanie, majstrovanie alebo nerušený relax.Od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine sme ponúkli interiérové priestory Ťahanovskej záhrady utečencom z Ukrajiny. Zvyčajne bolo u nás ubytovaných do 20 ľudí, poväčšine žien, detí a dospievajúcich, ktorým robia spoločnosť psy, mačky, korytnačka, zajace či papagáje. V domácnostiach našich spolupracovníkov našli nocľah i ďalší Ukrajinci.

Komu pomôžeme?

Pomôžete ľuďom, ktorí sa ocitli v situácií, v ktorej by sa nemal ocitnúť nikto. Utekajúc pred vojnou len s vecami, ktoré si dokázali vziať v rukách. Pomôžete spôsobom, ktorý je ozaj potrebný. Nocľahom na jeden deň alebo i na viacero dní, ak je potreba. Váš dar bude využitý do posledného centa. Ak vy sami neviete pomôcť tým, že by ste ponúkli nocľah, no chcete takto pomôcť teraz máte príležitosť. Máme priestory, no už nemáme finančné prostriedky na to, aby sme ho mohli ďalej ponúkať. Nakoľko po pár nocľahoch cestujú ďalej, nemáme nárok na podporu pre dočasné útočisko a taktiež nie sme ubytovacie zariadenie, ktoré by mohlo využiť iné podporné schémy.

Akú pomoc nájdu utečenci v Ťahanovskej záhrade?

  • to najdôležitejšie je strecha nad hlavou, posteľ s čistou posteľnou bielizňou,
  • detičky majú aj vlastnú detskú postieľku či kočiarik,
  • plne funkčnú kuchynku s chladničkou a umývačkou riadu, kúpeľnu, toalety i práčku,
  • priestor pre odpočinok v rozkvitnutej Ťahanovskej záhrade (ktorá je momentálne pre verejnosť zatvorená, aby sme im nenarúšali súkromie),
  • pomoc s prevozom, kontaktmi na pracovné príležitosti, potravinovú, lekársku či jazykovú pomoc.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Ubytovanie poskytujeme už od prvého dňa vojny, kedy prišla prvá rodina so 4 malými deťmi. Utečencom chceme pomáhať aj naďalej, no nemôžeme tým ohroziť naše ďalšie dlhodobé činnosti v oblasti osvety, výchovy a vzdelávania. Už teraz nám to prináša výrazne vyššie náklady energie, jednorázové doplnenie domácich spotrebičov a najväčším nákladom je výmena zásobníka na teplú vodu, nakoľko ten doterajší postačoval, ale nie pre sprchovanie 20 ľudí (mal 66l, nainštalovali sme 300-litrový). Očakávame v budúcom roku aj značné nedoplatky za energie a určite nebudeme žiadať o ich úhradu od ubytovaných utečencov. Mesto Košice našu žiadosť zamietlo a z oficiálnych schém pomoci nezískame ani euro. Ak nám viete pomôcť čo i len menšou čiastkou, budeme veľmi vďační nielen my, ale aj množstvo ľudí utekajúcich pred vojnou.

Ďakujeme!

A piece of Ukraine in Tahanovska garden

Who organizes the campaign?

Ťahanovská zahrada is a civic association running a community garden in city of Košice. We create facilities and conditions for people from the area for (un)organized leisure activities, offer space for non-formal education and spending time together in an age and otherwise mixed inclusive community. We help to promote the ideas of community gardens, shared economics, ecological sustainability, free play and non-formal education through free interviews, various lectures, group discussions, events or practical seminars. Staying in the garden is free for all visitors. We offer children and adults space for their own activities in the garden, barbecue, crafts or undisturbed relaxation. We are also founders of the only democratic primary school in Slovakia (www.SlobodnaSkola.sk) and share this garden with our school and other schools too.

Since the beginning of the war in Ukraine, we have offered all the interiors to refugees from Ukraine. Usually we accommodated up to 20 people, mostly women, children and adolescents, who are kept company by their dogs, cats, turtles, rabbits or parrots. Other Ukrainians also found accommodation in the homes of our co-workers. Through these months, due to the privacy, we moved our democratic school to other rented site.

Who will we help?

You will help people who find themselves in a situation where no one should find themselves. Running away from the war only with the things they could take in their hands. You will help in a way that is really needed. Your gift will be used to the last cent to pay for utilities and other expenses directly connected to people spending days there (most of them goes futher). If you can't help yourself by offering accommodation, but you want to help like this, now's your chance. We have the premises, but we no longer have the financial means to continue offering them. As they travel further after a few nights, we are not eligible for temporary refuge support and we are not an accommodation facility that could benefit from other support schemes. 

What help will refugees find there?

The most important thing is the roof over your head, the bed with clean linens, children also have their own cot or pram, fully functional kitchen with refrigerator and dishwasher, bathroom, toilets and washing machine, space for relaxation in the blooming community garden (which is currently closed to the public so that we do not invade their privacy), assistance with transportation, contacts for job opportunities, food, medical or language assistance.

What exactly will the money from this campaign be used for?

We have been providing accommodation since the first day of the war, when the first family came with 4 small children. We want to continue to help the refugees, but we cannot jeopardize our further long-term activities in the field of enlightenment, training and education, especially our democratic school. It already brings us significantly higher energy costs, one-time replenishment of household appliances and the biggest cost is the replacement of the hot water tank, as the previous one was enough, but not for showering 20 people (it had 66l, we installed 300-liter). We also expect significant energy arrears next year and we will certainly not ask for their payment from the accommodated refugees. The city of Košice has rejected our request and we will not receive any euros from the official aid schemes (community gardens are not very common in Slovakia). If you can help us with even a small amount, we will be very grateful not only to us, but also to the many people fleeing the war.

We thank you!

Wer organisiert die Kampagne?

Wir sind Ťahanovská zahrada, eine Bürgervereinigung, die an der Grenze der Wohnsiedlung und des Dorfes Ťahanovce ein Umfeld und Bedingungen für Menschen aus der Umgebung für (un)organisierte Freizeitaktivitäten schafft. Wir bieten einen Raum für außerschulische Bildung und gemeinsame Zeit in einer alters- und anderweitig gemischten inklusiven Gemeinschaft. Wir tragen dazu bei, die Ideen von Gemeinschaftsgärten, gemeinsamer Ökonomie, ökologischer Nachhaltigkeit, freiem Spiel und informeller Bildung durch kostenlose Interviews, verschiedene Vorträge, Gruppendiskussionen, Veranstaltungen oder praktische Seminare zu fördern. Der Aufenthalt im Garten ist für alle Besucher kostenlos. Wir bieten Kindern und Erwachsenen Raum für ihre eigene Realisierung, was beinhaltet beispielsweise Basteln, Grillen oder ungestörte Entspannung.

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine bieten wir Flüchtlingen aus diesem benachbarten Land die Innenräume unseres Gartens an. In der Regel beherbergten wir bis zu 20 Personen, meist Frauen, Kinder und Jugendliche, denen die Hunden, Katzen, Schildkröten, Hasen oder Papageien eine Gesellschaft machen. Einige Ukrainer fanden eine einstweilige Unterkunft auch in den Haushalten unserer Mitarbeiter.

Wem helfen wir?

Sie wűrden den Menschen helfen, die sich in einer Situation befinden, in der sich niemand befinden sollte. Es geht um Kriegsflűchtlinge, die wegen des Krieges ihre Heimat und ihr Vermőgen unfreiwillig verlassen mussten.  

Ihre Spende wird bis auf den letzten Cent verwendet. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie selbst helfen könnten, indem Sie eine Unterkunft anbieten wűrden, doch mőchten Sie auf ähnliche Weise helfen, das ist Ihre Chance. Wir haben zwar Räumlichkeiten, verfűgen wir aber űber keine finanziellen Mittel mehr, um Unterkunft fűr Kriegsflűchtlige weiter anzubieten. Da sie nach einigen Nächten weiterreisen, haben wir keinen Anspruch auf vorübergehende Zufluchtsunterstützung. Und da wir keine Unterkunftseinrichtung sind, kőnnen wir von keinen Unterstützungsprogrammen profitieren. 

Welche Hilfe finden Flüchtlinge im unseren Garten?

• Das Wichtigste ist ein Dach über dem Kopf und ein Bett mit sauberer Bettwäsche

• Auch Kinder bekommen ein eigenes Kinderbett oder Kinderwagen

• voll funktionsfähige Küche mit Kühlschrank und Geschirrspüler, Bad, WC und Waschmaschine

• ein Raum zur Entspannung in unserem blühenden Garten (Unser Garten ist derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen, damit wir Privatsphäre unserer Schlafgäste nicht stőren.)

• Unterstützung bei Transport, Kontakten für Beschäftigungsmöglichkeiten, Essen, medizinische oder sprachliche Unterstützung

Wofür genau wird das Geld aus dieser Kampagne verwendet?

Wir bieten Unterkunft seit dem ersten Kriegstag, als die erste Familie mit 4 kleinen Kindern kam. Wir wollen den Flüchtlingen weiter helfen, andererseits dürfen wir unsere weiteren langfristigen Aktivitäten im Bereich von Aufklärung, Bildung und Ausbildung nicht gefährden. Schon jetzt bringt uns das alles deutlich höhere Energiekosten, beispielsweise einmaliges Auffüllen von Haushaltsgeräten. Der größte Kostenpunkt war der Austausch des Warmwasserspeichers, da der vorherige reichte, aber nicht zum Duschen von 20 Personen (der ursprűngliche hatte 66l, wir haben einen neuen 300l eingebaut). 

Wir rechnen auch im nächsten Jahr mit erheblichen Energierückständen und werden diese sicherlich nicht von den untergebrachten Flüchtlingen verlangen. Die Stadt Košice hat unseren Antrag leider abgelehnt und wir erhalten kein einziges Euro von den offiziellen Hilfsprogrammen. Wenn Sie uns auch nur mit einem kleinen Betrag helfen wűrden, wären wir Ihnen sehr dankbar (bestimmt nicht nur wir, aber auch alle Menschen die wegen des Krieges in Schwierigkeiten geraten sind). 

Herzlichen Dank!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  17. 6. 2022 17:32
Láskavý darca
10 €  •  7. 6. 2022 12:47
Láskavý darca
5 €  •  1. 6. 2022 9:00
Milý darca
1 000 €  •  30. 5. 2022 21:17
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  30. 5. 2022 13:29
Veľkorysý darca
30 €  •  27. 5. 2022 10:11
Veľkorysý darca
5 €  •  24. 5. 2022 13:39
Veľkorysý darca
20 €  •  23. 5. 2022 18:10
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  23. 5. 2022 9:42
Dobročinný Darca
5 €  •  20. 5. 2022 7:04
Milý darca
50 €  •  15. 5. 2022 21:54
Veľkorysý darca
100 €  •  13. 5. 2022 18:31
Dobrosrdečný darca
5 €  •  13. 5. 2022 13:08
Dobročinný Darca
20 €  •  13. 5. 2022 9:27
Veľkorysý darca
5 €  •  12. 5. 2022 8:08
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  10. 5. 2022 9:43
Dobročinný Darca
10 €  •  9. 5. 2022 7:38
Láskavý darca
50 €  •  6. 5. 2022 22:50
Láskavý darca
5 €  •  6. 5. 2022 11:11
Dobrosrdečný darca
20 €  •  6. 5. 2022 10:36
Dobrosrdečný darca
10 €  •  6. 5. 2022 8:47

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň