Úspešne dokončené:

Pomôžme spoločne Turecku po zemetrasení

Získaných 0 € 1 202 €
od 26 darcov
 -
26 darcov
Celkom sa zapojilo
46 €
Priemerná výška daru
300 €
Najvyšší dar
31 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme spoločne Turecku po zemetrasení

Získaných 0 € 1 202 €
od 26 darcov

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
AHBAP organizácia
Dátum pridania
17. 2. 2023

Osobne v Turecku žijem, nedokážem sa len prizerať. Pomôžte so mnou.

For English, click here

Volám sa Martin Baran. Osobne žijem v meste Adana, ktoré bolo zemetrasením zasiahnuté a na miestnej univerzite som vyučoval posledných 5 rokov. V deň zemetrasenia som bol na Slovensku, ale zobudil ma hovor od blízkej z Adany, ktorý bol plný strachu a bolesti. Nedokážem nečinne sedieť nakoľko som v dennom kontakte s priateľmi, kolegami, rodinou, ktorá žije v Turecku a pomoc potrebujú nevyhnutne. V Adane samotnej, sa zrútilo približne 20 budov a mesto je poloprázdne nakoľko sa ľudia obávajú vrátiť do svojich domovov. Avšak situácia v neďalekom meste Antakya, Iskenderun je kritická. Kamarát tam prišiel o priateľku, ktorá s pod sutín telefonicky kontaktovala pomoc a komunikovala až do momentu kým sa jej nevybil telefón. Bohužiaľ sa ju živú nepodarilo vytiahnuť. Ostatné mestá ako Antep, Malatya, Maraş, Diyarbakır, Osmaniye, Adıyaman, Urfa boli taktiež značne poškodené a život v nich sa zastavil, nahradili ho záchranné práce.

Prečo som spustil túto výzvu?

V Pondelok, 6. Februára, 2023, sa deti v Turecku pripravovali na návrat do škôl po zimných prázdninách. Mal to byť deň, kedy sa mali zvítať so svojimi spolužiakmi, kamarátmi a učiteľmi – plní nádeje a vzrušenia, čo nový semester prinesie.
Nanešťastie, všetko sa zmenilo behom sekundy, v momente, kedy prvé zemetrasenie zasiahlo Turecko a to skoro ráno v čase 04:17 miestneho času. Ľudia sa zobudili do najčernejšej nočnej mory, ktorú si málokto z nás dokáže predstaviť.
Snažiac sa uniknúť zo svojich domovov na otvorené priestranstvo, cestou zalarmovali susedov, ktorých mali po ceste… Pre mnohých to bola najdlhšia a najstrašnejšia minúta života, kedy sa budovy nakláňali do strán a mnohé sa zrútili. Avšak nie každý mal to šťastie a podarilo sa mu uniknúť. Mnohí ľudia zahynuli v spánku vo vlastných posteliach alebo pod troskami budov, čakajúc na pomoc. 6. Február, 2023 je dňom, kedy Turecko zasiahli 2 zemetrasenia, prvé v čase 04:17 o sile 7.8, druhé o sile 7.5 v obedňajšej hodine…

Zdroj: YouTube/Guardian News

Prečo je naša pomoc nevyhnutná?

Hlavným problémom dnešných dní je skutočne nedostatok základných potrieb. Na mieste je mnoho dobrovoľníkov, ktorí musia doslova prosiť o palivo do generátorov a koordinovaná pomoc dobrovoľníkov nie je dostatočne finančne krytá, čo môže spôsobiť, že mnohé skupiny ukončia svoju činnosť. Nedostatok základných potrieb spôsobuje, že napätie v niektorých častiach narastá a preto miestne organizácie potrebujú našu pomoc urgentne.

Školy v zasiahnutom regióne sú buď poškodené alebo zatvorené. Internáty ostali zatvorené a univerzity prerušili vyučovanie a pokračujú v online vyučovaní ako počas Covid pandémie. Zvyšné školy by sa mali otvoriť 1. Marca. Ale čo na miestach kde sú budovy škôl poškodené spôsobom, že žiaci sa do nich nemôžu vrátiť? Nárok na vzdelanie je jednou zo základných potrieb, ktoré musíme žiakom poskytnúť a to čím skôr. Bohužiaľ, čas na návrat do škôl sa môže odďaľovať, nakoľko v mnohých mestách je kompletne poškodená infraštruktúra a sú bez elektriny. Táto bolesť sa tak skoro nezahojí a zanechá hlboké rany.

Niektorí z nás majú priateľov a rodinu v zasiahnutej oblasti, ale mnohí z nás cestujú do Turecka na letnú dovolenku… Turci sú známy svojou priateľskosťou a pohostinnosťou. A teraz je čas sa zjednotiť a konať, Turecko a jeho ľudia potrebujú našu pomoc! Naša pomoc môže prinavrátiť úsmev na tváre ľudí, ktorých stretávame počas dovolenky v Antalyi, Marmarise, Alányi, Kemeri atď. Na miestach, na ktoré sa radi vraciame…

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Turecko je v ťažkej situácii a urgentne potrebuje našu pomoc. Získané prostriedky sú určené na podporu miestnej organizácie AHBAP – založenej v roku 2017 Tureckým spevákom Halukom Leventom a organizácia sa aktívne podieľa na poskytnutí pomoci ľudom v núdzi, aktuálne bez domova po ničivom zemetrasení, ako aj na poskytnutí základných potrieb ako je jedlo, voda, stany, prístrešky, ohrievače, oblečenie a ostatné životu potrebné veci, ako aj aktívnej pomoci pri záchranných prácach. AHBAP dobrovoľníci sú v zasiahnutom regióne od prvého dňa nešťastia, komunikujú spoluprácu so záchrannými zložkami, ako aj identifikujú potreby a poskytujú prostriedky pomoci. Organizácia taktiež pomáha v sprostredkovaní spojenia medzi darcami materiálnych darov a miestnych úradov, aby sa kamióny s nákladom dostali do postihnutých oblastí čim skôr, ako aj na zriaďovaní kontajnerových domov pre obete zemetrasenia. Plány na obnovu zahŕňajú pomoc pri obnove čo najväčšieho množstva škôl, ale aj sociálnych zariadení so starostlivosťou pre seniorov a internátov pre študentov, ktoré boli poškodené.

Video predstavuje aktivity organizácie AHBAP po ničivom zemetrasení (s Anglickými titulkami).

Zdroj: https://www.youtube.com/@Ahbap/videos

Získané prostriedky budú primárne použité na nákup potrieb ako:

 • Vankúše / Prikrývky / Spacie Vaky
 • Powerbanky / Záložné zdroje / Generátory / Svetlá
 • Jedlo / Detské Jedlo / Voda
 • Lieky / Hygienické potreby / Plienky
 • Oblečenie / Thermo Oblečenie / Čiapky / Šály / Rukavice
 • Ohrievače / Stany
 • Obnova Škôl / Sociálnych zariadení / Internátov
 • Kontajnerové domy

 Zdroj: instagram.com/ahbap/

Ako dokáže 10 pomôcť obetiam zemetrasenia?

Aj keď v mnohých krajinách 10€ stačí len na zaplatenie obeda, pre obete zemetrasenia v Turecku 10€ predstauje životne dôležitý rozdiel. 10€ sa rovná približne 200 Tureckým Líram a dokáže poskytnúť nasledovné:

 • 28 x Bochník chleba
 • 130 x Fľaša vody
 • 40 x Balenie predpripraveného jedla
 • 460 x Detské plienky
 • 1 x Infračervený ohrievač

Každý finančný dar, nezáleží akokoľvek malý, dokáže pomôcť obetiam zemetrasenia a pomôže v obnove postihnutej oblasti. Rovnako dôležité ako finančná pomoc je aj zdieľanie našej kampane medzi Vašimi známymi, priateľmi, rodinnými príslušníkmi. Dajme spoločne vedieť obetiam zemetrasenia, že nám ich osud nie je ľahostajný. Ďakujem!

Organizácia AHBAP:

Webová stránka AHBAP: https://ahbap.org/

YouTube kanál: https://www.youtube.com/@Ahbap

Facebook: https://www.facebook.com/ahbap/

Instagram: https://www.instagram.com/ahbap/

Twitter: https://twitter.com/ahbap/

Zdroj obrázkov: Instagram/ysnyaman, AHBAP, HatayTube

Together we help Turkey

Who organizes this campaign?

I, Martin Baran, am organizing this campaign in the name of the Turkish non-profit organization AHBAP. I live in the earthquake-hit city of Adana and have been teaching at the local university for the past 5 years. I was in Slovakia on the day when the earthquake happened. However, I was woken up by a call from a loved one in Adana, full of fear and pain. I cannot sit idle as I am in daily contact with friends, colleagues, and family who live in Turkey, and they need help. In Adana alone, around 20 buildings have collapsed, and the city is half-empty as people are afraid to return to their homes. However, the situation in the nearby town of Antakya, Iskenderun is critical. A friend lost his girlfriend there, who called for help by phone under the rubble and communicated until the moment her phone died. Unfortunately, it was not possible to pull her out alive. Other cities such as Antep, Malatya, Maraş, Diyarbakır, Osmaniye, Adıyaman, and Urfa were also significantly damaged, and life in them stopped, rescue works replaced it.

Why did I launch this campaign?

On Monday (February 6, 2023), children in Türkiye were ready to return to school after the winter break and unite with their classmates, friends, and teachers – full of hope and excitement about what a new semester might bring. Unfortunately, everything changed in a second when the first earthquake hit Türkiye at 04:17 am. People woke up to the darkest nightmare, trying to escape their homes and on the way out to alarm the neighbors. For many, the longest and scariest minute of life, during which everything was shaking, and buildings started collapsing. Not everyone was lucky enough to get out. Many people died in their beds or under ruins while waiting for help. On that day, two earthquakes of magnitudes 7.8 and 7.5 hit Türkiye and Syria.

Why is our help necessary?

The main problem is indeed the lack of necessities. Many volunteers on site have literally to beg for fuel to run generators. Coordinated volunteer assistance is not covered financially enough, which can cause many groups to cease operations. The lack of basic needs causes the rise of tensions in some parts, and therefore local organizations urgently need our help.

Schools in the affected region are either damaged or closed. Dormitories remain closed, and universities have suspended their classes until September and continue with online education as it was during the pandemic. Although the remaining schools should reopen on March 1, some school buildings are damaged in a way that students cannot return to them. The right to education is one of the basic needs we must provide to students as soon as possible. Unfortunately, the time to return to school may be delayed, as many cities have completely damaged infrastructure and are without electricity. This pain will not heal soon and will leave deep wounds.

Some of us have friends and families in the area, and Turkish people are known for their hospitality and friendliness. It's time for us to act because that urgently needed help might change the lives of people, we could meet up with during our summer holiday in Antalya, Marmaris, Muğla, Fethiye, or other destinations where we make up those beautiful memories and love to come back. And now, Türkiye needs us!

What exactly will the money from this campaign be used for?

Turkey is in a difficult situation and urgently needs our help. The collected funds are intended to support the local organization AHBAP – founded in 2017 by Turkish singer Haluk Levent. The organization participates actively in assisting people in need, currently homeless after the devastating earthquake, and provides necessities such as food, water, tents, shelters, heaters, clothes, and other things necessary for life. AHBAP volunteers have been in the affected region since the first day of the disaster, cooperating with rescue services, identifying needs, and providing means of assistance. The organization also helps in mediating the connection between donors of material donations and local authorities so that trucks with cargo reach the affected areas as soon as possible. They also set up container houses for earthquake victims. Recovery plans include helping to rebuild as many schools as possible, as well as social care facilities for the elderly and student dormitories.


Source: https://www.youtube.com/@Ahbap/videos


The collected funds will primarily be used for the purchase of basic needs, which are:

 • Pillows / Blankets / Sleeping Bags
 • Powerbanks / Backup sources / Generators / Flashlights
 • Food / Baby Food / Water
 • Medicines / Hygiene supplies / Diapers
 • Clothing / Thermal Clothing / Caps / Scarves / Gloves
 • Heaters / Tents
 • Renewal of Schools / Social Facilities / Dormitories
 • Container homes

What difference can 10€ make for earthquake victims in Türkiye?

While it may only be enough for a simple meal in many countries, in Türkiye, 10€ can make a huge difference. It equals to around 200 Turkish Liras and together we could provide these:

 • 28 x Loafs of Bread
 • 130 x Bottles of Water
 • 40 x Pack of Convenience Food
 • 460 x Baby Diapers
 • 1 x Infrared Heater

Every donation counts and will help to support recovery efforts. If you're unable to donate, please, spread the word and let others know about this campaign. It's TIME TO UNITE. TIME TO REBUILD. TIME TO EMIT LIGHT FOR THE FUTURE. Thank you!

AHBAP organization:

AHBAP website: https://ahbap.org/

YouTube: https://www.youtube.com/@Ahbap

Facebook: https://www.facebook.com/ahbap/

Instagram: https://www.instagram.com/ahbap/

Twitter: https://twitter.com/ahbap/

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  20. 3. 2023 13:24
Láskavý darca
30 €  •  17. 3. 2023 23:07
Štedrý darca
35 €  •  17. 3. 2023 13:34
Milý darca
20 €  •  17. 3. 2023 8:27
Milý darca
97 €  •  16. 3. 2023 20:40
Štedrý darca
150 €  •  10. 3. 2023 13:03
Dobrosrdečný darca
50 €  •  4. 3. 2023 21:58
Milý darca
50 €  •  1. 3. 2023 9:38
Dobrosrdečný darca
10 €  •  28. 2. 2023 12:52
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  26. 2. 2023 20:57
Láskavý darca
15 €  •  26. 2. 2023 15:57
Veľkorysý darca
20 €  •  26. 2. 2023 10:08
Štedrý darca
25 €  •  23. 2. 2023 15:35
Štedrý darca
300 €  •  22. 2. 2023 15:14
Dobročinný Darca
50 €  •  22. 2. 2023 13:59
Štedrý darca
10 €  •  22. 2. 2023 12:57
Dobročinný Darca
50 €  •  22. 2. 2023 10:26
Dobrosrdečný darca
20 €  •  22. 2. 2023 6:07
Dobrosrdečný darca
15 €  •  21. 2. 2023 20:57
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  21. 2. 2023 10:04
Dobročinný Darca
25 €  •  20. 2. 2023 17:51
Dobročinný Darca
25 €  •  20. 2. 2023 9:02

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň