Výzva ukončená:

Pomôžme spoločne zvieratám z Kachovky

Získaných 0 € 235 €
od 6 darcov
 -
6 darcov
Celkom sa zapojilo
39 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
45 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžme spoločne zvieratám z Kachovky

Získaných 0 € 235 €
od 6 darcov

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Liubomyr Kazanovskyi, Maria Samoilova
Dátum pridania
13. 6. 2023

Kto kampaň organizuje?

English below 

„Zastrelili, znásilnili a teraz zatopili“

Cherson je už šiesty deň zaplavovaný vodou po podpaľačskom útoku okupantov na Kachovskej hydroelektrárni. Tisíce ľudí sa stali rukojemníkmi svojich domovov v dôsledku ekologickej katastrofy. Zatiaľ Rusko pokračuje v bombardovaní území a miest evakuácie obyvateľstva.

V noci 6. júna 2023 sme svedkami strašného teroristického útoku – výbuchu priehrady Kachovského vodného diela. Tento akt nielenže spôsobil vážne ekologické škody, ale aj bezprostredne ohrozil životy ľudí a zvierat.

Táto tragédia obzvlášť postihla aj zoo „Kazková Dibrová“ v okupovanej Nové Kachovke, ktorá bola kompletne zaplavená. Takmer všetky zvieratá v tomto zariadení bohužiaľ neprežili. Zachrániť sa podarilo len niekoľkým labutiam a kačkám. 

Kampaň organizuje občianska organizácia URSA UA  https://instagram.com/ursa.ua?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
Od roku 2018 sa zaoberá hlavne ochranou práv zvierat na Ukrajine, pričom kladie dôraz na záchranu zvierat, ktoré sa stali obeťami krutého zaobchádzania a vojny. URSA pravidelne zabezpečuje potraviny a lieky pre útulky a dobrovoľníkov, ktorí sa starajú o zvieratá bez domova v prifrontových zónach Ukrajiny.

Misiou organizácie je formovať v spoločnosti etické postoje k zvieratám, humánne riešiť problém zvierat bez domova na Ukrajine a zabezpečovať efektívne zákony v oblasti ochrany zvierat.

Okrem svojej hlavnej činnosti organizácia URSA tiež poskytuje právne konzultácie občanom, ktorí sa stali svedkami krutého zaobchádzania so zvieratami. Advokáti URSA iniciujú a sprevádzajú trestné prípady súvisiace s krutým zaobchádzaním so zvieratami.

Komu pomôžeme?

Naša zbierka je zameraná na pomoc tým najzraniteľnejším obetiam teroristického činu – zvieratám, ktoré prežili tragédiu, ale teraz sú bez domova a potrebujú naliehavú starostlivosť a liečbu. Zbierka sa sústreďuje na psy a mačky, ktoré boli najviac postihnuté následkami udalosti.

Tieto zvieratá trpeli nielen fyzickými zraneniami, ale aj psychickými v dôsledku straty ich domova a traumy, ktorú zažili. Vaša pomoc umožní poskytnúť im potrebnú veterinárnu starostlivosť, krmivo, úkryt a ďalšiu podporu, ktorá im pomôže zvládnuť tieto ťažké časy.

Okrem toho, vaša podpora pomôže zabezpečiť, že tieto zvieratá budú mať šancu na nový začiatok po tejto tragédii. Bez ohľadu na to, či budú môcť byť reintegrované do svojich pôvodných domovov, alebo budú musieť nájsť nové. Vaša pomoc znamená, že majú šancu na život, ktorý si zaslúžia.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

  • Záchrana zvierat: Dobrovoľníci budú potrebovať prostriedky na záchranu a transport zvierat zo zaplavených oblastí do bezpečia.
  • Zdravotná starostlivosť: Mnoho zvierat môže byť traumatizovaných, alebo zranených, a preto budú potrebovať veterinárnu starostlivosť a lieky.
  • Ubytovanie: Budú potrebné prostriedky na vytvorenie dočasných útulkov a starostlivosť o zvieratá, kým sa nebudú môcť vrátiť domov alebo kým sa nenájdu nové domovy.
  • Krmivo a potreby: Zvieratá budú potrebovať krmivo a ďalšie základné potreby, ako sú deky, podložky.

Každý príspevok pomáha a je vďačne prijatý. Všetky peniaze pôjdu priamo na pomoc týmto zvieratám, ktoré tak veľmi potrebujú našu podporu.

Ak máte k dispozícii potraviny alebo hygienické potreby vo väčšom množstve, neváhajte nás kontaktovať. Som k dispozícii na telefónnom čísle +421 949 856 644, alebo môžete kontaktovať našu koordinátorku Mariu Samoilovovú prostredníctvom jej Facebook stránky: Maria Samoilova.    Vopred ďakujeme za vašu pomoc!

Let's help the animals from Kachovka together

On the night of June 6, 2023, we witnessed a horrific terrorist attack – the explosion of the Kakhovka Dam. This act not only caused serious environmental damage but also directly threatened the lives of people and animals.

This tragedy particularly affected the „Kazková Dibrová“ zoo in the occupied New Kakhovka, which was completely flooded. Almost all animals in this facility, unfortunately, did not survive. Only a few swans and ducks managed to be saved.

The campaign is organized by the civic organization URSA https://www.ursaua.com.ua/en. Since 2018, it mainly deals with the protection of animal rights in Ukraine, focusing on saving animals that have become victims of cruel treatment and war. URSA regularly provides food and medicine to shelters and volunteers who take care of homeless animals in the front-line zones of Ukraine.

The mission of the organization is to form ethical attitudes towards animals in society, to solve humanely the problem of homeless animals in Ukraine, and to ensure effective laws in the field of animal protection.

In addition to its main activity, the URSA organization also provides legal consultations to citizens who have witnessed cruel treatment of animals. URSA's lawyers initiate and accompany criminal cases related to cruel treatment of animals. Our collection is focused on helping the most vulnerable victims of a terrorist act – animals that survived the tragedy, but are now homeless and need urgent care and treatment. The collection focuses on dogs and cats, which were most affected by the consequences of the event.

These animals suffered not only physical injuries but also psychological ones as a result of losing their homes and the trauma they experienced. Your help will enable them to get the necessary veterinary care, food, shelter, and other support to help them cope with these difficult times.

Furthermore, your support will ensure that these animals have a chance for a new beginning after this tragedy. Regardless of whether they can be reintegrated into their original homes, or will have to find new ones. Your help means they have a chance at the life they deserve. Animal rescue: Volunteers will need resources for the rescue and transport of animals from flooded areas to safety. Health care: Many animals may be traumatized or injured, and therefore will need veterinary care and medication. Accommodation: Resources will be needed to create temporary shelters and care for animals until they can return home or new homes are found. Food and supplies: Animals will need food and other basic needs, such as blankets, mats. Every contribution helps and is gratefully received. All money will go directly to help these animals who so desperately need our support.

If you have food or hygiene supplies in larger quantities available, do not hesitate to contact us. I am available at the phone number +421 949 856 644, or you can contact our coordinator Maria Samoilova (https://www.facebook.com/maria.samoilova.967)  through her Facebook page: Maria Samoilova.
Thank you in advance for your help!Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
25 €  •  18. 7. 2023 14:25
Štedrý darca
100 €  •  6. 7. 2023 13:12
Dobrosrdečný darca
25 €  •  2. 7. 2023 17:26
Štedrý darca
25 €  •  26. 6. 2023 9:05
Štedrý darca
10 €  •  23. 6. 2023 10:57
Maria
50 €  •  15. 6. 2023 18:41
Dufam ze zachranite co najviac zvieratiek.

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň