Úspešne dokončené:

Podporte kúpu letky prieskumných dronov pre Ukrajinských obrancov

Získaných 0 € 10 338 €
od 229 darcov
 -
229 darcov
Celkom sa zapojilo
45 €
Priemerná výška daru
500 €
Najvyšší dar
90 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporte kúpu letky prieskumných dronov pre Ukrajinských obrancov

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Ivan Matušík
Dátum pridania
13. 2. 2023
Posledná aktualita

31. 8. 2023 8:55

Na Ukrajinskom veľvyslanectve sme prerokovali odovzdanie prieskumných dronov

   Priatelia,

   tento týždeň sme prerokovali na Ukrajinskom Veľvyslanectve v Bratislave s novým vojenským ataché Volodymyrom Konykom vlastnosti a poskytnutie prieskumných dronov S 2030 E.  Ako bolo už spomenuté skôr drony sú malé (rozpätie 1200 mm), skladné (zložené okolo 500 mm) s dobou letu/ výdržou do 55 minút. Doplnia sa ešte podľa záverov rokovania.

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Celému svetu sa zatajil dych keď pred rokom Putin ako Capo di tutti Capi zavelil k útoku a poslal výsadkové jednotky obsadiť Kyjiv. Plánoval bleskovú akciu ako v 1968 v Československu. Keďže väčšina civilizovaného sveta sa nevedela vcítiť do mysle mafiána tak útok neočakávala a vzhľadom k obrovskej materiálnej prevahe, glorifikovanej ruSSkej armády, legendách o špičkových zbraniach a zastaralej  Ukrajinskej výzbroji to na začiatku vyzeralo stratené. Stratené až kým sa neukázalo, že Ukrajinci majú gule a nevidia dôvod prečo by si mali nechať zničiť svoju vlasť a mali sa dať ruSSmi vyzabíjať . 

   Odvtedy ubehol rok a všetci sme sa dozvedeli, že  ruSSké bohatierstvo a ruSSká výzbroj nie je to pravé orechové. Kam mužíci vkročia  tam sa snažia o genocídu a nechávajú zmasakrovaných Ukrajinských civilistov ale na druhej strane  keď sa im na tank, BVP-čko, vrtulník čí stíhačku pošle správny balíček či už RPG alebo Javelin alebo NLAW tak je o ohňostroj postarané,

   Volajú ma Ivan Ivanovič a už v lete minulého roka som skúsil rozbehnúť kampaň na kúpu dronov Bayraktar TB2 ako navrhol Rakúsky novinár Martin Leidenfrost z Postoja – vtedy však idea nepresvedčila.

   Medzičasom sa ale situácia zmenila. Ukrajinci sa hrdinsky brania, u nás sa ubytovali dve Ukrajinske rodiny, narodila sa budúca Kyjivčanka Máša a získal som nové kontakty, nové vedomosti, novú motiváciu a hlboké presvedčenie že  Ukrajinských bojovníkov je treba podporovať.

Komu pomôžeme?

 Čo nevidieť príde nový útok ruSSov či už z ruSSka na východe alebo z bieloruSSka na severe  – preto je treba Ukrajincov, ktorí bojujú za svoju vlasť a našu slobodu zo všetkých síl podporiť. Ako bol spomenutý Bayraktar na začiatku tak je vidieť, že drony hrajú v dnešnej vojne dôležitú úlohu – či už útočnú alebo obrannú.  Pri rýchlom vyhodnotení informácií a správnej reakcii končia ruSSké tanky a BVP-čka na kraji cesty.

    Každopádne pre obranu potrebujú bojovníci vedieť kde sa škreti ukrývaj- prípadne čo chystajú.  K tomu sú potrebné tiché drony schopné operovať najmä v noci, schopné niesť potrebné technické vybavenie a mať dostatočný dolet i výdrž. K tomu potrebujú bojovníci veľa dronov. Môžu no nemusia byť superšpičkové – musí ich však byť toľko, aby boli všade kde je ich treba.

      Touto výzvou pomôžeme veliteľom jednotiek na bojisku získať osobné operačné prostriedky pre zaistenie prehľadu a jednoduchých operácií v okolí – povedzme niekoľko kilometrov až desiatok kilometrov od svojho stanovišťa.   

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

   Peniaze z kampane budú s pomocou partnerov z občianskeho združenia primárne použité na zakúpenie tichých operačných dronov slúžiacich na prieskum bojového územia; ako aj potrebného dovybavenia napr. na riadenie, obsluhu, údržbu i nabíjanie batérií.   Technických riešení pre tento typ úloh je mnoho – počnúc Delta quad / trebárs Zerotech cez  S 2010/ Sparkletech  cez  Quantix recon / Aeroviroment … až po  drony trebars od DJI.  Tak isto spolu Ministerstvo obrany Ukrajiny sa vyhľadávajú možní  dodávatelia priamo na mieste spomedzi  Ukrajinských spoločností.

   Vhodná skladba techniky bude stanovená po skončení kampane podľa aktuálnej situácie a odborného názoru partnerov.

Vzorovy stroj Delta quad

  Zabezpečená technika bude doručená cestou overených kanálov – tam kde to bude najviac potrebné – v čase ukončenia výzvy pravdepodobne  na kontaktnú liniu na východe zeme alebo na Ukrajinsko – bieloruSSké hranice severne od Kyjiva pokiaľ bude útok vedený odtiaľ .

   Prispejte teda na dobrú vec!

   Začnime u 20,-  EUR a skončime pri 1.000.000,-  EUR

   Prispejme k zničeniu ruSSkej armády. Dnes Ukrajinci a zajtra dejiny Vám budú vďační !!!

Support the purchase of drones for reconnaissance for Ukrainian defenders

  The whole world held its breath when, a year ago, Putin, as Capo di tutti Capi, ordered the attack and sent airborne troops to
occupy Kyiv.
He planned a flash action like in 1968 in Czechoslovakia. Since the majority of the civilized world could not empathize with the mind of the mafia, they did not expect the attack, and due to the huge material superiority, glorified Russian army, legends about top weapons and outdated Ukrainian equipment, it seemed lost at the beginning. Lost until it turned out that Ukrainians have balls and see no reason why they should let their homeland be destroyed and let the ruSSians kill them.

A year has passed since then, and we all learned that Russian heroism and Russian armaments are not the real deal. Wherever
the men step, they try to commit genocide and leave Ukrainian civilians massacred, but on the other hand, when the right package is sent to their tank, BVP, helicopter or fighter, be it RPG or Javelin or NLAW, the fireworks are taken care of.

The Ukrainias call me Ivan Ivanovič, and already in the summer of last year I tried to start a campaign for the purchase of Bayraktar
TB2 drones as suggested by the Austrian journalist Martin Leidenfrost from Postoj.sk – but then the idea was not convincing.
In the meantime, however, the situation has changed. Ukrainians are fighting heroically, two Ukrainian families stayed with us, the
future Kyivan woman Masha was born, and I gained new contacts, new knowledge, new motivation and a deep conviction that
Ukrainian fighters should be supported.

Who is this campaign intended for? 

A new ruSSian attack is bound to come, either from ruSSia in the east or from Belarus in the north – that's why the Ukrainians who are fighting for their homeland and our freedom must be supported with all our might. As Bayraktar was mentioned at the beginning, it can be seen that drones play an important role in today's war – whether offensive or defensive. With a quick evaluation of the information and the correct reaction, ruSSian tanks and BVPs end up on the side of the road.

Anyway, for defense, the fighters need to know where the goblins are hiding – or what they are planning. This requires quiet drones
capable of operating (especially at night), capable of carrying the necessary technical equipment and having sufficient range and
endurance. For this, fighters need a lot of drones. They may or may not be super high-end – but there must be enough of them to be
everywhere they are needed.

With this campaign, we will help commanders of units on the battlefield to obtain personal operational means to ensure overview and simple operations in the vicinity – say a few kilometers to tens of kilometers from their position.

What exactly will the money from this campaign be used for?

The money from the campaign, with the help of partners from the civil association, will primarily be used to purchase silent operational drones for reconnaissance of the combat area; as well as necessary retrofitting, e.g. for management, operation, maintenance and battery charging. There are many technical solutions for this type of tasks – starting with Delta quad / perhaps Zerotech through S 2010/ Sparkletech through Quantix recon / Aeroviroment … to trebars drones from DJI. Likewise, together with the Ministry of Defense of Ukraine, possible suppliers are being sought on the spot among Ukrainian companies.

The appropriate composition of the equipment will be determined after the end of the collection according to the current situation
and the professional opinion of the partners.


Sample machine Delta quad

The acquired equipment will be delivered through verified channels – where it will be most needed – at the time of the end of the call,
probably to the contact line in the east of the country or to the Ukrainian-Belarusian border north of Kyiv if the attack is conducted
from there.

So donate to a good idea!
Let's start with EUR 20 and end with EUR 1,000,000
Let's contribute to the destruction of the ruSSian army.
Today Ukrainians and tomorrow the history will be grateful to you!!!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

31. 8. 2023 8:55

Na Ukrajinskom veľvyslanectve sme prerokovali odovzdanie prieskumných dronov

   Priatelia,

   tento týždeň sme prerokovali na Ukrajinskom Veľvyslanectve v Bratislave s novým vojenským ataché Volodymyrom Konykom vlastnosti a poskytnutie prieskumných dronov S 2030 E.  Ako bolo už spomenuté skôr drony sú malé (rozpätie 1200 mm), skladné (zložené okolo 500 mm) s dobou letu/ výdržou do 55 minút. Doplnia sa ešte podľa záverov rokovania.

24. 8. 2023 11:06

Dobrý výsledok aj bez nášho pričinenia

   Priatelia,

   ako zo spravodajstva dnešnej noci vyplynulo  zrejme ruSSká armáda zabezpečila  v neskorých hodinách 23. augusta 2023 zostrelenie  súkromného Prigožinovho lietadla Embrarer – s kompletným vedením Vagnerovcov na palube.

   Na ďalekú cestu sa vybrali Prigožin, Utkin a ďalší šamani zodpovední za smrť desiatok tisíc ľudí na Ukrajine. 

   Vagnerovci majú zrejme už dni zrátané …

24. 8. 2023 7:59

Dorazil testovací stroj S 2030 E

Konštrukčné riešenie:

Samokrídlo so sklopnými krídlami doplnené kvadrotorom; vybavené kamerovým a prenosovým systémom

Technické údaje:

Rozpätie: 1200 mm                        Vzletová hmotnosť: 2600 g  

Dĺžka letu: 55 min                            Doba vzletu, pristátia: 130 s       ​               

Cestovná rýchlosť: 18 m/s   ​

Maximálna rýchlosť: 25 m/s​       Minimálny polomer​ zatáčky: 90 m

Maximálny uhol stúpania: 15°    Maximálny uhol klesania: –15° 

​Max​. sila vetra: 7,9 m/s 

Rozlíšenie kamery: 1920× 1080 HD

​     Cena aktuálneho testovacieho stroja je 2505,- EUR;  k tomu sa pripočítavajú poplatky štátu a špeditéra tu vo výške 411,88 EUR . Objednané sú 4 kusy; potrebný zostatok presahujúci vyzbieranú sumu je hradený z extra  sponzorského príspevku nad rámec zbierky.

    ​Dohodnuté ​je rokovanie s vojenským atach​é Ukrajinského veľvyslanectva v Bratislave​ pánom Volodymyrom Konykom.

17. 6. 2023 16:59

Včera som bol spokojný s novými partnermi

Priatelia,

včera teda 16. 6. 2023 som bol v Bystrici spokojný. Dohodli sme sa na spolupráci. Požadované úpravy draku  sú realizovateľné.   

Hlavný konštruktér si v dohľadnej dobe vyčlení čas a bude sa problematike  venovať – hneď ako privítajú v rodine ďalšieho člena … 

Nadväzne sa dielce dajú aj vyrobiť 

16. 6. 2023 4:45

Modifikácia dronov

Priatelia,

na základe aktuálnych skúseností na východe Ukrajiny bola tlmočená požiadavka na zmenu letových vlastností dronov. Bude potrebné konštrukciu čiastočne upraviť s cieľom zníženia hmotnosti a úpravy letových vlastností. Našli sme už aj spoločnosť na Slovensku – v Banskej Bystrici, ktorá je schopná modifikáciu zrealizovať. Dnes cestujem do Bystrice dohodnúť sa na potrebných prácach .

25. 5. 2023 18:08

Financie sú už k dispozícii

Priatelia

Tento týždeň previedlo Donio na cieľový účet vyzbieranú čiastku – takže môžeme začať rokovania s dodávatelom resp. dodávateľmi. Potrebné je zaistiť kompletnú infraštruktúru pre samostatnú prevádzku strojov.

16. 5. 2023 17:09

Drony môžu íst do produkcie

   Priatelia,

   v nedeľu 14.mája 24:00 bola zbierka ukončená. Tento týždeň musíme s Doniom dohodnúť transfer prostriedkov a budúci  začať dohadovať s dodávateľom dronov ich výrobu. Tá bude trvať odhadom asi tak 3 týždne od zaplatenia. 

   Je skvelé sledovať ako si ľudia na Slovensku začínajú uvedomovať dôležitosť podpory Ukrajiny a tiež je skvelé sledovať, že  nie sme ( teda Slovensko) na chvoste prispievateľov, ale s našou S-300 a Migmi sme skutočne zabodovali – vice versa treba povedať, že sa tým aj situácia našej armády mierne vylepšila …

   Dúfajme, že aj Darčeku pre Putina v podobe Slovenskej Boženy sa zadarí a neuviazne v Rasputici naťahovačiek. Je tam už okolo 95.000,-EUR .

   No ale my sa budeme  venovať  iným vhodným darčekom – darčekom ktoré lietajú :-)

7. 5. 2023 11:58

Boli vybrané vhodné drony – Superbird

   Vážení priatelia,

   po zrelej úvahe boli ako najvhodnejšie vybrané samokrídla – drony od spoločnosti  Sparkle Tech Ltd.: Superbird. Sú skladacie , majú vhodné vlastnosti – s dobou letu do 55 minút pri  maximálnej rýchlosti do 25 m/s. Kamery na nočné videnie sa dajú domontovať aj dodatočne.

   Ako doplnok budú  dodané aj elektrické benzínové generátory a ďalšie potrebné vybavenie, aby bolo možné dobíjať batérie priamo na mieste nasadenia.

   V 19. týždni sa o ďalšom postupe poradíme s vojenským atteché Ukrajinského veľvyslanectva a po skončení zbierky sa pustíme do obstarávania.

18. 4. 2023 6:39

Úspech petície za odovzdanie Mig 29 Ukrajine

Ing. Ivan Matušík, P.O.Box 70, 827 70 Bratislava 212
                                                           

                                                          Eduard Heger                                                                                                         Predseda Vlády SR
                                                          Námestie slobody 1
                                                          811 06 Bratislava

                                                          Bratislava 17. 4. 2023
Vec: Dodanie Mig 29


    Vážený pán Predseda Vlády, pán Heger,
    v marci 2023 uzrela svetlo sveta petícia „Za odovzdanie Slovenských  Mig 29 Ukrajinskej vláde“. S napätím sme sledovali ako sa minister Naď postupne prehrýzal cez všetky zákernosti s tým spojené až finálne podpísal za Vládu SR príslušné dokumenty.   Dnes teda 17. 4. 2023 bola publikovaná správa, že všetky  Mig 29  boli odovzdané Ukrajinským orgánom.   V mene všetkých petičiarov, ktorí sa vo veci angažovali by som sa chcel poďakovať za vyhovenie našej požiadavke.

   Zostávam s prianím pekného dňa a konštatovaním  
   Dnes Ukrajinci, zajtra slobodný svet Vám bude vďačný !

   Ivan Matušík

31. 3. 2023 11:00

Na Slovensko prišli dnes prvé vzorky

Priatelia,

dnes 31. 3. 2023 doručilo DHL prvé vzorky dronov.

25. 3. 2023 18:01

Čo zbierku vzkriesilo

Priatelia,

pripájam článok Martina Leidefrosta z leta minulého roka 

https://www.postoj.sk/112547/nechceme-aj-my-venovat-ukrajincom-aspon-je-den-bayraktar

a pieseň o drone, na základe ktorých táto zbierka vznikla

https://www.youtube.com/watch?v=Nkvi337hoIw

20. 3. 2023 12:51

Paralelná petícia týkajúca sa darovania Slovenských MIGov Ukrajine speje k úspešnému zakončeniu

Priatelia,

paralelne s touto dobročinnou zbierkou bežala/ beží aj Petícia, ktorej cieľom bolo zaistiť darovanie nefunkčných Slovenských MIGov-29 Ukrajincom. 

https://www.peticie.com/peticia_za_odovzdanie_migov_29_ukrajinskej_vlade_peticia

Petícia má za sebou úspešný míľnik. Vo štvrtok 16. 3. 2023 Vláda Slovenskej republiky odsúhlasila darovanie lietadiel a v piatok podpísal p. minister Naď príslušné dokumenty a prvé štyri Migy 24. 3. 2022 odleteli

https://domov.sme.sk/c/23149978/stihacky-mig-29-na-ukrajinu.html

Takže ak budete mať čas si Petíciu pozrite. Špeciálne za pozornosť stojí plán „Denacifikácie Ukrajiny“ prevzatý z portálu RIA Novosti o tom ktorí a ako majú byť Ukrajinci likvidovaní a „prevychovaní“ 

https://www.peticie.com/a/392781?u=8250928

Nezabudnite !

Dnes Ukrajinci, zajtra svet Vám budú vďační !

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobročinný Darca
50 €  •  14. 5. 2023 19:38
Láskavý darca
50 €  •  14. 5. 2023 12:12
Dobrosrdečný darca
10 €  •  14. 5. 2023 11:36
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  14. 5. 2023 10:05
Štedrý darca
20 €  •  14. 5. 2023 9:52
Veľkorysý darca
10 €  •  13. 5. 2023 10:15
Dobrosrdečný darca
25 €  •  12. 5. 2023 20:25
Veľkorysý darca
25 €  •  12. 5. 2023 15:01
Láskavý darca
10 €  •  12. 5. 2023 12:37
Štedrý darca
10 €  •  12. 5. 2023 11:42
Dobročinný Darca
50 €  •  10. 5. 2023 15:30
Dobrosrdečný darca
25 €  •  10. 5. 2023 10:49
Milý darca
25 €  •  9. 5. 2023 19:31
Milý darca
25 €  •  9. 5. 2023 7:19
Veľkorysý darca
50 €  •  7. 5. 2023 19:41
Veľkorysý darca
25 €  •  7. 5. 2023 17:22
Milý darca
25 €  •  29. 4. 2023 22:16
Slava Ukrajine !
Dobrosrdečný darca
50 €  •  28. 4. 2023 21:38
Veľkorysý darca
10 €  •  28. 4. 2023 18:08
Diskutujúci na Sme
100 €  •  28. 4. 2023 17:36
Sláva Ukrajine! Hrdinom sláva!

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň