Pomôžte nám zorganizovať tábor pre deti s autizmom

Míľnik 1/4

Zabezpečíme dopravu z a do pobytového tábora.

Získaných 0 € 2 548 €
250 €
4 dni
do ukončenia

Míľnik 2/4

Zabezpečíme aj stravovanie a finančne odľahčíme cenu pobytového tábora o 50 eur.

Získaných 0 € 2 548 €
1 000 €
4 dni
do ukončenia

Míľnik 3/4

Budeme môcť pokryť odmeny pre odborných vedúci, animátorov, zdravotníka a dobrovoľníkov.

Získaných 0 € 2 548 €
1 750 €
4 dni
do ukončenia

Míľnik 4/4

Navyše pokryjeme aj ubytovanie a finančne odľahčíme cenu denného tábora o 10 eur.

Získaných 0 € 2 548 €
2 500 €
4 dni
do ukončenia

Buďte s nami za každú dobrosť. Odovzdáme 100 % vášho daru.

Darovať Zdieľať

Všetky kampane overujeme

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica
Dátum pridania
28. 5. 2024

Kto sme a čo robíme?

ENGLISH VERSION

O.Z. SPOSA BB is an organization that helps individuals with autism and other special needs people in Banská Bystrica, Slovakia. In our outpatient facilities, we conduct activities and exercises that develop the abilities and skills of individuals. We also provide field services, creating opportunities for practicing self-care activities, socialization activities, and actively engaging our members in community life.

Those who know us understand that we care deeply about providing thorough and safe care for individuals with special needs. Our work is meaningful and helps advance our members. To date, our activities have successfully helped a significant number of people, and we believe we will continue to do so successfully in the future.

SLOVENSKÁ VERZIA

O.Z. SPOSA BB je spoločnosť na pomoc osobám s autizmom a iným znevýhodnením v Banskej Bystrici. V našich ambulantných priestoroch vykonávame aktivity a činnosti rozvíjajúce schopnosti a zručnosti osôb nielen s autizmom. Taktiež poskytujeme terénne
služby, kde vytvárame možnosť nácviku samoobslužných činností, socializačných aktivít a aktívne zapájame našich členov do spoločenského života.

Kto nás pozná, vie, že nám záleží na dôkladnej a bezpečnej starostlivosti o osoby s týmto znevýhodnením. Naša práca má zmysel a posúva našich členov vpred. Do dnešných dní sme svojimi aktivitami dokázali pomôcť nemalému množstvu ľudí a veríme, že v tom budeme úspešne pokračovať aj naďalej.

Prečo vznikla táto výzva a čo plánujeme na leto 2024?

ENGLISH VERSION

After the success of organizing summer camps in previous years, we have decided to continue this year and prepare two summer camps: a day camp and a residential camp for children and adults with ASD and other special needs. Social integration and the connection of special needs people with college students bring enrichment to the lives of all participants. We want everyone to have the opportunity to experience a summer full of adventures and to have the support they need to safely spend time engaging in activities that teach them new skills and help them advance not only in their personal but also in their social lives.

Both summer camps will be full of activities focused on the development and inclusion of children and adults with special needs. Thanks to our professional team and volunteers, we can create a safe environment where they can play, learn, and build friendships together. At the same time, we create opportunities for college students of health and social sciences to gain valuable experience working with special needs people.

How your funds will help us and why you should support this cause:

Your financial contributions will play a crucial role in several key areas and are vital for the successful organization of our summer camps.

  1. Ensuring Medical and Professional Staff: Funds will be used to secure medical personnel, professional leaders, and animators who are essential for conducting activities and maintaining a safe environment for the children and adults with special needs.

  2. Providing Nutritious Meals: Your financial help allows us to provide balanced and nutritious meals throughout both summer camps, which is essential for the health and well-being of the children and adults with special needs.

  3. Safe and Reliable Transportation: The contributions will ensure safe and reliable transportation for the children and adults with special needs to and from the summer camp, guaranteeing their safety and convenience.

  4. Quality Accommodation: Your support enables us to rent two great cottages for such a event, providing quality accommodation for the children and adults with special needs and ensuring their comfort during their stay.

  5. Supporting Volunteers: We also want to support our great volunteers by reimbursing their expenses and showing our gratitude for their invaluable work.

By supporting our cause, you will help us create a safe, enriching, and memorable camp experience for children and adults with special needs. If we manage to obtain sufficient financial support, we will be able to reduce the cost of the summer camps by up to 100 euros, thereby easing the financial burden on families with children with disabilities.

Your support is immensely valuable to us. It allows us to provide these people with special needs with an unforgettable experience that fosters their personal and social development.

We sincerely thank you for your support!

SLOVENSKÁ VERZIA

Po úspechu v organizovaní denných táborov v minulých rokoch sme sa aj tento rok rozhodli pokračovať a pripraviť dva tábory: denný a pobytový tábor pre deti s PAS a iným znevýhodnením. Sociálna integrácia a prepojenie znevýhodnených detí so študentami
prináša obohatenie do života všetkým zúčastneným. Chceme, aby všetci mali možnosť zažiť leto plné zážitkov a aby mali podporu, ktorú potrebujú na bezpečné strávenie času pri aktivitách, ktoré ich učia novým zručnostiam a pomáhajú im napredovať nielen v osobnom,
ale aj v spoločenskom živote.

Oba tábory budú plné aktivít zameraných na rozvoj a inklúziu detí s autizmom a inými zdravotnými obmedzeniami. Vďaka nášmu odbornému tímu a dobrovoľníkom dokážeme vytvoriť bezpečné prostredie, kde sa deti môžu spoločne hrať, učiť a budovať priateľstvá. Zároveň vytvárame príležitosti pre študentov zdravotných a sociálnych vied získať cenné skúsenosti prácou so znevýhodnenými deťmi.

Ako nám vaše financie pomôžu a prečo by som túto výzvu mal/a podporiť??

Vaše finančné príspevky nám výrazne pomôžu v niekoľkých dôležitých oblastiach a sú nevyhnutné na úspešné zorganizovanie nášho tábora.

Konkrétne, financie využijeme na zabezpečenie zdravotníka, odborných vedúcich a animátorov, ktorí prispievajú k realizácii aktivít a vytváraniu bezpečného prostredia. Vaša finančná pomoc nám taktiež umožní poskytovať vyváženú a nutrične hodnotnú stravu pre deti počas celého tábora, čo je nevyhnutné pre ich zdravie a pohodu. Financie budú použité aj na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dopravy, ktorá umožní odvoz a dovoz detí na a z tábora. Vaše príspevky nám umožnia zaplatiť prenájom chatiek, čím zabezpečíme kvalitné ubytovanie pre deti a prispejeme k ich komfortu. Okrem toho chceme podporiť našich dobrovoľníkov, ktorí nám nezištne pomáhajú, tým, že im preplatíme ich náklady a vyjadríme vďaku za ich neoceniteľnú prácu.

Vaša podpora je pre nás nesmierne cenná a vďaka nej môžeme zabezpečiť, aby náš tábor bol nielen úspešný, ale aj nezabudnuteľný zážitok pre všetky zúčastnené deti. Ak sa nám podarí získať dostatočné množstvo finančnej podpory, budeme mať možnosť zlacniť cenu pobytového tábora až o 100 eur, čím finančne odľahčíme rodiny detí so zdravotným znevýhodnením.

Zo srdca vám ďakujeme za vašu podporu!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
10 €  •  18. 7. 2024 23:48
Veľkorysý darca
10 €  •  18. 7. 2024 20:54
Dobročinný Darca
10 €  •  18. 7. 2024 19:40
Dobročinný Darca
5 €  •  18. 7. 2024 19:32
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  18. 7. 2024 19:01
Veľkorysý darca
2 €  •  18. 7. 2024 18:13
Štedrý darca
1 €  •  18. 7. 2024 18:09
Milý darca
33 €  •  18. 7. 2024 16:40
Veľkorysý darca
25 €  •  18. 7. 2024 15:54
Milý darca
10 €  •  18. 7. 2024 14:36
Štedrý darca
25 €  •  18. 7. 2024 13:55
Veľkorysý darca
5 €  •  18. 7. 2024 12:59
Ivet
10 €  •  18. 7. 2024 12:29
Uzite si to😘
Dobročinný Darca
5 €  •  18. 7. 2024 12:16
Dobročinný Darca
10 €  •  18. 7. 2024 12:01
Štedrý darca
10 €  •  18. 7. 2024 11:58
Láskavý darca
5 €  •  18. 7. 2024 11:41
Štedrý darca
10 €  •  18. 7. 2024 11:30
Dominika J.
10 €  •  18. 7. 2024 11:15
♥️
Láskavý darca
10 €  •  18. 7. 2024 11:15

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Páči sa vám táto kampaň? Podporte ju Darcovskou výzvou.

Založte si vlastnú podkampaň a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.
Ako to funguje?

Odkazy

Ivet
10 €  •  18. 7. 2024 12:29
Uzite si to😘
Dominika J.
10 €  •  18. 7. 2024 11:15
♥️
Jarmila F.
25 €  •  3. 6. 2024 9:14
Držím palce
Katarína Š.
25 €  •  16. 6. 2024 8:45
Nech sa vám tábor vydarí a pekné počasie 🍀
Anonym
150 €  •  29. 5. 2024 19:59
Želáme príjemný tábor
Caroline S.
25 €  •  18. 7. 2024 7:48
Good luck with your project and we'll done. You were always a good heart Adrian. I hope you raise enough and the children have a great time. Best regards, Caroline
Silvia C.
30 €  •  29. 5. 2024 8:25
Držím palce, nech sa podarí a zažijete krásny tábor.
Maka
20 €  •  2. 6. 2024 21:15
Nech sa to podarí! :)

Kto ďalší daroval?

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň