Výzva ukončená:

Podporte mladých slažiarov na Oáze v Ríme | Support young Slažiari at the Oasis in Rome

Získaných 0 € 5 518 €
17 304 €
 -
47 darcov
Celkom sa zapojilo
117 €
Priemerná výška daru
2 000 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporte mladých slažiarov na Oáze v Ríme | Support young Slažiari at the Oasis in Rome

Získaných 0 € 5 518 €
17 304 €

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
14. 2. 2024
Posledná aktualita

24. 4. 2024 23:05

Veľká vďaka !

Milí darcovia, ďakujeme za Vašu štedrú podporu pri organizovaní Oázy v Ríme pre mladých Slažiarov. Spoločne sme vyzbierali 5 518€, ktoré nám pomôžu pokryť náklady spojené s ubytovaním, stravou či dopravou. Vďaka tejto Vašej pomoci sa bude celé naše spoločenstvo môcť zúčastniť tejto duchovnej obnovy v Ríme, a tak prehĺbiť svoju vieru. Za všetkých Vás darcov bude odslúžená svätá omša, nech Vás Pán odmení svojimi darmi a požehnaním. Pán Boh zaplať! 

Ďakujeme, 

spoločenstvo SLAŽIAROV

Zobraziť celú aktualitu

Kto sme?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Naše spoločenstvo vzniklo v roku 2019 a náš názov je trochu netradičný, voláme sa SLAŽIARI. Chceme byť soľou a svetlom tohto sveta, tak ako nám to hovorí Ježiš v Matúšovom evanjeliu – Mt 5, 13 – 16.

V začiatkoch nášho spoločenstva sme si spoločne zariadili jednu miestnosť na fare, ktorá sa stala ideálnym miestom pre naše pravidelné stretnutia. Začali sme sa stretávať v pondelky, kedy sme sa modlili vešpery a v piatky, kedy sme sa rozprávali, modlili a prežívali spoločný čas. Na farskom dvore sme organizovali rôzne akcie, opekačky, alebo letné kino. 

Neskôr sme zistili, že mnohí z nás sú hudobníci a speváci, a tak sme sa rozhodli pokračovať v tradícii mládežníckeho zboru, ktorý doprevádza mládežnícke sv. omše v našej farnosti. Spoločne sa zúčastňujeme rôznych menších aj väčších akcií, ako napríklad stretnutie mladých v Trenčíne – T22, alebo príchodu pápeža na Slovensko v Košiciach. Taktiež v našej farnosti slúžime pri príprave birmovancov na prijatie sviatosti birmovania. V súčasnosti máme spoločné stretká v pondelky. Ako mládež rôzneho veku sa po svätej omši presunieme na faru, a tu nás čaká zaujímavý program.

Súčasťou Oázového Hnutia Svetlo – Život sme sa stali v roku 2021 odvtedy spoločne prechádzame formáciou Oázy Nového Života. Spoločenstvo v živote mladého kresťana je veľmi potrebné. Formuje nás a pomáha nám prejsť cez ťažké obdobia. Zároveň nám dáva pocit prijatia a vedomie, že sme milované Božie deti. Sme veľmi radi, že môžeme byť jeho súčasťou a že môžeme rozvíjať dary, ktoré sme dostali od Boha na službu Cirkvi.

Prečo sme založili túto kampaň?

V rámci nášho spoločenstva sme sa rozhodli prehĺbiť svoj vzťah s Bohom duchovnou formáciou, organizovanou Hnutím Svetlo-Život. Toto hnutie, založené poľským kňazom Františkom Blachnickým, pomáha mladým ľuďom aj rodinám dozrievať vo viere a budovať živú Cirkev cez spoločenstvo. Názov Hnutia Svetlo-Život poukazuje na potrebnú jednotu medzi poznaním (Svetlo) a konaním (Život). V tejto jednote sa človek stáva slobodným, ak sa jeho vôľa podriaďuje Svetlu. Tak aj my sa chceme stať dospelými kresťanmi, žijúcimi podľa pravdy a slúžiacimi svojimi darmi vo svojich spoločenstvách.

Súčasťou a hlavným prvkom formácie Hnutia Svetlo-Život sú tzv. Oázy – 15 dňové duchovné cvičenia, ktorých cieľom je práve pomáhať rásť vo viere. Naše spoločenstvo už bolo na prvých troch stupňoch tejto Oázovej formácie, tzv. nultom, prvom a druhom. V lete nás čaká tretí a záverečný stupeň tejto formácie, ktorého cieľom bude objavovanie tajomstva Cirkvi a nášho miesta v nej. 

Špecifikom tohto tretieho stupňa je, že sa odohráva v Ríme. Preto sme sa rozhodli zorganizovať túto zbierku. Jej cieľom je vyzbierať dostatok prostriedkov, aby sa na oázu v Ríme mohol dostať každý, kto chce zavŕšiť svoju formáciu, a tak podrásť vo viere.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Prostriedkami získanými z tejto kampane, by sme chceli aspoň sčasti pokryť náklady na našu Oázu v Ríme. Jednalo by sa o bežné výdaje akými sú náklady na ubytovanie, stravovanie, dopravu či vstupné do rôznych kultúrnych pamiatok. Vaša pomoc nám teda umožní pokryť niektoré náklady, a tým ako spoločenstvu zorganizovať a prežiť duchovnú obnovu v Ríme.

Who are we?

Our community was founded in 2019 and our name is a bit unconventional, we are called SLAŽIARI. We want to be the salt and light of this world, just as Jesus tells us in Matthew's Gospel – Matthew 5:13–16.In the early days of our community, we furnished a room together in the rectory, which became an ideal place for our regular meetings. We began to meet on Mondays for Vespers and on Fridays for conversation, prayer and time together. In the parish yard we organized various events, barbecues or summer cinema.Later we discovered that many of us are musicians and singers, so we decided to continue the tradition of a youth choir accompanying the youth Masses in our parish. Together we participate in various smaller and larger events, such as the youth meeting in Trencin – T22, or the Pope's arrival in Slovakia in Košice. We also serve in our parish in the preparation of confirmands to receive the Sacrament of Confirmation. Currently we have joint meetings on Mondays. As youth of different ages, we move to the parish after Mass, and there we have an interesting program.We became part of the Light-Life Oasis Movement in 2021 and have been going through the New Life Oasis formation together ever since. Fellowship in the life of a young Christian is much needed. It forms us and helps us through difficult times. It also gives us a sense of acceptance and the knowledge that we are beloved children of God. We are very happy to be part of it and to develop the gifts we have received from God for the service of the Church.

Why did we set up this campaign?

Within our community we decided to deepen our relationship with God through spiritual formation, organized by the Light-Life Movement. This movement, founded by the Polish priest Francis Blachnicki, helps young people and families to mature in their faith and build a living Church through community. The name of the Light-Life Movement points to the necessary unity between knowledge (Light) and action (Life). In this unity, man becomes free if his will submits to the Light. So too we want to become mature Christians, living according to the truth and serving with our gifts in our communities.Part and main element of the formation of the Light-Life Movement are the so-called Oases – 15 days of spiritual retreats, the aim of which is precisely to help to grow in faith. Our community has already been to the first three stages of this Oasis formation, called zero, first and second. In the summer we will have the third and final stage of this formation, which will be aimed at discovering the mystery of the Church and our place in it.The specificity of this third degree is that it takes place in Rome. That is why we decided to organize this collection. The aim is to raise enough funds so that everyone who wants to complete their formation and thus grow in their faith can come to the Oasis in Rome.

What exactly will the money from this campaign be used for?

With the funds raised from this campaign, we would like to cover at least part of the costs of our Oasis in Rome. This would be for ordinary expenses such as accommodation, food, transport and entrance fees to the various cultural sites. Your help will therefore enable us to cover some of the costs and thus, as a community, to organize and experience a spiritual retreat in Rome.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

24. 4. 2024 23:05

Veľká vďaka !

Milí darcovia, ďakujeme za Vašu štedrú podporu pri organizovaní Oázy v Ríme pre mladých Slažiarov. Spoločne sme vyzbierali 5 518€, ktoré nám pomôžu pokryť náklady spojené s ubytovaním, stravou či dopravou. Vďaka tejto Vašej pomoci sa bude celé naše spoločenstvo môcť zúčastniť tejto duchovnej obnovy v Ríme, a tak prehĺbiť svoju vieru. Za všetkých Vás darcov bude odslúžená svätá omša, nech Vás Pán odmení svojimi darmi a požehnaním. Pán Boh zaplať! 

Ďakujeme, 

spoločenstvo SLAŽIAROV

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Darca
300 €  •  10. 4. 2024 7:35
Buďte soľou a svetlom.
Monika
100 €  •  9. 4. 2024 18:34
Byť blízko jeden druhému ❤️.
AH
50 €  •  3. 4. 2024 18:45
Buďže slažiarmi :)
Bohumilý darca
299 €  •  1. 4. 2024 22:17
Nech ste svetlom sveta, držíme palce, aby vám to vyšlo.
Manželia
200 €  •  24. 3. 2024 22:33
Buďte požehnaní. Prijímajte ale aj dávajte.
Kvietok
100 €  •  22. 3. 2024 21:26
Dokážete to, modlíme sa za vás
Štedrý darca
2 €  •  20. 3. 2024 18:51
Dobročiný Darca
5 €  •  20. 3. 2024 7:47
Štedrý darca
10 €  •  14. 3. 2024 4:46
Milý darca
2 €  •  13. 3. 2024 14:23
Dobrosrdečný darca
3 €  •  13. 3. 2024 13:36
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  13. 3. 2024 7:43
Dobrosrdečný darca
5 €  •  12. 3. 2024 22:56
Dobrosrdečný darca
50 €  •  12. 3. 2024 22:19
Milý darca
10 €  •  12. 3. 2024 19:56
Štedrý darca
150 €  •  6. 3. 2024 11:41
Darca z Novoti
150 €  •  5. 3. 2024 7:51
fanúšička Slažiarov
30 €  •  4. 3. 2024 21:18
Milý darca
50 €  •  1. 3. 2024 18:32

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň