Úspešne dokončené:

Pomôžme kúpou dronu ochrániť ukrajinských obrancov | Protect Ukrainian defenders

Získaných 0 € 2 712 €
2 700 €
 -
58 darcov
Celkom sa zapojilo
47 €
Priemerná výška daru
400 €
Najvyšší dar
59 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme kúpou dronu ochrániť ukrajinských obrancov | Protect Ukrainian defenders

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Jana Dancáková
Dátum pridania
31. 7. 2023
Posledná aktualita

19. 11. 2023 14:37

Dokázali sme to! Dron je už na fronte! / We did it! The drone is already at the frontlines!

Drahí priateľia,

trošku s oneskorením (prepáčte!), pre tých, ku ktorým sa táto informácia ešte nedostala,…

Náš dron bol v priebehu októbra odovzdaný dronovému oddielu 93. brigády. Na obrázku dole ho drží veliteľ čaty s krycím menom „Picachoo“ (v strede).

Dron si chlapci z brigády veľmi pochvaľovali a poslali veľké „Ďakujem!“, nám všetkým! Ako prejav extra poďakovania som dostala podpísaný tento užasný plagát, ktorý bol navrhnutý jedným zo zahraničných podporovateľov nášho fundraising tímu Protect Ukrainian Defenders, k pocte ukrajinskej 93. mechanizovanej brigády „Kholodnyi Yar“. Kvôli bezpečnosti zdieľam iba prednú stranu (bez podpisov). Ešte raz všetkým zo srdca ďakujem!

Ak by ste aj v budúcnosti chceli podporiť náš tím, tu nájdete všetky informácie:
https://protectukrainiandefenders.org/

S pozdravom a prianím pekného dňa,
Jana, členka tímu Protect Ukrainian Defenders

========================================================

Dear friends,

A bit late (sorry!), for those who haven't gotten this information yet,…

Our drone was handed over to the Drone Company of the 93rd Brigade during October. In the picture below it's held by a platoon commander with code name „Picachoo“ (in the middle).

The drone was highly praised by the guys from the brigade and they sent a big „Thank you!“, to all of us! As a token of extra thanks, I received signed this amazing poster that was designed by one of the foreign donors of our fundraising team Protect Ukrainian Defenders, in honour of Ukrainian 93. Mechanized Brigade „Kholodnyi Yar“. For safety reasons I only share the front page (without signatures). Once again, thank you all from the bottom of my heart!

If you would like to support our team in the future, here you will find all the information:
https://protectukrainiandefenders.org/

Best regards and best wishes for a nice day,
Jana, member of the Protect Ukrainian Defenders team

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Volám sa Jana Dancáková. Začiatkom septembra budem oslavovať narodeniny a pri tej príležitosti som sa rozhodla vyhlásiť výzvu na dron pre ukrajinskú armádu (ak bude moja kampaň úspešná, tak dokonca 2 drony!!). Cena dronu je EUR 2700. Ja sama na tento účel dám prvých EUR 400. 

https://drony.heureka.sk/dji-mavic-3-fly-more-combo-cp-ma-00000452_01/#prehlad/

Dňa 24. 02. 2022 som s hrôzou sledovala ako ruské vojská napadli nášho východného suseda a nemohla som sa tomu len nečinne prizerať. Začala som podporovať rôzne organizácie aj jednotlivcov, ktorí poskytovali pomoc utečencom na hranici alebo nakupovali zásoby, ktoré mali pomôcť priamo na Ukrajine. V apríli 2022 som sa zoznámila s tímom Protect Ukrainian Defenders, skupinou troch ukrajinských dobrovoľníkov. Obdivovala som ich zanietenie aj transparentnosť. Môj prvý príspevok dňa 29. 4. 2022 vo výške USD 150 znamenal nákup 5 kvalitných škrtidiel na zastavenie krvácania a tým takmer isto aj záchranu života. K finančných príspevkom sa neskôr pridala podpora kampaní aj iné aktivity, až som sa v septembri minulého roka stala oficiálnym členom tímu.

Komu pomôžeme?

Kto sme a čo robíme? Sme skupina dobrovoľníkov, ktorá nakupuje zdravotnícky, evakuačný a iný materiál pre vojenských zdravotníkov a vojakov z viacerých ukrajinských jednotiek. Do dnešného dňa sme podporili viaceré jednotky ukrajinskej armády a to nákupom zásob za vyše 200.000, EUR!

Išlo konkretne o: škrtidlá (C-A-T turniket určený na zástavu krvácanie horných aj dolnych končatím a taktiež SAM Junctional turniket na zástavu krvácania v miestach, kde bežný turniket nepostačuje, napríklad v oblasti panvy), hrudné krytie s chlopňou (Hyfin Chest Seal), núdzové obväzy, obväzy na popáleniny, traumatologické obväzy, sterilné gázové krytie,  dekompresné ihly, trubice na spriechodnenie dýchacích ciest, taktické nosidlá, taktické očné štíty, SAM dlahy, prenosný ultrazvuk, núdzové termoizolačné fólie aj prikrívky, armádne lekárničky IFAK, medicínske nožnice, profesionálne ruksaky pre vojenských zdravotníkov, slúchadlá na ochranu sluchu pred poškodením (pre delostrelectvo), prilby a rádio sety na komunikáciu, drony, prenosné generátory, simulačné sety na tréning zdravotníckeho personálu a iné.

Sme dobrovoľníci a všetko čo robíme, robíme vo voľnom čase. Každý z nás má vlastnú prácu a tým aj vlastný príjem, z ktorého prispievame do našich vlastných fundraisingových kampaní, individuálnych kampaní  (napr. v máji a júni 2023 sme z vlastných  zdrojov nakúpili 10 profesionálnych armádnych zdravotníckych ruksakov pre vojenských zdravotníkov z Azov brigády Národnej gardy) ale aj na úhradu všetkých dodatočných výdavkov (napr. údržba auta použitého na prepravu zásob, nákup pohonných hmôt, poštové náklady,…). Všetky príspevky, ktoré obdržíme od darcov, sú použité výhradne na nákup zásob smerujúcich na front.

Ktorým ukrajinských jednotkách sme už pomohli?

 • 93. motorizovaná brigáda
 • 72. motorizovaná brigáda
 • 25. brigáda transportného letectva
 • 8. regiment síl špeciálnych operácii
 • 59. motorizovaná brigáda
 • 26. osobitná delostrelecká brigáda
 • 28. motorizovná brigáda
 • 1. tanková brigáda
 • 95. brigáda vzdušných síl Ukrajiny
 • Azov brigáda Národnej gardy
 • 54. motorizovaná brigáda (K2 prápor)

V brigádach máme overené kontakty s ktorými komunikujeme o aktuálnych potrebách. Zvyčajne ide o vojenských zdravotníkov, ktorý zachraňujú životy v prvej, prípadne druhej línii. Následne na mesačnej báze vyhlasime fundraisingovú kampaň na našej internetovej stránke (link dole) a tiež na Twitteri (odkazy na našej internetovej stránke). Za získané peniaze nakúpime požadové zásoby (v USA, Holansku, Dánsku, Poľsku, Ukrajine,… Záleží na dostupnosti, cene aj kvalite, pričom dôraz kladieme na kvalitu, ktorá spĺňa normy TCCC – Tactical Combat Casualty Care / Neokladná zdravotná starostlivosť v bojových podmienkach). Zásoby sú doručené do Kyiva na naše náklady, prípade s pomocou dobrovoľníkov v iných krajinách, ktorí nám láskavo pomáhajú s logistikou. Z Kyiva sú potom dvoma členmi nášho tímu doručené vlastnou dopravou do predfrontovej línie a následne osobne odovzdané. Vo výnimočných prípadoch sú malé zásielky zaslané len poštou, kvôli efektívnosti nákladov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našej práci, odporúčam navštíviť našu internetovú stránku (iba v angličtine) https://protectukrainiandefenders.org/ , kde sa okrem iného dozviete viac o našom time, prebiehajúcej fundraisingovej kampani, záznamy príjmov aj nákupov od júna 2022, reakcie niektorých darcov aj príjemcov našej pomoci, detaily a fotky z predchádzajúcich odovzdávok.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Priemerná výška získaných príspevkov za našich 12 úspešne ukončených fundraisingových kampaní je EUR 16.500,00/kampaň. Potreby armády na zdravotnícky a evakuačny materiál sú momentálne veľmi vysoké a preto sa v posledných mesiacoch zameriavame hlavne na ne. Aj drony sú však veľmi dôležité a potrebné. Aj oni pomáhajú udržiavať zdravotníkov a vojakov na fronte v bezpečí. Sú dôležité pre sledovanie pozícii ruských okupantov a pre komunikáciu v teréne. Vďaka nim sa už podarilo zachrániť veľa vojenského personálu ale aj civilistov.

Koncom augusta sa chystám opäť na Ukrajinu (pôjde o moju štvrtú návštevu v Kyive za posledný rok).  Ak sa mi podarí získať dostatok prostriedkov v priebehu mesiaca, dron by som chcela zobrať so sebou, aby sa na front dostal, čo najskôr. Následne bude odovzdaný jednej z jednotiek, ktoré podporujeme (ktorá to bude v danej chvíli najviac potrebovať). Ak by ste pravdaže chceli prispieť skôr na nákup zdravotníckeho alebo evakuačného materiálu, radosť mi spraví aj príspevok na našu aktuálnu fundraisingovú kampaň, detaily nájdete na našej internetovej stránke.

Každá pomoc je neoceniteľná, či už ide o príspevok alebo zdieľanie informácie o mojej kampani na dron alebo našej fundraisingovej kampani s rodinou alebo priateľmi. Vopred Vám zo srdca ďakujem! A aj za to, že ani po vyše roku Vám nie je osud našich ukrajinských susedov ľahostajný. Pomôžme im spolu prežiť a zvíťaziť. Slava Ukraini! Heroyam Slava!

Ďakujem,

Jana, člen tímu Protect Ukrainian Defenders

Who organizes the campaign?

My name is Jana Dancáková. At the beginning of September, I will celebrate my birthday, and on that occasion I decided to announce a fundraiser for a drone for the Ukrainian army (if my campaign is
successful, even 2 drones!!). I myself will give the first EUR 400 for this purpose.

https://drony.heureka.sk/dji-mavic-3-fly-more-combo-cp-ma-00000452_01/#prehlad/


On February 24, 2022, I watched with horror as Russian troops attacked our eastern neighbor and I could not just watch it passively. I started supporting various organizations and individuals who provided help to refugees at the border or bought supplies to help directly in Ukraine. In April 2022, I met the Protect Ukrainian Defenders team, a group of three Ukrainian volunteers. I admired their passion and transparency. My first contribution on 4/29/2022 in the amount of USD 150 meant the purchase of 5 high-quality tourniquets to stop bleeding and thus almost certainly save lives. The financial contributions were later joined by the support of campaigns and other activities, until I became an official member of
the team in September of last year.

Who are we and what do we do?

We are a group of volunteers who buy medical, evacuation and other
material for military medics and soldiers from several Ukrainian units. To date, we have supported several units of the Ukrainian army by purchasing supplies for over 200,000 EUR!
Specifically, these were: tourniquets (C-A-T tourniquet designed to stop bleeding in the upper and lower limbs and also SAM Junctional tourniquet to stop bleeding in places where a regular tourniquet is not sufficient, for example in the pelvic area), chest seal/cover with flap (Hyfin Chest Seal), emergency dressings, burn dressings, trauma dressings, sterile gauze covering, decompression needles, airway
tubes, tactical stretchers/litter, tactical eye shields, SAM splints, portable ultrasound device, emergency thermal insulation foils and blankets, IFAK army first-aid kits, medical scissors, professional backpacks for military medics, hearing protection headphones (for artillery), helmets and radio sets for communication, drones, portable generators, simulation sets for training medical personnel and others.

We are volunteers and everything we do, we do in our free time. Each of us has our own job and thus our own income, from which we contribute to our own fundraising campaigns, individual campaigns
(e.g. in May and June 2023 we bought 10 professional army medical backpacks from our own resources for military medics from the Azov Brigade of the National Guard) but also to cover all additional
expenses (e.g. maintenance of the car used for transporting supplies, purchase of fuel, postage costs,…). All contributions we receive from donors are used exclusively to purchase supplies going to the front.

Which Ukrainian units have we already helped?
• 93rd Motorized Brigade
• 72nd Motorized Brigade
• 25th Air Assault Brigade
• 8th regiment of Special Operations Forces (SOF)
• 59th Motorized Brigade
• 26th Special Artillery Brigade
• 28th Motorized Brigade
• 1st Tank Brigade
• 95th Brigade of the Air Force of Ukraine
• Azov brigade of the National Guard
• 54th Mechanized Brigade (K2 Battalion)

We have verified contacts in individual Ukrainian units with whom we communicate about current needs. They are usually military medics who save lives on the first or second line. Subsequently, on a monthly basis, we announce a fundraising campaign on our website (link below) and also on Twitter (links on our website). With the collected money, we will buy required supplies (in the USA, Holland,
Denmark, Poland, Ukraine,… It depends on availability, price and quality, while we emphasize quality that meets the standards of TCCC – Tactical Combat Casualty Care / Urgent medical care in combat conditions). Supplies are delivered to Kyiv at our expense, sometimes with the help of volunteers in other countries who kindly help us with logistics. From Kyiv, they are then delivered by two members of our team to the front line by our own transport and then personally handed over. In exceptional cases, small shipments are only sent by post, for cost efficiency.

If you want to learn more about our work, I recommend visiting our website (only in English) https://protectukrainiandefenders.org/ , where, among other things, you will learn more about our team, the ongoing fundraising campaign, records of income/Collection and purchases/Spending from June 2022, feedbacks of some donors and recipients of our aid, details and photos from previous
supplies deliveries.

The average amount of collected contributions for our 12 successfully completed fundraising campaigns is EUR 16,500.00/campaign. The army's needs for medical and evacuation supplies are currently very high, which is why we have been focusing on them in recent months. However, drones are also very
important and necessary. They, too, help keep medics and soldiers safe on the front lines. They are important for monitoring the position of the Russian occupiers and for communication in the field.
Thanks to them, many military personnel and civilians have already been saved.

At the end of August, I am going to Ukraine again (it will be my fourth visit to Kyiv in the last year). If I manage to raise enough funds within the month, I would like to take the drone with me so that it can
reach the front as soon as possible. It will then be handed over to one of the units we support (which will need it the most at the moment). If, of course, you would rather contribute to the purchase of medical or evacuation supplies, I would be happy as well if you contribute to our current fundraising campaign, details can be found on our website.

Any help is appreciated, whether it's a donation or sharing information about my drone campaign or our fundraising campaign with family or friends. Thank you in advance from the bottom of my heart! And also for the fact that even after more than a year you are not indifferent to the fate of our Ukrainian neighbors. Let's help them survive and win together.

Glory to Ukraine! Heroyam Slava!

Thank you,
Jana, member of the Protect Ukrainian Defenders team

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

19. 11. 2023 14:37

Dokázali sme to! Dron je už na fronte! / We did it! The drone is already at the frontlines!

Drahí priateľia,

trošku s oneskorením (prepáčte!), pre tých, ku ktorým sa táto informácia ešte nedostala,…

Náš dron bol v priebehu októbra odovzdaný dronovému oddielu 93. brigády. Na obrázku dole ho drží veliteľ čaty s krycím menom „Picachoo“ (v strede).

Dron si chlapci z brigády veľmi pochvaľovali a poslali veľké „Ďakujem!“, nám všetkým! Ako prejav extra poďakovania som dostala podpísaný tento užasný plagát, ktorý bol navrhnutý jedným zo zahraničných podporovateľov nášho fundraising tímu Protect Ukrainian Defenders, k pocte ukrajinskej 93. mechanizovanej brigády „Kholodnyi Yar“. Kvôli bezpečnosti zdieľam iba prednú stranu (bez podpisov). Ešte raz všetkým zo srdca ďakujem!

Ak by ste aj v budúcnosti chceli podporiť náš tím, tu nájdete všetky informácie:
https://protectukrainiandefenders.org/

S pozdravom a prianím pekného dňa,
Jana, členka tímu Protect Ukrainian Defenders

========================================================

Dear friends,

A bit late (sorry!), for those who haven't gotten this information yet,…

Our drone was handed over to the Drone Company of the 93rd Brigade during October. In the picture below it's held by a platoon commander with code name „Picachoo“ (in the middle).

The drone was highly praised by the guys from the brigade and they sent a big „Thank you!“, to all of us! As a token of extra thanks, I received signed this amazing poster that was designed by one of the foreign donors of our fundraising team Protect Ukrainian Defenders, in honour of Ukrainian 93. Mechanized Brigade „Kholodnyi Yar“. For safety reasons I only share the front page (without signatures). Once again, thank you all from the bottom of my heart!

If you would like to support our team in the future, here you will find all the information:
https://protectukrainiandefenders.org/

Best regards and best wishes for a nice day,
Jana, member of the Protect Ukrainian Defenders team

11. 10. 2023 0:08

Dokázali sme to! Dron je už na Ukrajine :) / We did it! The drone is already in Ukraine :)

Drahí priatelia / Dear friends,

spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať úžasných EUR 2,712! Za vyzbierané peniaze som kúpila dron DJI Mavic 3 Fly More Combo pre 93. mechanizovanú brigádu ZSU! Ale to nie je všetko :) Za prebytočnú sumu (EUR 12) a hodnotu zľavy, ktorú som dostala u predajcu na ďalší nákup (EUR 53,98) som kúpila 43 proteínových tyčiniek pre vojnových zdravotníkov pôsobiacich na fronte. Všetko vďaka Vám! Zo srdca ďakujem za každý príspevok!

together we managed to collect an amazing EUR 2,712! With the collected money, I bought a DJI Mavic 3 Fly More Combo drone for the 93rd Mechanized Brigade of AFU! But that's not all :) For the excess amount (EUR 13) and the value of the discount that I received from the seller for the next purchase (EUR 53.98) I bought 43 protein bars for combat medics working on the frontlines. All thanks to you! Thank you from the bottom of my heart for every donation!

Dron aj proteínové tyčinky sú už v Kyive a to vďaka ochote a pomoci viacerých úžasných Slovákov, ktorí mi pomohli zrealizovať transport zo Slovenska na Ukrajinu. Je úžasné koľko dobrých ľudí človek nájde, ked začne hľadať :) 

Ako som sľúbila, prikladám kopiu faktúry a dokladov o úhrade, pretože transparentnosť je nadmieru dôležitá!

Both the drone and the protein bars are already in Kyiv thanks to the willingness and help of several wonderful Slovaks who helped me to arrange the transport from Slovakia to Ukraine. It's amazing how many good people you find when you start looking :)

As promised, I am attaching the redacted copy of invoice and payment documents because transparency is extremely important!

Dvaja členovia nášho tímu Protect Ukrainian Defenders doručia už čoskoro dron aj proteínové tyčinky zamýšľaným príjemcom. Pošlem Vám dodatočne zopár fotiek z odovzdávky. Zároveň by som Vás chcela poprosiť, ak by ste mali záujem podporiť náš tím, tu nájdete vždy detaily našej aktuálnej fundraisingovej kampane:

https://protectukrainiandefenders.org/

Ešte raz ďakujem! Sláva Ukrajine!

Jana Dancáková

Two members of our Protect Ukrainian Defenders team will soon deliver both the drone and the protein bars to the intended recipients. I will additionally send a few photos from the delivery. At the same time, I would like to ask you if you are interested in supporting our team, here you will always find the details of our current fundraising campaign: 

https://protectukrainiandefenders.org/

Thank you once again! Glory to Ukraine!

Jana Dancáková

12. 8. 2023 20:29

Poďakovanie a fotky dronov 93. brigády / Thank you & photos of drones from 93. brigade

Drahí donori,

ďakujem zo srdca za všetky doterajšie príspevky! Spoločne sa nám podarilo vyzbierať už EUR 765, čo je 28 % zo sumy potrebnej na kúpu nášho drona!  Som presvedčená, že extra ochranou zo vzduchu pomôžeme k ochrane životov nielen ukrajinských vojakov ale aj zdravotníkov pôsobiacich priamo na fronte. Zaslúžia si žiť a vrátiť sa po víťazstve k svojim milovaným. A Váš príspevok k tomu prispeje!

Ak Vás môžem poprosiť, pozdieľajte prosím link na túto kampaň aj s Vašimi priateľmi a rodinou, aby sme náš dron dostali k ukrajinským obrancom čo najskôr. Ďakujem!

Ako bonus pripájam pár úchvatných fotiek publikovaných na Instagramovej stránke 93. motorizovanej brigády, ktorú náš tím pravidelne podporuje :)

S podravom a prianím pekného dňa,

Jana, člen tímu Protect Ukrainian Defenders

-------------------------------------------------------------

Dear donors,

thank you from the bottom of my heart for all your donations so far! Together we managed to collect EUR 765, which is 28% of the amount needed to buy our drone! I am convinced that with extra protection from the sky, we will help to protect the lives of not only Ukrainian soldiers, but also medics working directly on the front. They deserve to live and return to their loved ones after victory. And your donation will contribute to that!

If I can ask you, please share a link to this campaign with your friends and family so that we can get our drone to the Ukrainian defenders as soon as possible. Thank you!

As a bonus, I am attaching a couple of stunning photos published on the Instagram page of the 93rd Motorized Brigade, which our team regularly supports :)

Best regards and have a nice day,

Jana, member of the Protect Ukrainian Defenders team

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
10 €  •  24. 9. 2023 23:41
Stanislav
15 €  •  24. 9. 2023 21:55
Na skoré oslobodenie Ukrajiny.
Milý darca
25 €  •  24. 9. 2023 21:30
Štedrý darca
50 €  •  24. 9. 2023 19:44
Milý darca
50 €  •  23. 9. 2023 18:27
Veľkorysý darca
25 €  •  23. 9. 2023 11:41
Dobročinný Darca
25 €  •  23. 9. 2023 1:10
Dobrosrdečný darca
25 €  •  22. 9. 2023 14:31
Milý darca
50 €  •  22. 9. 2023 14:26
Glad to contribute
350 €  •  21. 9. 2023 22:39
You and your parents and all the contributors are fantastic.
Veľkorysý darca
20 €  •  21. 9. 2023 19:00
Dobročinný Darca
10 €  •  21. 9. 2023 16:48
Štedrý darca
25 €  •  20. 9. 2023 21:52
Dobrosrdečný darca
25 €  •  20. 9. 2023 12:14
Matej
25 €  •  19. 9. 2023 14:34
Hrdinom sláva!
Darca, ktorý je za každú dobrosť
100 €  •  18. 9. 2023 11:55
Jozef Michálek
50 €  •  14. 9. 2023 15:14
Sláva Ukrajine
Dobrosrdečný darca
100 €  •  14. 9. 2023 13:12
Veľkorysý darca
30 €  •  13. 9. 2023 17:32
Štedrý darca
25 €  •  12. 9. 2023 13:38
Láskavý darca
10 €  •  11. 9. 2023 16:38
Veľkorysý darca
20 €  •  11. 9. 2023 11:35
Milý darca
25 €  •  9. 9. 2023 7:44
Olga Penina
187 €  •  8. 9. 2023 21:31
За Харків

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň