Projekt ukončený:

Prispejte k zmene vzdelávania na Slovensku a doprajte deťom Slobodnú školu

Míľnik 1/3

Nákup licencií pre testy, najmä psychologické, vytvorenie plánu zberu údajov

Získaných 0 € 8 330 €
5 000 €

Míľnik 2/3

Zaplatená mzda jedného psychológa, ktorý sa venuje testovaniu a zberu údajov

Získaných 0 € 8 330 €
10 000 €

Míľnik 3/3

Zaplatené celé náklady na prvý rok pedagogického výskumu

Získaných 0 € 8 330 €
50 000 €
 -
166 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
50 €
Priemerná výška daru
2 000 €
Najvyšší dar
159 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Prispejte k zmene vzdelávania na Slovensku a doprajte deťom Slobodnú školu

Míľnik 1/3

Nákup licencií pre testy, najmä psychologické, vytvorenie plánu zberu údajov

Získaných 0 € 8 330 €
5 000 €

Míľnik 2/3

Zaplatená mzda jedného psychológa, ktorý sa venuje testovaniu a zberu údajov

Získaných 0 € 8 330 €
10 000 €

Míľnik 3/3

Zaplatené celé náklady na prvý rok pedagogického výskumu

Získaných 0 € 8 330 €
50 000 €
Zakladateľ
Ťahanovská záhrada, zriaďovateľ Slobodnej školy
Dátum pridania
12. 10. 2022
Posledná aktualita

4. 4. 2023 10:30

Vďačná Slobodná škola

Dobrý deň, priatelia,

každým dňom, každým byrokratickým papierom i každým eurom sme bližšie ku slobodnému vzdelávaniu na Slovensku. Ďakujeme Vám za Vašu podporu!

Tí, ktorí si vybrali odmenu v podobe kníh, už môžu v najbližších dňoch očakávať zásielku. Tí, ktorí si zvolili inú odmenu, už môžu očakávať dobrý pocit na duši – teraz!

Pomohli ste budovať dôležitú inovatívnu zmenu. Nie pre školstvo, nie pre politikov, ale pre deti a budúcnosť nás všetkých na Slovensku. Ďakujeme! ♥

Zobraziť celú aktualitu

Predstavte si…

Translations: English translation 🇬🇧     Deutsche Übersetzung 🇩🇪    Русский перевод 🇷🇺

Predstavte si základnú školu, v ktorej sa môžete slobodne ponoriť do záhad sveta. Nechať sa viesť zvedavosťou o okolitý svet. Skúmať a objavovať taje, ktoré vás fascinujú s podporou skúsených sprievodcov. Tempom a možnosťami, ktoré vám vyhovujú. So skupinou rôznorodých kamošov, v bezpečnom, inkluzívnom prostredí. Predstavte si detstvo, aké chcete – aké by ste chceli pre seba, pre svoje deti či vnúčatá.

Založili sme takú školu – na Slovensku.

V roku 1921 bola založená prvá slobodná demokratická škola Summerhil v Anglicku. O sto rokov neskôr vznikla prvá Slobodná škola aj na Slovensku! Cesta inovácie školstva viedla na Slovensko dlho. No sme odhodlaní ju s vašou pomocou privítať, ako sa patrí!

Čo to je slobodné demokratické vzdelávanie?

Model vzdelávania a výchovy, kedy je žiak a jeho osobitosti hlavným činiteľom výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiak je hnaný vlastnou, vnútornou motiváciou za poznaním. Táto vlastnosť je pre človeka prirodzená a rodí sa s ňou každý.

Stačí, ak si spomeniete na malé dieťa, ktoré svoj záujem o veci prejavuje úplne automaticky. Ukazuje na to, čo ho zaujme, čo je preňho nové, no i to, čo už pozná. Napodobňuje činnosti, ohmatáva, ochutnáva, skúma ako čo funguje, pýta sa…Chce vedieť „Prečo?“

Úlohou školy je pritom podporiť zvedavosť a záujem deti/ žiakov. Ponúkať podnety, odpovedať na otázky i pomáhať hľadať odpovede.

Individuálne vzdelávacie potreby detí sú kľúčom k spokojnému a naplnenému životu budúceho dospeláka.

Ako takéto vzdelávanie prebieha počas bežných dní?


Počas dňa si žiaci sami volia, čo budú robiť, akej ponúkanej aktivity sa zúčastnia, kam pôjdu na výlet, z čoho a akým spôsobom sa budú vzdelávať.

Zvonenie, známkovanie, písomky ani porovnávanie s inými deťmi kolektívu či tabuľkami u nás neexistujú. O pravidlách, ktoré v škole sú sa rozhoduje na komunitách, kde má každý právo navrhnúť nové pravidlo alebo prerokovať už existujúce pravidlo. Ak má pravidlo dostatočný počet hlasov nadobúda na platnosti. Žiaci i dospelí majú rovnakú silu hlasu. A nebojte sa, za storočie fungovania v zahraničí slobodné školy vyprodukovali celú paletu bežných absolventov: od manuálne pracujúcich cez umelcov až po špičkových lekárov.

Slobodnú strednú školu na Slovensku ešte nemáme, ale už teraz všetci vieme, že riešenia z dôb Márie Terézie pre dnešok nestačia – preto tvoríme našou iniciatívou a konceptom vzdelávania most k inkluzívnemu, sebariadenému a personalizovanému vzdelávaniu.

Čo je výsledkom slobodného vzdelávania?

Výsledkom slobodného vzdelávania sú i oceňované vlastnosti na trhu práce: kreativita, schopnosť tímovej práce i vedenia, kritické a divergentné myslenie a úcta k sebe, druhým i demokratickému zriadeniu.

Nová generácia detí stojí pred výzvami, pre ktoré budú tieto vlastnosti a skúsenosti potrebovať. Pomôžte nám pripraviť ich na túto cestu!

 Dieťa vzdelávané demokratickým spôsobom je kreatívne, samostatné, sebavedomé, asertívne, schopné kriticky myslieť i schopné reagovať na zmeny.

Ako ste prišli k slobodnému demokratickému vzdelávaniu?

Základná inšpirácia vzniku našej školy sa opiera o myšlienky školy Summerhill, ktorá je dnes v zahraničí pomerne známa. Slobodný alebo inak nazývaný aj demokratický spôsob vzdelávania spočíva vo vztiahnutí „dospeláckych práv“ o rozhodovaní o svojom bytí, prostredí a trávení času aj na detský vek. Dospelí nazývajú detské činnosti a trávenie času dieťaťa najčastejšie hrou alebo vzdelávaním, pričom deti tieto činnosti začnú rozlišovať až po nástupe na povinnú školskú dochádzku – najčastejšie v spojení so slovami o povinnostiach, zodpovednosti, domácich úlohách, hodnotení alebo porovnávaní s výkonom iných detí.

Uplatnenie slobodnej vôle žiaka pri rozhodovaní o jeho vzdelávaní znamená rozhodovanie o účasti žiaka, forme vzdelávania, jeho obsahu alebo i iných aspektoch ako sú vzdelávacie prostredie alebo vyučujúci, s ktorým chcú o téme hovoriť. Počas posledného storočia vznikli na tomto modeli desiatky škôl po celom svete a americká vetva slobodného vzdelávania pomenovaná po škole Sudbury Valley. Aktívne spolupracujeme s európskymi i americkými asociáciami demokratického vzdelávania a výskumu v pedagogike

Ako vyzerá naša Slobodná škola?

V druhom roku nášho fungovania tvorí školu cca 600 žiakov. Väčšina z nich sú tzv. domškoláci – teda doma vzdelávané deti.

Domškoláctvo si rodiny už roky volia práve so snahou umožniť dieťaťu rozvíjať vlastné záujmy podľa jeho možností a výberu, vlastným tempom a bez porovnávania s ostatnými či jednotným štátnym kurikulom.

Podporujeme tiež desiatky žiakov s rozličnými znevýhodneniami, športovcov, deti cudzincov alebo nadané deti, ktorým sa nepodarilo začleniť sa do bežného školského systému s jeho mnohými obmedzeniami.

Pomáhame vzdelávacím skupinám po celom Slovensku poskytujeme našich odborníkov i skúsenosti s cieľom pomôcť im rásť spolu s deťmi.

Veríme, že vďaka skúseným kolegom dokážeme poskytnúť priestor na sebarealizáciu v rešpektujúcom a rôznorodom prostredí bez ohľadu na rozličné schopnosti, záujmy, vek, jazykové a kultúrne pozadie žiakov. Žiaci sa u nás cítia bezpečne, nadobúdajú dôveru v svoje schopnosti, učia sa novým zručnostiam.

 Sprievodcovia vedú deti ku kritickému mysleniu, sebapoznaniu, práci s emóciami, pochopeniu princípov fungovania sveta, dávajú žiakom možnosť a priestor prirodzenej zvedavosti, skúmaniu, budovaniu zodpovednosti a vzťahu k sebe, iným ľuďom a životnému prostrediu s dôverou vo vlastné kroky bez stigmatizácie neúspešných pokusov.

 

Ako Slobodné vzdelávanie zmení školstvo na Slovensku?

Zmeníme svet vzdelávania :), aj keď nie hneď zajtra. Po reforme v školstve sa z radov rodičov volá už dlho. Všetci vidia, že zmeny v školstve prichádzajú pomaly, čo je v dnešnej rýchlej dobe nevyhovujúce.

Nesnažíme sa o nereálne megalománske zmeny bez jasného cieľa. Po úspešnom experimentálnom overovaní, ktoré potrvá do roku 2030, privedieme jasnú, konkrétnu zmenu v možnosti absolvovať demokratické vzdelávanie každému dieťaťu na Slovensku.

V experimentálnom overovaní sa venujeme komplexnému výskumu, ktorý pomôže i ostatným školám, ktoré sa rozhodnú ísť touto cestou. Za pomoci najlepších z najlepších vedcov, pedagógov, psychológov a iných pridružených vied skúmame relevantnosť slobodného vzdelávania pre slovenské deti. Experiment teda sám o sebe nie je experimentom, ale výskumom s cieľom nazbierať podrobné informácie pre uvedenie slobodného vzdelávania do praxe na Slovensku.

Nakoľko je nám známe, sme jediní na svete, ktorí realizujú výskum tohto zamerania v tak veľkom rozsahu s potenciálom meniť paradigmy vzdelávacích systémov a politík.

Finančné zabezpečenie výskumu je však v plnej miere ponechané na (ne)možnosti školy. Napísali sme preto počas prvého roka desiatky žiadostí o grant a podporu a oslovili sme veľké množstvo potenciálnych partnerov: viaceré nadácie, mnoho firiem, mesto Košice i Košický samosprávny kraj, niekoľko ministerstiev i úrad vlády. Žiaľ, neúspešne.

Obraciame sa preto na vás, aby ste podporili našu snahu a pomohli nám pokryť náklady na psychológov a licencie testov, ktoré vo výskume používame. Ročné náklady na mzdy a testy sú približne vo výške 50 000 €, aj bez inflácie budeme teda potrebovať nájsť vyše pol milióna eur.

Prvý školský rok výskumu sme financovali z úveru, druhý práve začal a nemáme preň finančné krytie, čo môže byť pre náš zámer priamo likvidačné.
Nevzdávame sa však a veríme, že sa veľké veci treba bojovať. Bojujte s nami! A podporte svojou troškou inováciu vo vzdelávaní na Slovensku.

Vieme, že naše ciele sú veľké a cesta k nim je dlhá a náročná, ale nachystali sme sa a vyrazili. Budeme pokorne vďační za každý príspevok a podporu na tejto ceste.

Idem s vami do toho! Ako ešte môžem pomôcť?

  • Každý z vás nám môže pomôcť zdieľaním nášho príbehu a tejto výzvy o podporu.
  • Hľadáme aj ľudí, ktorým je myšlienka Slobodnej školy natoľko blízka, že sa rozhodnú pomôcť jej budovaniu a zveľaďovaniu.
  • Môžete nás prepojiť s ľuďmi, ktorí vlastnia alebo spravujú zaujímavé nehnuteľnosti v krajských mestách alebo na investora, ktorý nám poskytne úver alebo si zakúpi vhodnú nehnuteľnosť a tú nám bude za odplatu prenajímať. Vieme prijať aj pomoc od firiem alebo v podobe tovarov a služieb.
  • Vítame aj ľudí, ktorí dokážu vplývať na legislatívne zmeny najmä v domácom vzdelávaní
  • Alebo ich srdce bije pre právo každého dieťaťa na vhodné podmienky na vzdelávanie a chceli by s nami priamo spolupracovať, napríklad aj v dennej práci s deťmi či za počítačom. 
  • Pomôcť môžete i nižším pravidelným príspevkom alebo aktívnym budovaním občianskej angažovanosti – pomôžete tak rastu novej generácie, ktorá bude na vzdelanie nahliadať z úplnej inej perspektívy, ako sme zažili my. A tá vďaka tomu zažije detstvo, aké chce(te).

Ďalšie informácie o nás nájdete na webe školy www.SlobodnaSkola.sk a webe zriaďovateľa www.TahanovskaZahrada.sk .

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali, aj všetkým, ktorí sa práve teraz rozhodli pomôcť dobrej veci! ♥

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

4. 4. 2023 10:30

Vďačná Slobodná škola

Dobrý deň, priatelia,

každým dňom, každým byrokratickým papierom i každým eurom sme bližšie ku slobodnému vzdelávaniu na Slovensku. Ďakujeme Vám za Vašu podporu!

Tí, ktorí si vybrali odmenu v podobe kníh, už môžu v najbližších dňoch očakávať zásielku. Tí, ktorí si zvolili inú odmenu, už môžu očakávať dobrý pocit na duši – teraz!

Pomohli ste budovať dôležitú inovatívnu zmenu. Nie pre školstvo, nie pre politikov, ale pre deti a budúcnosť nás všetkých na Slovensku. Ďakujeme! ♥

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
10 €  •  20. 3. 2023 23:20
Milý darca
5 €  •  20. 3. 2023 12:49
Štedrý darca
10 €  •  20. 3. 2023 12:48
Štedrý darca
5 €  •  20. 3. 2023 12:43
Veľkorysý darca
50 €  •  20. 3. 2023 12:20
Dobrosrdečný darca
25 €  •  20. 3. 2023 12:14
Dobrosrdečný darca
10 €  •  20. 3. 2023 11:58
Štedrý darca
20 €  •  20. 3. 2023 10:12
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  20. 3. 2023 7:08
Štedrý darca
20 €  •  19. 3. 2023 22:41
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  19. 3. 2023 20:34
Veronika
5 €  •  19. 3. 2023 15:11
Nech sú deti slobodné :-)
Darca, ktorý je za každú dobrosť
100 €  •  19. 3. 2023 11:52
Milý darca
10 €  •  19. 3. 2023 9:12
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  18. 3. 2023 22:35
Štedrý darca
5 €  •  18. 3. 2023 10:06
Štedrý darca
25 €  •  18. 3. 2023 9:44
Dobrosrdečný darca
30 €  •  18. 3. 2023 0:46
Milý darca
15 €  •  18. 3. 2023 0:06
Dobrosrdečný darca
100 €  •  17. 3. 2023 10:51
Láskavý darca
5 €  •  17. 3. 2023 6:21

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu