Pomôžte nám pokračovať v podpore študentiek z rómskych komunít

Míľnik 1/7

Vstupné dvere. Rómskym študentkám otvoria šancu na vzdelanie.

Získaných 0 € 4 363 €
500 €
34 dní
do ukončenia

Míľnik 2/7

Vstupná hala. Rómskym študentkám pomôže otvoriť nové horizonty.

Získaných 0 € 4 363 €
5 000 €
34 dní
do ukončenia

Míľnik 3/7

Prvá izba. Bezpečné tiché prostredie vhodné na vzdelávanie sa.

Získaných 0 € 4 363 €
15 000 €
34 dní
do ukončenia

Míľnik 4/7

Druhá izba. Bezpečné tiché prostredie vhodné na vzdelávanie sa.

Získaných 0 € 4 363 €
25 000 €
34 dní
do ukončenia

Míľnik 5/7

Tretia izba. Bezpečné tiché prostredie vhodné na vzdelávanie sa.

Získaných 0 € 4 363 €
35 000 €
34 dní
do ukončenia

Míľnik 6/7

Kuchyňa. Aj láska ku vzdelávaniu ide cez žalúdok.

Získaných 0 € 4 363 €
45 000 €
34 dní
do ukončenia

Míľnik 7/7

Kúpelňa. Bez hygieny to nejde.

Získaných 0 € 4 363 €
50 000 €
34 dní
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Inštitút dcér Márie Pomocnice
Dátum pridania
18. 6. 2024
Posledná aktualita

10. 7. 2024 16:23

Chýba nám 817 € do prekročenia druhého míľnika

Ďakujeme, že nám pomáhate, aby sme mali stabilnú strechu nad hlavou

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Ako sa dostane dieťa z marginalizovanej komunity von z generačnej chudoby?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Ťažko…

Štyri roky intenzívnej práce nášho Kolégia Márie Romero nám však  ukazujú, že sa to dá. Máme prvú maturantku! A mať vzdelanie znamená šancu zamestnať sa. 

Kolégium je pre dievčatá, ktoré majú osobnostné predpoklady a chuť rásť, ale v marginalizovanej komunite je ich šanca uspieť nízka. Ak s nami ich rodičia začnú spolupracovať a zveria nám ich, život dievčat sa začne meniť.

Kolégium je vlastne internát s intenzívnou podporou a sprevádzaním. Dievčatá v ňom nájdu nielen pokojné prostredie na učenie sa do školy (čo v marginalizovaných komunitách nie je bežné), ale aj motivujúce spoločenstvo, možnosť rozvíjať svoje talenty, učiť sa postarať o seba a druhých. Dievčatá bývajúce v Kolégiu často dobiehajú to, čo sa bežne deti učia v rodine – zdravotnú osvetu a preventívne prehliadky, cestovanie verejnou dopravou, základné zručnosti v starostlivosti o domácnosť a záhradu, etiketu…

Toto dielo zastrešujú sestry saleziánky, ktoré majú dlhoročnú skúsenosť s prácou s Rómami a sprevádzaním mladých. 

Komu pomôžeme?

Kolégium rozbehla v septembri 2020 v malom košickom byte sr. Zuzka a vysokoškoláčka Zuzka. Prvé tri rómske dievčatá a ich rodičia boli veľmi spokojné a záujem o tento typ pomoci sa zvyšoval. Kolégium sa presťahovalo do prenajatého domu v Prešove. V školskom roku 2023/24 v ňom býva 5 dievčat z Luníka 9, dve slovenské vysokoškoláčky a dve sestry saleziánky. Vysokoškoláčky svojim mladším kamarátkam nielen pomáhajú učiť sa do školy a sú pre nich silnou motiváciou, ale zároveň oceňujú aj vzájomné kultúrne obohatenie Rómov a Slovákov.

Pozývame vás na nahliadnuť do Kolégia vďaka reportáži RTVS

V nasledujúcom krátkom videu si môžete nastaviť aj anglické titulky (tu talianske titulky, španielske, nemecké, japonské, francúzske)

Aké výsledky vidíme?

 • Slovná zásoba dievčat v slovenčine sa zdvojnásobila. Slovenky sa zase naučili trochu po rómsky. Rómske dievčatá nemajú problém vybaviť niečo v rôznych inštitúciách a viac rozumejú aj formálnej reči.
 • Zlepšenie zdravotného stavu  cez hygienu a pravidelnú vyváženú stravu. V spolupráci s rodičmi dievčat sa zlepšilo sledovanie zdravotného stavu dievčat, rodičia navštívili s dievčatami aj odborných lekárov. Štyri dievčatá si dali do poriadku chrup – všetky boli u zubára prvýkrát až v Kolégiu.
 • Pokračovanie v školskej dochádzke s dobrými výsledkami. Považujeme to za významnú vec v prostredí, kde je bežné tehotenstvo maloletých a ukončenie vzdelávania po dosiahnutí desaťročnej povinnej dochádzky.
 • Zlepšovanie finančnej gramotnosti a učenie sa vedeniu domácnosti rentabilným spôsobom (Napríklad nábytok sa nekupuje každý mesiac, keď sa neničí neustálym presúvaním, nešetrným a agresívnym zaobchádzaním alebo pálením. Keď máme kde uskladniť potraviny, nevyhadzujeme ich. Varenie je síce časovo náročnejšie, ale menej nákladné ako objednávanie jedla…).
 • Preberanie aktívneho prístupu k životu – od uvedomenia si toho, koľko mi bolo darované, cez vďačnosť k rozmýšľaniu, čo urobiť preto, aby som žila dôstojnejšie ako moji rodičia až ku konkrétnym krokom.
 • Odbúravanie predsudkov Slovákov (Napríklad naši susedia sa presvedčili, že Rómovia chodia do školy, vyhadzujú odpadky, nekradnú. Slovenskí spolužiaci zistili, že sa s Rómkami dá rozprávať tak ako s každým. Revízori zistili, že sú Rómovia, ktorí si vždy kupujú lístky do MHD..) a Rómov (Napríklad, že nie všetci Slováci majú bezdôvodne poznámky proti rómskej národnosti. V obchodoch, u zubára sa s nimi rozprávajú rovnako ako so Slovákmi. Nie všetkých Slovákov zaujíma farba kože…)
 • Život pravidelnej modlitby.
 • Zlepšenie emočnej regulácie a nadobudnutie nových nástrojov na riešenie ťažkostí a konfliktov. Zvyšovanie odolnosti a frustračnej tolerancie.

Čo potrebujeme?

Na dlhodobé fungovanie Kolégia Márie Romero potrebujeme kúpiť dom, ktorý by dal dielu potrebnú stabilitu. Po 4 rokoch vidíme, že myšlienka Kolégia funguje a o takýto typ pomoci je záujem. Možno sa zdá iba kvapkou v mori. Veríme, že postupne sa cez študentky začnú meniť ich rodiny a dajú dobrý príklad a nádej ďalším.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

V Prešove máme vyhliadnutý dom, ktorý je dostatočne veľký. Je voľný na predaj a v blízkosti saleziánskeho mládežníckeho strediska, s ktorým spolupracujeme. Sme vo fáze prípravy kúpno-predajnej zmluvy. Kúpiť ho potrebujeme už toto leto, aby sme nový školský rok mohli začať vo svojom. Do tohto domu budeme schopné prijať až 10 Rómskych študentiek a dať im tak šancu na lepší život.

Cena domu je pre nás veľmi vysoká. Ak sa Vám myšlienka Kolégia Márie Romero páči, prosím PODPORTE nás finančným darom a/alebo modlitbou. Porozprávajte o nás svojim známym, urobte darcovskú výzvu, zazdieľajte nás na sociálnych sieťach.

ĎAKUJEME!

Viac o saleziánkach

Novinky z Kolégia Márie Romero

Kto bola bl. Mária Romero

How does a child from a marginalized community get out of generational poverty?

Hardly…

But four years of intensive work of our Maria Romero College have shown us that it can be done. We have our first high school graduate! And having education means a chance for landing a job.

The College is for girls who have the personality traits and desire to grow, but in a marginalized community, their chances of success are low. If their parents start working with us and entrust them
to us, the girls' lives will begin to change.

The college is a boarding school with intensive support and accompaniment. The girls can find there not only peaceful environment to learn for school (which is not common in marginalized communities), but also a motivating community, an opportunity to develop their talents, and learn to care for themselves and others. Girls living in the Collegium often catch up on what children normally learn in the family – health education and preventive check-ups, travelling by public transport, basic household and garden care skills, etiquette…

This work is covered by Salesian sisters who have had many years of experience working with Roma and accompanying young people.

Who will we help?

The Collegium started in September 2020 in a small apartment in Košice by Sr. Zuzka and a university student Zuzka. The first three Roma girls and their parents were very satisfied and the interest in this type of help increased. The College moved to a rented house in Prešov. Inschool year 2023/24, 5 girls from Luník 9, two Slovak college girls and two Salesian sisters are living there. The college girls not only help their younger friends to study for school and are a strong motivation for them, but they also appreciate the mutual cultural enrichment of Roma and Slovaks.

We invite you to peek inside the College thanks to the RTVS report
(available subtitles: italian, spanish, german, japanese, french)

What results do we see?

The girls' vocabulary in Slovak has doubled, on the other hand Slovak girls have learned some Romani. Roma girls have no problem getting things done in different institutions and they understand formal language more.

Improved health through hygiene and a regular balanced diet.
In cooperation with the girls' parents, the monitoring of the girls' health status has improved, and the parents have also visited specialist doctors together with the girls. Four girls have had their teeth fixed – all of them saw a dentist for the first time at the College.

Continued school attendance with good results.
We consider this a significant thing in an environment where under-age pregnancy and leaving education after the compulsory 10-year-school attendance is common.

Improving financial literacy and learning how to run a household in a profitable way
For example, furniture is not bought every month when it is not being destroyed by constant moving, ungentle and aggressive handling or burning. When we have a place to store food, we do
not throw it away. Cooking is more time-consuming, but less expensive than ordering food…

Taking an active approach to life – from being aware of how much I have been given, being grateful, thinking about what to do to live with more dignity than my parents up to taking concrete action.

Breaking down the prejudice of the Slovaks
For example, our neighbours have witnessed that Roma go to school, throw out garbage, do not steal. Slovak classmates found out that you can talk to Roma women just like you talk to everyone
else. The ticket collectors found out that there are Roma who always buy tickets for public transport. When it comes to Roma, it is for example that not all Slovaks make gratuitous remarks against the
Roma nationality. In shop or at the dentist they talk to them the same way they do to Slovaks. Not all Slovaks are interested in the colour of their skin…

A life of regular prayer
Improvement of emotional regulation and acquisition of new tools for solving difficulties and conflicts. Increasing resilience and frustration tolerance.

What do we need?

For the long-term functioning of the Maria Romero College, we need to buy a house to give the work the stability it needs. After 4 years we can see that the idea of the College is working and there is
interest in this type of help. It may seem just a drop in the ocean. However, we hope that gradually, through the students, their families will begin to change and give a good example and hope to
others.

What exactly will the money from this campaign be used for?

We have looked up a house in Prešov that is big enough. It is available for sale and close to the Salesian Youth Centre which we cooperate with. We are in the process of preparing a sale and
purchase agreement. We need to buy it this summer so that we can start the new school year on our own. We will be able to take up to 10 Roma female students to this house and give them a chance
for a better life.

The price of the house is very high for us. If you like the idea of Maria Romero College, please SUPPORT us with a financial donation and/or prayer. Tell your friends about us, make a donation appeal, share us on social media.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

10. 7. 2024 16:23

Chýba nám 817 € do prekročenia druhého míľnika

Ďakujeme, že nám pomáhate, aby sme mali stabilnú strechu nad hlavou

8. 7. 2024 16:35

ĎAKUJEME 100vke darcov

Takto vyzerá naše leto: V dome, kde sme fungovali v uplynulom školskom roku, balíme. Veríme, že už čoskoro sa budeme môcť sťahovať do vlastného.

Páči sa Vám naše dielo? Prosím porozprávajte o nás svojim známym a požiadajte ich, aby nás podporili tiež.

3. 7. 2024 13:50

Školský rok skončil, Kolégium chce pokračovať

Milí darcovia, ďakujeme Vám za každé euro! V dome, kde sme fungovali v uplynulom školskom roku, balíme. Veríme, že už čoskoro sa budeme môcť sťahovať do vlastného.

28. 6. 2024 11:58

Všetkým našim darcom dávame veľkú 1

Ďakujeme, že podporujete Rómske študentky v ich štúdiu!

26. 6. 2024 14:29

❤ Ďakujeme 55 darcom, Miriam a Ondrejovi!

Dnes máme dve novinky. V našej kampani pribudol text v angličtine a videá s titulkami v ďalších cudzích jazykoch. To bude isto užitočné pre Ondreja a Miriam, ktorí pešo putujú zo Slovenska do Santiaga de Compostela. Cestou o nás rozprávajú. Na prvých 150 km už získali 8 darcov. Ich cestu môžete sledovať tu: Miriam & Ondrej (@nasa_svatojakubska_cesta_24) • Fotky a videá na Instagrame Držme im palce, aby bezpečne došli do cieľa!

24. 6. 2024 11:19

Naša prvá maturantka má prácu!

Pre niekoho možno bežná vec, ale ak sa zamestná čerstvá maturantka z Luníka 9, je to skvelá správa. Nielen pre ňu a jej rodinu, ale aj pre jej kamarátov a susedov. Dá sa to. Aj Rómka z Luníka má šancu zamestnať sa a vymaniť sa z kruhu generačnej chudoby a dať tak príklad ostatným.

Ďakujeme, že vďaka Vám môžeme pomáhať ďalším dievčatám! 

22. 6. 2024 14:19

Už 40 darcov nás podporilo. Ďakujeme!

20. 6. 2024 8:37

Máme prvú tisícku

Milí priatelia, ďakujeme Vám za Vašu štedrosť! Budeme rady, ak o Kolégiu Márie Romero porozprávate aj svojim známym. 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobročiný Darca
10 €  •  12. 7. 2024 12:14
Milý darca
50 €  •  12. 7. 2024 10:18
Dobročiný Darca
50 €  •  11. 7. 2024 13:43
Samuel
20 €  •  11. 7. 2024 7:18
🫶
Dobrosrdečný darca
50 €  •  10. 7. 2024 23:06
Janka K.
100 €  •  10. 7. 2024 14:16
Krasna myslienka, krasny projekt, moc drzim palce
Milý darca
25 €  •  10. 7. 2024 10:59
Štedrý darca
50 €  •  10. 7. 2024 10:25
Štedrý darca
25 €  •  10. 7. 2024 8:53
Láskavý darca
10 €  •  9. 7. 2024 18:28
Dobrosrdečný darca
150 €  •  9. 7. 2024 10:37
Milý darca
100 €  •  8. 7. 2024 20:32
Veľkorysý darca
90 €  •  8. 7. 2024 17:25
Štedrý darca
100 €  •  8. 7. 2024 10:01
Anna S.
100 €  •  7. 7. 2024 15:22
Držím palce
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  5. 7. 2024 21:11
Dobrosrdečný darca
25 €  •  5. 7. 2024 7:20
Milý darca
5 €  •  4. 7. 2024 13:05
Milý darca
5 €  •  3. 7. 2024 22:31
Dobrosrdečný darca
25 €  •  3. 7. 2024 20:37
Vladimír H.
10 €  •  3. 7. 2024 19:32
Veľa úspechov v štúdiu Vám prajem
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  3. 7. 2024 13:40
Štedrý darca
100 €  •  3. 7. 2024 12:56
Štedrý darca
50 €  •  3. 7. 2024 6:23

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

Prebiehajúce Darcovské výzvy

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Miriam V.
100 €  •  21. 6. 2024 11:12
Skvelý projekt, držím palce!
Samuel
20 €  •  11. 7. 2024 7:18
🫶
Vladimír H.
10 €  •  3. 7. 2024 19:32
Veľa úspechov v štúdiu Vám prajem
Samuel & Katka
25 €  •  22. 6. 2024 9:39
Skvelá iniciatíva, podporujeme a držíme palce!
Janka K.
100 €  •  10. 7. 2024 14:16
Krasna myslienka, krasny projekt, moc drzim palce
Dominika B.
10 €  •  20. 6. 2024 21:32
Prajem vám krásne a nezabudnuteľné zážitky moji milí ❤️ držte sa a užite si to❤️
Anna S.
100 €  •  7. 7. 2024 15:22
Držím palce
Eva V.
20 €  •  30. 6. 2024 23:34
Veľa Božieho požehnania, držím Vám palce :)

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň