Výzva ukončená:

Podporme dobrovoľníkov pomáhajúcich obetiam vojny

Získaných 0 € 0 €
10 000 €
 -
0 darcov
Celkom sa zapojilo
0 €
Priemerná výška daru
0 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporme dobrovoľníkov pomáhajúcich obetiam vojny

Získaných 0 € 0 €
10 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Jan Zamrazil – zdravotnizajisteni.cz
Dátum pridania
6. 10. 2022

zdravotnizajisteni z.s.

Podarilo sa nám prepojiť a v našom mene zaštítiť viacero skupín dobrovoľníkov, ktorí sa snažia o to isté, ako my – pomáhať obetiam vojny a zaistiť im najlepšiu možnú pomoc. Tým, ktorí zostávajú a zúčastňujú sa obrany svojej vlasti, dovážajú humanitárnu pomoc – lieky, potraviny, hygienické potreby a ďalšie veci dennej potreby. Vždy komunikujeme s ľuďmi (organizáciami, nemocnicami a i.) priamo v mieste, preto máme konkrétny zoznam potrieb a toho, čo je v danej chvíli najviac akútne.

Práve vďaka spolupráci väčšieho počtu dobrovoľníkov, kooperujeme aj s dobrovoľníkmi priamo na území Ukrajiny, ďalej z Poľska, Slovenska, Českej republiky a Anglicka, máme veľmi široký záber pomoci. A predovšetkým sme schopní túto pomoc dopraviť až na miesta, kam sa často žiaľ oficiálne veľké organizácie nedostanú. Naša sieť vodičov dopraví zásielky až na samý východ Ukrajiny, na front, kde prevládajú boje.

Bohužiaľ naši parťáci prišli pri jednom z bombardovaní o vozidlo. O starú soveckú mašinu. Teraz potrebujú dodávku, aby mohli ďalej rozvážať materiál po líniách.

Dobrovoľníkom z Česka, Slovenska a Ukrajiny

Pomáhame tam, kde je naozaj treba, a vieme ako!
Máme mnohoročné skúsenosti, obetavých dobrovoľníkov tu aj priamo na Ukrajine.


Spolupracujeme s armádou aj podporujúcimi dobrovoľníkmi i charitatívnymi spolkami, ktoré sa na nás obracajú s prosbami o konkrétnu a cielenú pomoc.


Táto pomoc na mieste buď úplne chýba alebo je nedostatočná.
Cestu a odovzdanie humanitárnych zásielok sa snažíme dokladať na našom facebooku @zdravotnizajisteni.cz , ako nám to situácia a miestne pravidlá v čase vojny dovoľujú. Máte teda istotu, že sa Vaša pomoc naozaj nikam nestratí.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

  • Prioritne na obstaranie dodávkového vozidla na prepravu humanitárneho materiálu na líniu.
  • Pokrytie nákladov spojených s cestou, najmä pohonné hmoty.
  • Nákup osvedčeného potrebného materiálu a jeho distribúcia na konkrétne miesta.

ENGLISH VERSION: 

We managed to connect and sponsor several groups of volunteers on our behalf who are trying to do the same thing as us – to help the victims of war and provide them with the best possible help. For those who remain and participate in the defense of their homeland, they import humanitarian aid – medicine, food, hygiene supplies and other daily necessities. We always communicate with people (organizations, hospitals, etc.) directly on the spot, which is why we have a specific list of needs and what is most urgent at the given moment.

Thanks to the cooperation of a large number of volunteers, we also cooperate with volunteers directly on the territory of Ukraine, as well as from Poland, Slovakia, the Czech Republic and England, and we have a very wide range of help. And above all, we are able to deliver this help to places where, unfortunately, official large organizations often cannot reach. Our network of drivers will deliver shipments to the very east of Ukraine, to the front where fighting is prevalent.

Unfortunately, our comrades lost their car during one of the bombings. About an old Soviet machine. Now they need a van to continue delivering the material down the lines.

We help where it is really needed, and we know how!
We have many years of experience, dedicated volunteers here and directly in Ukraine.
We cooperate with the army as well as supporting volunteers and charitable associations who turn to us with requests for specific and targeted help.
This assistance on the ground is either completely absent or insufficient.
We try to document the journey and delivery of humanitarian shipments on our Facebook @zdravotnizajisteni.cz , as much as the situation and local rules allow in wartime. So you can be sure that your help will not go to waste.

  • Priority for the acquisition of a delivery vehicle to transport humanitarian material on the line.
  • Covering the costs associated with the trip, especially fuel.
  • Purchase of proven necessary material and its distribution to specific locations.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Na príbeh zatiaľ nikto nedaroval. Buďte prvý.

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň