Úspešne dokončené:

Podporte ľudí z kultúry, umenia a médií. Je to nesmierne dôležité. Support people from culture, arts and media. It is important.

Získaných 0 € 19 491 €
od 675 darcov
 -
675 darcov
Celkom sa zapojilo
29 €
Priemerná výška daru
1 000 €
Najvyšší dar
33 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporte ľudí z kultúry, umenia a médií. Je to nesmierne dôležité. Support people from culture, arts and media. It is important.

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Otvorená Kultúra! s podporou Donio n. f.
Dátum pridania
9. 4. 2024
Posledná aktualita

25. 4. 2024 17:39

Ruky preč od RTVS

V stredu 24. 4. 2024 vláda schválila zákon o STVR. Zrušenie RTVS a založenie celej inštitúcie nanovo spôsobí destabilizáciu rozhlasu a televízie, ktorá bude stáť milióny eur. Zákon je účelovým nástrojom na odstránenie súčasného riaditeľa RTVS bez udania dôvodu, čo je v rozpore s Európskym aktom o slobode médií. 

Stojíme za nezávislými médiami

Nevzdávame sa a naďalej stojíme za nezávislou verejnoprávnou televíziou a rozhlasom. Budeme iniciovať hromadnú pripomienku k aktuálnej verzii zákona v štandardnom legislatívnom konaní. Okrem toho budeme naďalej tvoriť online platformu pre kolegov a kolegyne z RTVS a šíriť ich aktivity. 

Vďaka vašej podpore vytrváme 

Vďaka vašej finančnej podpore budeme môcť realizovať hromadné pripomienky k škodlivým návrhom zákonov, chrániť inštitúcie a pomáhať ľuďom, ktorí kvôli súčasnému vedeniu Ministerstva kultúry prišli o zamestnanie.

Otvorená Kultúra! ďakuje za doterajšiu pomoc <3 

Aj vďaka prispievateľom a prispievateľkám môžeme pokračovať v práci a rozvíjaní našich odborných kapacít. 

Ďakujeme.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

SNS a jej Ministerstvo kultúry cenzuruje rozmanitosť kultúry na Slovensku.

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Takmer pol roka sledujeme, ako ministerka kultúry Martina Šimkovičová za asistencie generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu ruší dotácie, útočí na LGBTIQ+ ľudí, chce zmeniť zákon o RTVS, navrhuje legislatívne zmeny v nezávislých fondoch na podporu kultúry a umenia, odvoláva riadiacich pracovníkov*čky kultúrnych inštitúcií. V priebehu minút odvoláva expertov*tky, ktorí*é dlhodobo vykonávali profesionálnu prácu, udržiavali živú kultúru a napĺňali ju zmysluplným obsahom.  A to aj napriek malým rozpočtom a skromným odmenám, ktorými dlhodobo podvyživená oblasť kultúry disponuje. 

Súčasná vláda a vedenie MK SR aktuálne namiesto nich dosadzuje neodborných, nekompetentných a netransparentných "svojich ľudí”, ktorí budú vykonávať ich politickú cenzúru.

Preto sme sa spojili do nestraníckej – zdola organizovanej občianskej iniciatívy, Otvorená Kultúra!. Tvoria ju ľudia z celého Slovenska pracujúci v kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách, na rôznych pozíciách. Nadväzujeme na otvorenú výzvu za odstúpenie Martiny Šimkovičovej z postu ministerky kultúry, zverejnenú 17. 1. 2024 a ukončenú 26. januára 2024, ktorú podpísalo viac ako 180 tisíc osôb. Naším cieľom je nahlas a rázne povedať NIE cenzúre v kultúre.

Pridajte sa k nám.

Chceme odbornosť, kompetentnosť a transparentnosť na ministerstve kultúry.

V iniciatíve Otvorená Kultúra! poukazujeme na odvolávanie riadne zvolených riaditeľov a riaditeliek kultúrno-vzdelávacích inštitúcií a ponižujúce výroky ministerky kultúry či členov SNS na ich osoby, čím z nich vytvárajú živé terče pre dezinfoscénu. Upozorňujeme na nastoľovanie cenzúry prostredníctvom spolupráce jednotlivcov so štátnou mocou za účelom získania postov, na rušenie dotácií, činnosť samostatných, nezávislých fondov, verejnoprávnej televízie a rozhlasu, ale aj na útoky na LGBTIQ+ ľudí a ďalších príslušníkov*čky menšín na Slovensku.

Už teraz spájame zástupkyne a zástupcov inštitúcií zriaďovaných samosprávami, štátnou správou, nezriaďovaných organizácií, ako aj nezávisle pôsobiace kultúrne pracovníčky a pracovníkov. Združujeme aktérov a aktérky z odvetví audiovízie, ochrany kultúrneho dedičstva, vizuálneho umenia, tanca, hudby, divadla, literatúry, architektúry, dizajnu, folklóru a ďalších oblastí kultúry, umenia a kreatívnych odvetví.

Naším spoločným cieľom je dostať tému kultúry do centra verejnej diskusie, presadzovať a napĺňať víziu a ciele Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030 a zapájať sa do tvorby právnych predpisov v rezorte kultúry. Na to však potrebujeme vašu finančnú podporu ešte dnes.

Podporte ľudí z kultúry, umenia a médií teraz. Je to nesmierne dôležité.

Otvorená Kultúra!  je dobrovoľnícka iniciatíva a preto potrebuje vašu finančnú pomoc. Vďaka nej budeme môcť právne podporiť kolegov*yne, ktorých zamestnanecké práva boli porušené zo strany zamestnávajúcich kultúrnych inštitúcií a Ministerstva kultúry SR. Tiež nám umožníte podávať odborné legislatívne pripomienky k navrhovaným škodlivým zmenám zákonov.

Podporíte organizáciu a technické zabezpečenie podujatí, zhromaždení, performancií, koncertov a kampaní za nezávislosť kultúry pred jej mocenským a cenzorským ovladnutím politikmi a političkami. V nemalej miere prispejete aj k zvýšeniu povedomia a dosahu o našich aktivitách prostredníctvom komunikácie na sociálnych sieťach či v médiách.

Ukážme spoločne ministerke Šimkovičovej a SNS, že arogancia, neodbornosť a netransparentnosť nemôžu vrhať dlhý tieň na celý kultúrny sektor. Darujte teraz, a pošlite tak výkričník ministerke kultúry. 

ĎAKUJEME.

Zástupcovia iniciatívy Otvorená Kultúra!: Dominika Moravčíková, Katarína Mišíková, Eva Pavlovičová, Veronika Němcová, Andrej Gregorčok, Daniel Vadas, Adam Balogh, Zuzana Révészová, Ivana Laučíková, Ivana Krištofíková, Erik Kliment, Aleš Vojtášek a ďalší.

Zdroj foto: Dennik N, Plus 1 deň, Aktuality, TASR

Slovak politicians want to censor the diversity of our culture

For almost half a year, we have been watching the Minister of Culture Martina Šimkovičová, with the assistance of the Secretary-General Lukáš Machala, cancelling subsidies, attacking LGBTIQ+ people, drafting a new Act on RTVS (public service broadcaster), proposing legislative changes to independent funds for the support of culture and art or dismissing management staff of cultural institutions. In a matter of minutes, she can dismiss experts with a stretching history of professional service who maintained the culture a lively sphere and filled it with meaningful content despite the small budgeting and modest rewards that the long-term underfunded field of culture has been dealing with. 

The current government and the leadership of the Ministry are currently replacing these experts with unprofessional, incompetent, non-transparent „our people“ who will carry out their political censorship.

That is why we joined forces in a non-partisan civic initiative, Otvorená Kultúra! Platform (Open Culture! Platform). It is a grassroots initiative made up of people from all across Slovakia working in various positions in cultural and educational institutions. We build upon the open call for Martina Šimkovičová's resignation from the Minister of Culture post, published on 17 January 2024 and closed on 26 January 2024, which attracted over 180,000 signatures. Our goal is to say NO to censorship in culture, loud and clear.

We call for expertise, competence and transparency at the Ministry of Culture.

In the Otvorená Kultúra! Platform, we highlight and protest the dismissal of duly elected directors of cultural and educational institutions and the humiliating ad-hominem statements of the Minister of Culture or members of the Slovak National Party, which turn them into living targets for the followers of the local misinformation scene to ventilate hate onto. We draw attention to the practice of imposing censorship by individuals, which in turn secures them important positions within state administration. Also, we draw attention to the cancellation of subsidies, to activities of independent funds, public service television and radio, and also to attacks on LGBTIQ+ people and other members of minorities in Slovakia.

We already unite representatives of institutions funded by municipalities, local and central government, non-budgetary organisations, and independently acting cultural workers. We bring together protagonists from the audiovisual industry, cultural heritage protection, visual arts, dance, music, theatre, literature, architecture, design, traditional and folklore arts and other areas of culture, art and creative industries.

Our common goal is to bring the topic of culture to the centre of public debate, to promote and fulfil the vision and objectives of the Culture and Creative Industry Strategy of the Slovak Republic 2030, and to participate in creating legislation for the culture sector. However, we need your financial support for this.

Support people from different cultures, arts, and media now. It is essential.

Otvorená Kultúra! Platform is a volunteer-based initiative that needs your financial help. Thanks to your help, we can legally support colleagues whose labour rights were violated by their employers, albeit by cultural institutions or the Ministry of Culture of the Slovak Republic. You will also allow us to submit expert legislative comments on proposed harmful law changes.

You will support the planning and technical support of events, gatherings, performances, concerts or campaigns for the independence of culture, against politicians' efforts to impose robust and censorious control. You will also significantly contribute to increasing the awareness and outreach of our activities through communication on social networks or in the media.

Let Minister Šimkovičová and the Slovak National Party know that arrogance, incompetence and non-transparency shall not cast a long shadow over the entire cultural sector. Donate now and send a message to the Minister of Culture.

THANK YOU.

Representatives of the Otvorená Kultúra! Platform!: Dominika Moravčíková, Katarína Mišíková, Eva Pavlovičová, Veronika Němcová, Andrej Gregorčok, Daniel Vadas, Adam Balogh, Zuzana Révészová, Ivana Laučíková, Ivana Krištofíková, Erik Kliment, Aleš Vojtášek and others.

Photo sources: Denník N, Plus 1 Deň, Aktuality.sk, TASR

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

25. 4. 2024 17:39

Ruky preč od RTVS

V stredu 24. 4. 2024 vláda schválila zákon o STVR. Zrušenie RTVS a založenie celej inštitúcie nanovo spôsobí destabilizáciu rozhlasu a televízie, ktorá bude stáť milióny eur. Zákon je účelovým nástrojom na odstránenie súčasného riaditeľa RTVS bez udania dôvodu, čo je v rozpore s Európskym aktom o slobode médií. 

Stojíme za nezávislými médiami

Nevzdávame sa a naďalej stojíme za nezávislou verejnoprávnou televíziou a rozhlasom. Budeme iniciovať hromadnú pripomienku k aktuálnej verzii zákona v štandardnom legislatívnom konaní. Okrem toho budeme naďalej tvoriť online platformu pre kolegov a kolegyne z RTVS a šíriť ich aktivity. 

Vďaka vašej podpore vytrváme 

Vďaka vašej finančnej podpore budeme môcť realizovať hromadné pripomienky k škodlivým návrhom zákonov, chrániť inštitúcie a pomáhať ľuďom, ktorí kvôli súčasnému vedeniu Ministerstva kultúry prišli o zamestnanie.

Otvorená Kultúra! ďakuje za doterajšiu pomoc <3 

Aj vďaka prispievateľom a prispievateľkám môžeme pokračovať v práci a rozvíjaní našich odborných kapacít. 

Ďakujeme.

18. 4. 2024 13:43

Aj vy môžete zastaviť únos Fondu na podporu umenia!

Dňa 16. 4. 2024 bol na Výbore NR SR pre kultúru a médiá predložený pozmeňovací a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Michelka, ktorým sa zásadne mení zákon o Fonde na podporu umenia.

Ide o účelovú zmenu, ktorou Ministerstvo kultúry mocensky ovládne rozhodovací proces o prideľovaní finančných prostriedkov. Odborné komisie budú iba poradným orgánom a na ich hodnotenia projektov sa nebude musieť pri rozhodovaní o prideľovaní finančných prostriedkov vôbec prihliadať.

Potrebujeme vašu pomoc: Napíšte poslankyniam a poslancom, že s navrhovanými zmenami FPU nesúhlasíte

Pošlite, prosím, poslankyniam a poslancom NR SR email s výzvou, aby takúto účelovú legislatívu odmietli. Znenie výzvy aj zoznam emailových adries koaličných poslankýň a poslancov nájdete na našom webe. Email odošlete automaticky pár kliknutiami.

Napíš poslancom ! 

16. 4. 2024 13:05

✊ 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐭𝐧𝐞𝐦𝐞 𝐬𝐚 𝟏𝟔. 𝟒., 𝐯 𝐩𝐫𝐯𝐲́ 𝐝𝐞𝐧̌ 𝐚𝐩𝐫𝐢́𝐥𝐨𝐯𝐞́𝐡𝐨 𝐫𝐨𝐤𝐨𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐮, 𝐨 𝟏𝟖:𝟎𝟎 𝐩𝐫𝐞𝐝 𝐍𝐑 𝐒𝐑.

Platformy Otvorená Kultúra!, Platforma pre demokraciu a Koalícia environmentálnych organizácií a platforiem, ako i ďalšie spriatelené občianske organizácie a iniciatívy protestujú proti mocenským zásahom do kultúry, životného prostredia a mimovládneho sektora. Tieto zásahy neslúžia rozvoju rezortov, ale len hanebnému systému “našich ľudí” a krátkozrakému vytĺkaniu politického kapitálu. Odmietame predstavu vládnutia ako arogantného, nekompetentného výkonu moci, šírenia nenávisti a rozdeľovania verejnosti.

𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮́𝐫𝐚, 𝐩𝐫𝐢́𝐫𝐨𝐝𝐚, 𝐯𝐞𝐫𝐞𝐣𝐧𝐲́ 𝐩𝐫𝐢𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚 𝐯𝐬̌𝐞𝐭𝐤𝐲́𝐦.

Vláda má vynakladať maximum úsilia na to, aby sa tieto kľúčové piliere demokracie mohli rozvíjať slobodne, participatívne a udržateľne a aby boli dostupné celej spoločnosti, nielen vybraným subjektom, ktoré z nich ťažia súkromné zisky alebo politické body.

VIAC O PROTESTE NA: FB EVENT

POMÔŽ NÁM S PROTESTOM 

Pridajte sa do dobrovoľníctva pri organizácii protestu a pomôžte zabezpečiť plynulý priebeh akcie. Členstvo v organizačnom tíme protestu zahŕňa spoločnú prípravu areálu pred NR SR, koordináciu, stráženie backstagu, vytváranie koridorov pre verejnosť. Členovia a členky dobroboľníckeho tímu dostanú označovaciu pásku a pokyny od iniciátorstva protestu. O čase zhromaždenia dobrovoľníckeho tímu na mieste budeme informovať osobitne mailom. Protest potrvá maximálne 90 minút. Po proteste upraceme areál. 

CHCEM DOBROVOĽNIČIŤ

Otvorená Kultúra! ďakuje za doterajšiu pomoc <3 

Aj vďaka prispievateľom a prispievateľkám môžeme organizovať protest pred NRSR. Nezabudi našu výzvu zdielať na svojich sociálnych sieťach a vidíme sa už dnes 16. 4. 2024 o 18:00 pred NRSR. 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
10 €  •  12. 5. 2024 21:22
Veľkorysý darca
25 €  •  12. 5. 2024 17:59
Dobrosrdečný darca
50 €  •  12. 5. 2024 17:39
Veľkorysý darca
7 €  •  12. 5. 2024 12:03
Veľkorysý darca
50 €  •  12. 5. 2024 0:03
Štedrý darca
25 €  •  11. 5. 2024 21:18
Dobrosrdečný darca
25 €  •  11. 5. 2024 20:32
Lenka K.
350 €  •  11. 5. 2024 11:10
Za slobodnú kultúru!
Veľkorysý darca
10 €  •  10. 5. 2024 22:29
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  10. 5. 2024 18:32
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  10. 5. 2024 16:44
Láskavý darca
50 €  •  10. 5. 2024 12:47
Štedrý darca
10 €  •  9. 5. 2024 21:51
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  9. 5. 2024 21:07
Dobročiný Darca
50 €  •  9. 5. 2024 19:26
Dobrosrdečný darca
25 €  •  9. 5. 2024 18:30
Veľkorysý darca
5 €  •  9. 5. 2024 16:20
Štedrý darca
10 €  •  9. 5. 2024 15:34
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  9. 5. 2024 13:34
Veľkorysý darca
10 €  •  9. 5. 2024 13:00
Štedrý darca
25 €  •  9. 5. 2024 11:00

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň