Výzva ukončená:

Podporte moje štúdium na Berklee College of Music

Míľnik 1/4

PRVÝ mesiac na Berklee 🎉

Získaných 0 € 13 739 €
4 546 €

Míľnik 2/4

DRUHÝ mesiac na Berklee 🎉

Získaných 0 € 13 739 €
9 092 €

Míľnik 3/4

TRETÍ mesiac na Berklee 🎉

Získaných 0 € 13 739 €
13 638 €

Míľnik 4/4

ŠTVRTÝ mesiac na Berklee PRVÝ semester pokrytý 🎉

Získaných 0 € 13 739 €
18 184 €
 -
41 darcov
Celkom sa zapojilo
335 €
Priemerná výška daru
5 000 €
Najvyšší dar
120 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Podporte moje štúdium na Berklee College of Music

 -

Míľnik 1/4

PRVÝ mesiac na Berklee 🎉

Získaných 0 € 13 739 €
4 546 €

Míľnik 2/4

DRUHÝ mesiac na Berklee 🎉

Získaných 0 € 13 739 €
9 092 €

Míľnik 3/4

TRETÍ mesiac na Berklee 🎉

Získaných 0 € 13 739 €
13 638 €

Míľnik 4/4

ŠTVRTÝ mesiac na Berklee PRVÝ semester pokrytý 🎉

Získaných 0 € 13 739 €
18 184 €

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
3. 5. 2022

O mne.

For English CLICK HERE

Ahoj, 

moje meno je Viktória a asi prvé čo by si mal o mne vedieť je, že spev je môj život.

Hudba ma sprevádzala snáď od prvého momentu, na ktorý si vo svojom živote spomínam. Tým momentom je môj prvý rok života, kedy som zaspievala svoju prvú pesničku. Keď som mala štyri, rodičia ma prihlásili na hodiny spevu. A tak som sa začala učiť hudobnú teóriu už ako škôlkarka. Čím som bola staršia, tým sa moja láska k hudbe prehlbovala. Rozhodla som sa prihlásiť na Pražskú konzervatoř (najstaršie konzervatórium v strednej Európe). Dnes je to už šiesty a posledný rok, čo študujem na tejto škole. Počas štúdia sa mojím snom stala Berklee College of Music – najlepšia hudobná škola na svete v oblasti populárnej hudby.

Bolo to ako sen, dostať sa tam.

Sen, ktorý som si dokázala splniť a začiatkom roka bola prijatá.

Prečo práve Berklee College of Music?

Mimo to, že je Berklee College of Music najlepšia hudobná škola na svete v oblasti populárnej hudby, je to škola so základňou tých najlepších profesorov na hudbu. Táto škola je v USA. V rodisku jazzu, bluesu a v centre vývoja populárnej hudby. Je to škola, ktorá má najviac absolventov s ocenením Grammy na svete. Je to nesmierna česť mať možnosť byť súčasťou tejto výnimočnej komunity. 

Od toho, aby som sa mohla začať učiť na tejto úžastnej škole ma delí ešte jeden krok. Financie. Od doby kedy som sa dozvedela že som prijatá, kontaktovala som nespočetne veľa nadácií, firiem, štipendijných a grantových programov v Českej aj Slovenskej repulike. Vždy som však dostala rovnakú odpoveď. Na podporu z Čiech som nebola českým občanom a na podporu zo Slovenska som nebola študent slovenskej strednej školy alebo sa na školu v zahraničí podpora nevzťahovala. Taktiež som kontaktovala ministerstvo školstva avšak opäť s negatívnou správou, že pre môj typ štúdia nemajú žiadny typ podpory. Založiť si zbierku bola moja posledná možnosť a ja nesmierne dúfam že sa vydarí.

Vopred ĎAKUJEM každému jednému z vás kto sa rozhodnete prispieť čo i len jedným eurom. 

Budem si to neopísateľne vážiť a pamätať. 

Peniaze budú použité na zaplatenie:

  • školného vo výške 45 468$
  • ubytovania vo výške 18 828$

a nevyhnutných poplatkov spojených so štúdiom ako sú napríklad:

  • školské poplatky 1 332$
  • zdravotné poistenie 2 699$,
  • knihy 474$
  • a iné. 

Za zásluhy na prijímacích pohovoroch som získala štipendium od Berklee College of Music vo výške 14 000$.

Celkové náklady na štúdium s odpočítaním štipendia teda činia 54 801$ čo je cca 52 061 Eur. Je to čiastka bez cesty, povinnej školskej výbavy a iných povinných poplatkov, ktoré činia sumu vyše 7 000 a tie plánujem zaplatiť z vlastných zdrojov.

Support my studies at Berklee College of Music

Hi!
My name is Viktoria, and probably the first thing you should know about me is that singing is my life.

Music has accompanied me, perhaps since the first moment I remember in my life. That moment was my first year of life when I sang my first song. When I was four, my parents signed me up for singing lessons. So I started learning music theory as a kindergartener. As I got older, my love for music deepened. I applied to the Prague Conservatory (the oldest conservatory in Central
Europe). Today is the sixth and the last year I have studied at this school. During my studies, my dream became Berklee College of Music – the best music school in the world for popular
music.

It was like a dream to get there.

A dream that I managed to fulfill when I found out that I was accepted at the beginning of
the year.

Why Berklee College of Music?

Besides that Berklee is the best music school in the world for popular music, this place is home to the best music professors from around the world. This school is in the USA. In the birthplace of jazz and blues and at the center of the development of popular music. It is school that has the most Grammy Award-winning graduates in the world. It is an immense honor to have the opportunity to be a part of this extraordinary community.

I am one step away from being able to start learning at this amazing school. Finance. Since I found out that I was accepted, I have contacted countless foundations, companies, scholarship and grant programs in the Czech and Slovak Republics. But I always got the same answer. For support from the Czech Republic, I was not a Czech citizen, and for support from Slovakia, I was not a student of a Slovak secondary school, or the support did not apply to school abroad. I also contacted the Ministry of Education but again, with a negative message that they do not have any type of support for my type of study. Starting a fundraiser was my last option, and I truly hope it will be successful.

THANK YOU in advance to each and every one of you who decides to help even with one euro.

I will cherish and remember it indescribably.

What exactly will be the money used for?

The money will be used to pay for:

tuition in the amount of $45,468
accommodation in the amount of $18,828

and necessary fees associated with the study, such as:

school fees $1,332
health insurance $2,699
books $474
and other.


I received a merit-based scholarship from Berklee College of Music in the amount of $14,000.

The total cost of studies minus the scholarship amounts to $54,801, what is approximately EUR 52,061. It is an amount without travel, compulsory school equipment, and other compulsory fees, which amount to more than $7,000, and I plan to pay them from my own resources.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
100 €  •  29. 8. 2022 11:06
Dobrosrdečný darca
100 €  •  24. 8. 2022 22:50
Láskavý darca
250 €  •  2. 8. 2022 10:47
dáš to, si skvelá ♥️
Milý darca
2 400 €  •  30. 7. 2022 8:17
Darca, ktorý je za každú dobrosť
500 €  •  30. 7. 2022 8:10
Milý darca
50 €  •  29. 7. 2022 5:51
Štedrý darca
750 €  •  28. 7. 2022 13:47
od Daniela M. - “Hodně štěstí.”
Darca, ktorý je za každú dobrosť
350 €  •  27. 7. 2022 21:53
Christian Andersen
250 €  •  27. 7. 2022 21:52
Nazdar Vikčo , dik za vsechno … držím palce i nadale
Július Hurmán
750 €  •  27. 7. 2022 21:47
❤️
Láskavý darca
650 €  •  27. 7. 2022 21:03

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň