Výzva ukončená:

Maxim chce študovať vo Francúzsku a Ty mu môžeš pomôcť

Míľnik 1/4

Uhradenie prvej a druhej splátky školného a poplatku za 3 mesiace internátu

Získaných 0 € 0 €
7 000 €

Míľnik 2/4

Uhradenie tretej a štvrtej splátky školného a poplatku za 4 mesiace internátu

Získaných 0 € 0 €
13 000 €

Míľnik 3/4

Uhradenie piatej a šiestej splátky školného a poplatku za 2 mesiace internátu

Získaných 0 € 0 €
18 000 €

Míľnik 4/4

Uhradenie poplatku za posledný mesiac internátu a zabezpečenie základných pomôcok potrebných na štúdium

Získaných 0 € 0 €
20 000 €
 -
0 darcov
Celkom sa zapojilo
0 €
Priemerná výška daru
0 €
Najvyšší dar
120 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Maxim chce študovať vo Francúzsku a Ty mu môžeš pomôcť

Míľnik 1/4

Uhradenie prvej a druhej splátky školného a poplatku za 3 mesiace internátu

Získaných 0 € 0 €
7 000 €

Míľnik 2/4

Uhradenie tretej a štvrtej splátky školného a poplatku za 4 mesiace internátu

Získaných 0 € 0 €
13 000 €

Míľnik 3/4

Uhradenie piatej a šiestej splátky školného a poplatku za 2 mesiace internátu

Získaných 0 € 0 €
18 000 €

Míľnik 4/4

Uhradenie poplatku za posledný mesiac internátu a zabezpečenie základných pomôcok potrebných na štúdium

Získaných 0 € 0 €
20 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Maxim Záborský
Dátum pridania
25. 10. 2022
Posledná aktualita

30. 3. 2023 19:26

Ďakujem.

Dobrý deň,
z dôvodu nevyzbierania finančných prostriedkov slúžiacich na moje štúdium v Paríži, som sa rozhodol
vrátiť všetky peniaze, ktoré mi boli poslané. Ďakujem veľmi pekne každému, kto mi poslal akúkoľvek
čiastku s cieľom podporiť ma. Veľmi veľa to pre mňa znamená a dúfam, že o mojej filmografii ešte
budete počuť.

S pozdravom, Maxim.

Zobraziť celú aktualitu

Kto som?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Som Maxim Záborský a vždy som obdivoval umelcov. Schopnosť vytvoriť čokoľvek z ničoho s tým, že tomu dajú hodnotu, ktorá ostáva.

V umení, konkrétne vo filmoch, bolo skvelé vidieť  niečo, pri čom som mal pocit, že je za tým vášeň a zmysel. Aj keby tá vízia možno nebola dokonale oživená, bol tu pokus, ambícia a to samo o sebe je cenné.

Od detstva som pozeral filmy a vyvinul som si lásku k vizuálnemu rozprávaniu príbehov. Nemal som veľa vedomostí a môj vkus ešte nebol dostatočne vycibrený, ale niečo tam bolo. Ako dieťa som vždy hovoril o tom, že chcem byť režisérom. Tu sa zrodila myšlienka začať tvoriť.

Mal som vnútorný pocit, že nemám dostatok vedomostí o filmoch na to, aby som raz nakrútil film, ktorý bude skutočne dobrý. A tak som ich len sledoval a analyzoval. Snažil som sa uistiť, že rozumiem tomu, čo ich robí dobrými. Postupom času môj vkus začal smerovať k umelecky abstraktným filmom, čo veľmi zmenilo môj pohľad na to, čo táto forma umenia dokáže. 

Tento vývoj však neovplyvnil to, že si stále cením filmy, ktoré dokážu zaujať, pobaviť a nadchnúť. Preto mi ako začínajúcemu scenáristovi a režisérovi ide o hľadanie rovnováhy medzi umelecky náročným a divácky atraktívnym štýlom rozprávania. 

Príbeh

Po základnej škole som stál pred rozhodnutím vybrať si strednú školu. Rozhodol som sa pre SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline, kde hlavným zameraním bol grafický dizajn, no súčasťou balíka bolo aj video.

Pracoval som na niekoľkých minútových krátkych filmoch bez pointy, aby som si precvičil princípy filmovania.

Prvý väčší projekt, ktorého som bol súčasťou, bol začínajúci školský filmový klub FilmCrew. Na našom prvom krátkom filme s názvom Most (2021) som pracoval ako jeden zo scenáristov. Tento krátky film vyhral na francúzskom filmovom festivale Festiclip.  Z hľadiska nových skúseností to bol pre mňa veľký posun vpred.   

Ako projekt maturitnej práce som sa rozhodol nakrútiť svoj prvý krátky film, ktorý bol plne mojou víziou. Aj napriek pochybnostiam, ktoré som na začiatku mal, som zistil, že toto je cesta, ktorou sa chcem uberať. Každá časť realizácie od zvolávania ľudí, cez vyhľadávanie miest, diskusie o postavách s hercami, kreslenie plánov, písanie scenára, písanie harmonogramov alebo samotné nakrúcanie, boli úžasné zážitky.

Aj keď je film veľmi nedokonalý, milujem ho jednoducho preto, že existuje. Ukazuje, čo som bol schopný vytvoriť s obmedzenými zdrojmi, ľuďmi v mojom okolí a súčasným stavom mojich vedomostí. S týmto krátkym filmom s názvom Canisterapia (2022) som postúpil aj na súťaž amatérskych filmov.

Po maturite sa náš filmový klub FilmCrew zúčastnil festivalu Festiclip 2022 vo Francúzsku, kde sme boli pozvaní ako hostia.

Počas pobytu v Paríži sme navštívili filmovú školu DBIMA (Don Bosco International Media Academy). Tu sa mi naskytla príležitosť rozprávať sa s riaditeľom školy a zároveň absolvovať prijímací pohovor. Na moje veľké prekvapenie mi na ďalší deň oznámili, že som prijatý

Zo 60 uchádzačov prijímajú len 8 študentov ročne a bol by som tam prvý študujúci Slovák. Je to pre mňa obrovská príležitosť študovať a tvoriť projekty s pomocou profesionálov vo Francúzsku, v krajine, ktorá je známa svojou kinematografiou. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze sú určené na školné a internát za prvý ročník štúdia.

Internát – 6 500 €/ 10 mesiacov

Peniaze na štúdium:

   1. Ročník školné– 11 640 € 

  • 1.splátka – 3 165 € 
  • 2.splátka – 1 695 €
  • 3.splátka – 1 695 € 
  • 4.splátka – 1 695 € 
  • 5.splátka – 1 695 € 
  • 6.splátka – 1 695 € 

Základné pomôcky – 1 860 € 

Pre výzvu prostredníctvom stránky donio.sk som sa rozhodol, nakoľko štúdium je finančne veľmi náročné a žijem iba so svojou mamou samoživiteľkou a mladšou sestrou, ktorá je ešte školopovinná. Získané finančné prostriedky budú použité na zaplatenie školného, internátu a najnutnejších pomôcok na začiatok. Zvyšné náklady na živobytie si chcem zabezpečiť svojpomocne formou brigády počas štúdia. 

Veľmi rád by som využil túto obrovskú príležitosť študovať vo Francúzsku, ktorá sa naskytne možno len raz za život. A s Vašou podporou a finančnou pomocou môžem získať odvahu zvládnuť to, čo ma čaká na započatej ceste.

Ďakujem Vám všetkým za každý príspevok, ktorý mi pomôže študovať.

Who am I

I am Maxim Záborský and I have always admired artists. The ability to create anything out of nothing while giving it value that remains. 

In art, specifically movies, it was great to see something where I felt there was passion and meaning behind it. Even if that vision may not have been perfectly brought to life, there was an attempt, an ambition, and that in itself is valuable.

 I have watched movies since early childhood and developed a love for visual storytelling. I did not have much knowledge and my taste was not yet refined enough, but something was there. As a child, I always talked about wanting to be a director. This is where the idea to start creating was born.

 I had a gut feeling that I didn't know enough about movies to ever make a movie that would be really good. And so I just watched and analyzed them. I tried to make sure I understood what made them good. Over time, my taste began to turn towards artistically abstract films, which greatly changed my view of what this art form could do.

 However, these developments have not affected the fact that I still appreciate films that can engage, entertain and excite. Therefore, as a beginning screenwriter and director, it is about finding a balance between an artistically demanding and an audience-attractive storytelling style.

Story

After elementary school, I was faced with the decision of choosing a secondary school. I decided on the secondary school of St. Jozef Robotník in Žilina, where the main focus was graphic design, but video was also part of the package.

I worked on several one-minute short films without a plot to practice the principles of filmmaking.

The first major project I was a part of was the start-up school film club FilmCrew. I worked as one of the screenwriters on our first short film called Bridge (2021). This short film won at the French film festival Festiclip. It was a big step forward for me in terms of new experiences.

As a graduation thesis project, I decided to shoot my first short film, which was entirely my vision. Despite the doubts I had at the beginning, I found that this is the path I want to follow. Every part of the realization, from calling people, finding locations, discussing characters with the actors, drawing plans, writing scripts, writing schedules or filming itself, were amazing experiences.

Even though the movie is very imperfect, I love it simply because it exists. It shows what I was able to create with limited resources, the people around me and the current state of my knowledge. With this short film called Canistherapy (2022), I also advanced in the amateur film competition.

After graduation, our film club FilmCrew participated in Festiclip 2022 in France, where we were invited as guests.

During our stay in Paris, we visited the film school DBIMA (Don Bosco International Media Academy). Here, I had the opportunity to talk to the school principal and at the same time undergo an admissions interview. To my great surprise, they informed me the next day that I was accepted.

Out of 60 applicants, they accept only 8 students a year, and I would be the first Slovak to study there. It is a huge opportunity for me to study and create projects with the help of professionals in France, a country known for its cinematography.

What exactly will the money from this campaign be used for?

The money is intended for tuition and boarding for the first year of study.

Dormitory – €6,500/ 10 months

 Money for studies:

 1st year tuition – €11,640 

        1st installment – ​​€3,165

        2nd installment – ​​€1,695

        3rd installment – ​​€1,695

        4th installment – ​​€1,695

        5th installment – ​​€1,695

       6th installment – ​​€1,695

Basic utilities – €1,860

 I decided for this challenge through the donio.sk website, as studying is very financially demanding and I live only with my mother, who is a single parent, and my younger sister, who is still in school. The funds raised will be used to pay school fees, boarding school and the most necessary aids to get started. I want to provide for the remaining living expenses on my own in the form of a part-time job during my studies.

 I would very much like to take advantage of this once in a lifetime opportunity to study in France. And with your support and financial help, I can gain the courage to handle what awaits me on the journey I have started.

Thank you all for every contribution that will help me study.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

30. 3. 2023 19:26

Ďakujem.

Dobrý deň,
z dôvodu nevyzbierania finančných prostriedkov slúžiacich na moje štúdium v Paríži, som sa rozhodol
vrátiť všetky peniaze, ktoré mi boli poslané. Ďakujem veľmi pekne každému, kto mi poslal akúkoľvek
čiastku s cieľom podporiť ma. Veľmi veľa to pre mňa znamená a dúfam, že o mojej filmografii ešte
budete počuť.

S pozdravom, Maxim.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Na príbeh zatiaľ nikto nedaroval. Buďte prvý.

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň