Výzva ukončená:

Pomôžme našim lekárom liečiť na svetovej úrovni choré deti už pred narodením!

Míľnik 1/4

Špeciálny medicínsky materiál na realizáciu vnútromaternicových výkonov v rámci prenatálnej diagnostiky a fetálnej terapie.

Získaných 0 € 83 160 €
3 000 €

Míľnik 2/4

Operačný fetoskop (operačné endoskopické inštrumentárium potrebné na zložitejšie vnútromaternicové operácie plodu).

Získaných 0 € 83 160 €
20 000 €

Míľnik 3/4

Vybavenie na rádiofrekvenčnú abláciu.

Získaných 0 € 83 160 €
30 000 €

Míľnik 4/4

Laserový generátor potrebný na realizáciu vnútromaternicových operácii laserovou technikou.

Získaných 0 € 83 160 €
100 000 €
 -
5 018 darcov
Celkom sa zapojilo
17 €
Priemerná výška daru
2 000 €
Najvyšší dar
119 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme našim lekárom liečiť na svetovej úrovni choré deti už pred narodením!

Míľnik 1/4

Špeciálny medicínsky materiál na realizáciu vnútromaternicových výkonov v rámci prenatálnej diagnostiky a fetálnej terapie.

Získaných 0 € 83 160 €
3 000 €

Míľnik 2/4

Operačný fetoskop (operačné endoskopické inštrumentárium potrebné na zložitejšie vnútromaternicové operácie plodu).

Získaných 0 € 83 160 €
20 000 €

Míľnik 3/4

Vybavenie na rádiofrekvenčnú abláciu.

Získaných 0 € 83 160 €
30 000 €

Míľnik 4/4

Laserový generátor potrebný na realizáciu vnútromaternicových operácii laserovou technikou.

Získaných 0 € 83 160 €
100 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
GPK Ružinov
Dátum pridania
27. 11. 2023
Posledná aktualita

1. 4. 2024 20:05

Ďakujeme! / Thank you!

Milé dobrodinky a milí dobrodinci, veľmi pekne ďakujem, že ste nám pomohli vyzbierať neuveriteľných 83 160 eur pre Ružinovskú pôrodnicu. Prvé prístroje už doputovali do tých správnych rúk a ďalšie budú nasledovať. Vďaka vám sa viac bábätiek bude tešiť z (lepšieho) života. ĎAKUJEME!

Dear all, thank you for helping to fundraise an unbelievable 83 160 euro for Ružinov delivery and gynecology clinic. First equipment already got into the appropriate hands and the rest will follow. Thanks to you, more babies will enjoy (healthier) life. THANK YOU!

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Renáta Hall je mama vytúženého dieťaťa, ktorej v Ružinovskej nemocnici doc. Ferianec a jeho kolegyne a kolegovia vďaka svojej odbornej kvalifikovanosti a osobnému nasadeniu zachránili po pôrode život. Môže sa tak tešiť zo svojej dcéry a života vôbec.

Chcela by takéto šťastie dopriať čo najviac ženám (a ich okoliu), ktoré sa stretnú vo svojom tehotenstve či počas pôrodu a po ňom s vážnymi komplikáciami. Zároveň sa v profesionálnom živote venuje témam podpory a rozvoja vysokoškolského výskumu a považuje za dôležité podporovať špičkových výskumníkov, či inovátorov, najmä ak ich výsledky slúžia pre blaho spoločnosti a dokonca priamo zvyšujú kvalitu ľudského života, či ľudské životy zachraňujú.

Sama nemá dostatok prostriedkov na to, aby významnejšie podporila pracovisko, kde jej zachránili život. Preto sa pokúša získať na to podporu aj iných ľudí, ktorým je téma záchrany nenarodených detí a skvalitňovania ich života blízka.

Komu pomôžeme?

Mať zdravé dieťa je želaním každého rodiča. Nie všetci však majú také šťastie. Existujú možnosti, ako zlepšiť perspektívu pre tie deti, ktoré už pred narodením trpia zásadnými vývojovými vadami, či ochoreniami, ktoré ohrozujú ich zdravie alebo dokonca život. Vďaka modernej fetálnej medicíne môžeme týmto deťom pomôcť.

Na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB v Ružinove pôsobia lekári, ktorí sa fetálnou medicínou úspešne zaoberajú. Zachránili už desiatky detí, ktoré napríklad trpeli chudokrvnosťou a dostali ešte v maternici transfúziu, zachránili tiež deti matkám, ktorým predčasne odtiekla plodová voda, deti s vývinovými poruchami močového traktu a hrudníka, či dokonca dieťa s nádorom na krku.

Navyše doc. Vladimír Ferianec a jeho kolegyne a kolegovia v Ružinovskej nemocnici už dnes pracujú v oblasti fetálnej medicíny na svetovej úrovni. Dokazuje to aj fakt, že viaceré ich diagnostické a liečebné metódy a techniky sú originálne a na základe ich úspešného publikovania následne citované vo vedeckej literatúre (liečba predčasného odtoku plodovej vody – amniopatch, liečba nedostatku tvorby hormónu štítnej žľazy plodu a následne vzniknutej strumy atď.). Niektoré práce doc. Ferianca  a jeho tímu sa dostali dokonca do  Amerických medicínskych usmernení napr. (The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines) a do The Perinatal revolution, čo je potvrdením vnímania unikatnosti jeho práce aj v jednom z najvyspelejších zdravotníckych systémov na svete.

Keď sa podarí získať dodatočné zdroje, lekári v Ružinovskej nemocnici  budú mať nielen lepšie podmienky na vykonávanie zákrokov, ktoré  robia už v súčasnosti, ale budú môcť aj  rozšíriť diagnostiku a liečbu o ďalšie diagnózy, s ktorými dnes musia tehotné ženy posielať do zahraničných nemocníc (ak si to matka a jej rodina sú schopní zabezpečiť). Išlo by napríklad o vnútromaternicové operácie rázštepov chrbtice, prietrže bránice, syndróm amniálnych pruhov, či operácie pri patologických situáciách u viacplodových gravidít.

Starostlivosť o deti ešte pred narodením na svetovej úrovni by tak mohla byť ešte dostupnejšia ženám na Slovensku. A to bez ohľadu na ich sociálnu situáciu.

Pomôžme našim lekárom, aby mohli poskytovať svojim pacientkam a ich nenarodeným deťom liečbu v súlade s najnovším vedeckým poznaním a metódami. 

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Získané prostriedky by sa použili jednak na špeciálny medicínsky materiál potrebný na realizáciu vnútromaternicových výkonov v rámci prenatálnej diagnostiky a fetálnej terapie (ihly, stenty, prípadne optické laserové vlákna a pod.).

Pri získaní vyššej sumy by bolo možné zakúpiť kompletne vybavený operačný fetoskop, ktorý obsahuje operačné endoskopické inštrumentárium potrebné na zložitejšie vnútromaternicové operácie plodu a umožnil by rozšíriť spektrum operácii na nenarodenom plode ako napr. niektoré rázštepy neurálnej trubice/chrbtice (ktoré inak môžu viesť ku smrti plodu, alebo trvalej invalidite dieťaťa), diafragmatické hernie (bráničné prietrže – môžu viesť k smrti plodu alebo trvalej invalidizácii dieťaťa), syndróm amniálnych pruhov (tento môže napr. viesť k nevyvinutiu končatín, respektíve k ich amputácii alebo k smrti plodu) atď.

Ďalšou vecou, ktorú by bolo možné zakúpiť by bol laserový generátor, ktorý je potrebný na realizáciu vnútromaternicových operácii laserovou technikou napr. pri syndróme amniálnych pruhov, či patologických situáciách vznikajúcich u viacplodových gravidít (z nich viaceré môžu viesť k trvalej invalidizácii jedného, alebo viacerých plodov, resp. k ich smrti). Viacplodové gravidity a iné vnútromaternicové problémy by mohli byť variabilnejšie lepšie operované aj pri zakúpení vybavenia na rádiofrekvenčnú abláciu.

Who is behind the campaign?

Renata Hall is the mother of a much desired and loved baby girl whose life was saved by doctor Ferianec and his colleagues at Ružinov hospital, due to their high level of professionalism and personal involvement. Hence, she can enjoy her daughter and life in general.

She would like as many women as possible (and their loved ones) to be able to enjoy such happiness, even in cases where women encounter serious problems during their pregnancy and the delivery, as well as after the delivery. She devotes her professional life to improving conditions for quality research in Slovakia. She believes it is important to support excellent researchers and innovators, especially when the results of their work directly enhance quality of life and save lives.

She herself does not have sufficient material resources to significantly help the hospital where her life was saved. However, she endeavours to get help from others who would like to contribute to saving and improving the lives of unborn children.

Who is the beneficiary of the campaign? 

 Having a healthy baby is every parent’s wish. Yet not everyone has such luck. There are ways to improve outcomes for unborn babies with serious developmental defects or illnesses which threaten their health or even their lives. We can help these children thanks to modern fetal medicine.

At the II. Dept. of Obstetrics and Gynecology (Gynecological and delivery clinic) of Comenius University in Ružinov there are doctors who practise fetal medicine very successfully. They have already saved dozens of babies who suffered from anaemia and received transfusion while still being in the uterus. They have also saved the babies of women whose water broke prematurely, babies with developmental defects of the urinary tract and chest, and even a baby with a massive throat tumour.

In addition, assoc. prof. (doctor) Ferianec and his team at Ružinov hospital have already been practising fetal medicine at an internationally recognised level. It is demonstrated by the fact that several of their medical approaches and techniques are original, and have been published and widely cited in internationally recognised scientific literature (e.g. The amniopatch as an active treatment of spontaneous previable rupture of membranes, Prenatal diagnosis and successful intrauterine treatment of severe congenital hypothyroidism associated with fetal goiter). The results of the work of doctor Ferianec and his team have become part of American medical guidelines (The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines) and of The Perinatal revolution.

If enough money is raised, then doctors at Ružinov hospital will not only have better conditions for performing interventions that they already deliver now. They will also have a chance to diagnose and treat other conditions which must currently be treated abroad (but only if the pregnant woman and/or her family can afford it). This would include for example spina bifida, diaphragmatic hernia, amniotic band syndrome, or pathological situations arising because of multiple pregnancies.

World class treatment for unborn children could then become more accessible to women in Slovakia regardless of their social status.

Let’s help our doctors to treat their patients and their unborn children in line with up-to-date scientific knowledge and methods.

How are we going to use the raised funds? 

Money raised will be used to buy special medical supplies necessary for the performance of intrauterine prenatal diagnostics and fetal therapy (e.g., needles, stents, optical laser fibres).

If larger sums will be raised then it will be possible to buy a fully equipped surgical fetoscope, including the endoscopic instruments necessary for more complex intrauterine surgery on fetuses, and it will enlarge the spectrum of possible surgeries for unborn fetuses such as spina bifida (which can lead to death or permanent disablement), diaphragmatic hernia (which can lead to death or permanent disablement), or amniotic band syndrome (which can lead to impaired development of limbs, limb amputation or death of the fetus).

Another item that could be purchased is the laser generator, which is necessary for intrauterine surgery using laser techniques to treat amniotic band syndrome or pathological situations arising from multiple pregnancies (several of these situations could lead to the permanent disablement of one or more fetuses, or to their death). Multiple pregnancies and other intrauterine problems could also be better operated on if equipment for radiofrequency ablation could be purchased.

Milestones:

3000 Eur – Special medical supplies necessary for the performance of intrauterine prenatal diagnostics and fetal therapy.

20 000 Eur - Fully equipped surgical fetoscope – endoscopic instruments necessary for more complex intrauterine surgery on fetuses.

30 000 Eur – Equipment for radiofrequency ablation.

100 000 Eur – Laser generator necessary for intrauterine surgery using laser techniques to treat, for example, amniotic band syndrome or pathological situations arising because of multiple pregnancies.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

1. 4. 2024 20:05

Ďakujeme! / Thank you!

Milé dobrodinky a milí dobrodinci, veľmi pekne ďakujem, že ste nám pomohli vyzbierať neuveriteľných 83 160 eur pre Ružinovskú pôrodnicu. Prvé prístroje už doputovali do tých správnych rúk a ďalšie budú nasledovať. Vďaka vám sa viac bábätiek bude tešiť z (lepšieho) života. ĎAKUJEME!

Dear all, thank you for helping to fundraise an unbelievable 83 160 euro for Ružinov delivery and gynecology clinic. First equipment already got into the appropriate hands and the rest will follow. Thanks to you, more babies will enjoy (healthier) life. THANK YOU!

23. 3. 2024 20:31

Ak každý z nás pošle 5 eur, podarí sa nám dosiahnuť cieľ a zakúpiť laserový generátor!

Veľmi pekne všetkým  ďakujeme za doterajšiu podporu zbierky. Vďaka príspevkom od takmer 5,000 ľudí sa už podarilo zakúpiť  operačný fetoskop, ktorý umožní vnútromaternicové operácie niektorých rázštepov chrbtice alebo bráničných prietrží u detí ešte v maminom brušku. Deti sa tak vyhnú ťažkej invalidite alebo až smrti.

Ak chcete ešte zbierku podporiť, prispejte alebo pošlite info o zbierke ľuďom, ktorí by na zbierku mohli prispieť. Čas je už len do zajtra (24. 3.)! Ak každý z nás pošle čo i len 5 euro, podarí sa nám dosiahnuť cieľovú sumu a zakúpiť laserový generátor na realizáciu vnútromaternicových operácii laserovou technikou.

V mene tímu Ružinovskej pôrodnice vopred veľmi pekne ďakujeme!

6. 3. 2024 8:02

Aj Váš príspevok môže pomôcť zachrániť životy bábätiek

Ďakujeme za všetky Vaše príspevky pre Ružinovskú pôrodnicu. Vďaka takmer 4 900 darcom sa zbierka prehupla do posledného míľnika, ktorým je laserový generátor. Od cieľovej čiary nás ešte delí 24-tisíc eur. Poprosíme Vás o zváženie podpory zbierky, prípadne rozšírenie informácie o nej medzi Vašimi známymi.

Každé euro pomôže zlepšiť prácu lekárov a sestričiek, ktorí potom môžu efektívnejšie pomôcť svojim malým pacientom.

Zbierka potrvá do 26. 3. 2024. Za akúkoľvek podporu Vám vopred srdečne ďakujeme!

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
100 €  •  25. 3. 2024 22:10
Dobročinný Darca
25 €  •  25. 3. 2024 21:29
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  25. 3. 2024 19:30
Dobrosrdečný darca
5 €  •  25. 3. 2024 19:13
Dobrosrdečný darca
25 €  •  25. 3. 2024 18:41
Dobročinný Darca
5 €  •  25. 3. 2024 17:49
Milý darca
50 €  •  25. 3. 2024 17:02
Milý darca
10 €  •  25. 3. 2024 16:55
Dobrosrdečný darca
10 €  •  25. 3. 2024 16:48
Dobročinný Darca
10 €  •  25. 3. 2024 16:42
Štedrý darca
5 €  •  25. 3. 2024 16:17
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  25. 3. 2024 15:53
Štedrý darca
25 €  •  25. 3. 2024 15:32
Milý darca
50 €  •  25. 3. 2024 15:12
Láskavý darca
25 €  •  25. 3. 2024 15:03
Veľkorysý darca
5 €  •  25. 3. 2024 15:02
Láskavý darca
25 €  •  25. 3. 2024 14:08
Štedrý darca
150 €  •  25. 3. 2024 13:22
Dobročinný Darca
15 €  •  25. 3. 2024 13:14
Dobrosrdečný darca
25 €  •  25. 3. 2024 13:09
Veľkorysý darca
100 €  •  25. 3. 2024 13:02
Veľkorysý darca
25 €  •  25. 3. 2024 12:52
Dobrosrdečný darca
5 €  •  25. 3. 2024 12:51

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň