Úspešne dokončené:

Vojna ani Putin nezmizli – podporme dobrovoľníkov na východnom fronte Ukrajiny!

Získaných 0 € 3 647 €
3 000 €
 -
60 darcov
Celkom sa zapojilo
61 €
Priemerná výška daru
792 €
Najvyšší dar
90 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Vojna ani Putin nezmizli – podporme dobrovoľníkov na východnom fronte Ukrajiny!

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
23. 1. 2024

Kto kampaň organizuje?

For English click here

Volám sa Braňo Ondrášik a na Ukrajinu som sa ako reportér od začiatku ruskej invázie na Ukrajine vrátil niekoľkokrát. Hoci žurnalistika nie je moje hlavné zamestnanie, pracujem v spoločnosti ESET, cítil som potrebu na Ukrajinu vycestovať a napísať viac ako dvadsať reportáží aby som obrazy tejto vojny priniesol slovenským čitateľom priamo z Ukrajiny. Väčšinu ciest som absolvoval s fotografom Michalom Burzom a okrem publikácii v tlači sme o tom vydali spoločnú knihu Ľudia Ukrajiny, reportáže boli ocenené Novinárskou cenou, fotografie ocenením Slovak Press Photo. Reportáže si môžete prečítať vo SME a v Kapitáli. Fotografie ´Michala Burzu z ostatnej reportážnej cesty sú použité aj v tejto darcovskej výzve.

Reportážne cesty si financujeme z vlastných zdrojov. Záleží nám na Ukrajine a ľuďoch, ktorí v nej žijú a záleží nám aj na obrancoch Ukrajiny. Preto do týchto ciest investujeme veľa vlastného voľného času, talentu a financií. Reportáže píšem, aby som ľuďom na Slovensku ukázal túto strašnú vojnu aj očami našinca a zblízka, aby sa na ňu nezabudlo. A hlavne aby som pripomenul, že podpora Ukrajiny, Ukrajincov a Ukrajiniek je rovnako dôležitá dnes ako na začiatku invázie.

Možno ešte viac, keďže sa tento konflikt stal živnou pôdou pre dezinformačnú scénu a populistických politikov, ktorý z ukrajinského utrpenia ťažia. Ale nie s cieľom im pomôcť brániť sa. A nedeje sa to iba na Slovensku. Práve je preto ešte dôležitejšie pomôcť práve teraz a mať stále otvorené srdce. Dnes si Ruská federácia vybrala Ukrajinu, zajtra to môžeme byť aj my a tiež sa budeme spoliehať, aby nám aj druhí pomohli. Hoci Ukrajinci a Ukrajinky si svojim hrdinským bojom pomáhajú hlavne sami a samy, my ich v tom samých nenecháme. Tá vojna totiž nikam nezmizla a Putin tiež nikam neodchádza, hoci vymizla z titulných strán a „hedlajnov“ televíznych novín.

Komu pomôžeme?

V tejto výzve nežiadame o peniaze pre naše reportážne cesty, tie si budeme aj naďalej financovať a organizovať predovšetkým sami. Okrem prinášania príbehov ľudí sme už predtým ďalšími aktivitami vyfundraisovali niekoľko tisíc eur pre ľudí na Ukrajine či organizácie, ktoré tam denne pomáhajú. Ale to nestačí. Počas týchto ciest sme stretli množstvo ľudí, ktorých osud nám nemôže byť ľahostajný. Sú to príbehy utrpenia a národnej tragédie v srdci Európy, ale zároveň sú plné odhodlania, odvahy a inšpirácie. Z relatívne malých súm dokážu pomáhať ďalej a zachrániť ďalších – každodenné obete ruskej agresie.

S Michalom Burzom chceme cielene pomôcť priamo im. Poznáme ich, s mnohými sme strávili veľa času. Videli sme ich ako pomáhajú, videli sme ich ako bránia svoju vlasť, videli sme ich ako pre druhých, blížnych, riskujú vlastné zdravie, životy. Mnohí museli opustiť rodiny a na bojisku čelia nedostatku zdravotníckeho materiálu, iní rozdali v pomoci druhým takmer celý majetok. „(Zvolenie Roberta Fica) je voľba Slovákov a my tu bojujeme, aby aj Slováci mohli prejaviť svoj názor,“ povedal nám vojak s prezývkou Medveď, ktorý je priamo na obrannej línii v Doneckej oblasti a pripomína sovietske tanky v Bratislave v šesťdesiatom ôsmom. Našim ľuďom a nášmu spojenectvu stále veria.

Slava Fesenko zas organizuje konvoj dodávok do odľahlých obcí Charkovskej oblasti. Keď sa začala invázia, neváhal pomáhať svojim susedom dôchodcom, najmä s potravinami. A začal chodiť aj do dedín, ktoré ostreľovali. Na pomoc minul celé úspory a pripájali sa k nemu ďalší miestni. Volajú ich „bavari“, podľa názvu charkovského dištriktu, odkiaľ sú – Novobavarskyj. Dnes jeho tím s dodávkami organizuje zbierky a zásobuje obce a dobrovoľníkov od Charkova až po okolie Kramatorska a Avdijivky.

Oleksandr Rešetnik je duchovným miestneho práporu v okolí Kramatorska a medzi domácimi má preto veľký rešpekt. Okrem pomoci vojakom ale chodí pomáhať aj civilistom do obcí, kde už zostala iba hŕstka ľudí. A okolo nich sú ďalší a ďalší dobrovoľníci. Za finančnú pomoc dokážu zabezpečiť humanitárny materiál, ktorý je tam potrebný, použiť peniaze na logistiku a organizovanie tejto pomoci.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Polovicu získaných finančných prostriedkov použijeme na nákup zdravotníckeho materiálu potrebného na bojisku v Doneckej oblasti pre vojakov (tiež dobrovoľníkov) a záchranu životov obrancov aj civilistov. Ide o turnikety na zastavenie krvácania, gázu a iný obdobný materiál potrebný na fronte. Odovzdáme alebo doručíme ich priamo vojakom v tejto oblasti.

Druhú polovicu odovzdáme dobrovoľníkom, ktorý pomáhajú a vlastne zachraňujú civilistov v Charkovskej a Doneckej oblasti ako Slava, Oleksandr a ďalší dobrovoľníci okolo nich. Oni a ony budú najlepšie vedieť, načo ich použiť – čo práve akútne potrebujú alebo z nej zaplatia benzín, opravia starú dodávku, ktoré na rozvoz po vojnou zničených cestách používajú. Samozrejme, odovzdáme ich v plnej výške.

Čím viac získame, čím viac ľudí bude na týchto osudoch záležať, tým viac ľuďom dokážu oni a ony pomôcť vo vojnou zmietaných oblastiach Ukrajiny. Každý dar – malý aj veľký sa počíta, každý jeden pomôže a zachráni život. A aj vďaka nim môžu mať Ukrajinci nádej, že raz začnú písať novú kapitolu, keď ustoja toto ruské barbarské ťaženie.

Pomôžte im s nami.

Let's support the volunteers on the eastern front of Ukraine

Who organizes the campaign?

My name is Braňo Ondrášik and I have returned to Ukraine as a reporter several times since the beginning of the Russian invasion of Ukraine. Although journalism is not my main occupation, I work at ESET, I felt the need to travel to Ukraine and write more than twenty reports in order to bring images of this war to Slovak readers directly from Ukraine. I completed most of the trips with photographer Michal Burza, and in addition to the publication in the press, we published a joint book about it, People of Ukraine, the reports were awarded the Journalism Award, the photos the Slovak Press Photo Award. You can read the reports in SME and Kapitál.

Michal Burza's photos from the other reporting trip are also used in this donation call. We finance reporting trips from our own resources. We care about Ukraine and the people who live in it, and we also care about the defenders of Ukraine. That's why we invest a lot of our own free time, talent and finances in these trips. I write reports in order to show the people of Slovakia this terrible war through the eyes of our people and up close, so that it will not be forgotten. And mainly to remind that the support of Ukraine, Ukrainian men and women is just as important today as it was at the beginning of the invasion.

Perhaps even more so, as this conflict has become a breeding ground for the disinformation scene and populist politicians who profit from Ukraine's suffering. That is why it is even more important to help right now and to always have an open heart. Today, the Russian Federation chose Ukraine, tomorrow it can be us too, and we will also rely on others to help us. Although Ukrainian men and women mainly help themselves with their heroic struggle, we will not leave them alone. That war has not gone anywhere, and Putin is not going anywhere either, although it has disappeared from the front pages and „headlines“ of TV newspapers.

Who will we help?

In this appeal, we are not asking for money for our reporting trips, which we will continue to finance and organize primarily ourselves. In addition, it brings people's stories, we have previously raised several thousand euros through other activities for people in Ukraine or organizations that help there on a daily basis. But that's not enough. During these trips, we met a lot of people whose fate cannot be indifferent. They are stories of suffering and national tragedy in the heart of Europe, but at the same time they are full of determination, courage and inspiration. From a relatively small sum, they can continue to help and save others – everyday victims of Russian aggression.

Michal Burza and I want to help them directly. We know them, we have spent a lot of time with many of them. We have seen them helping, we have seen them defending their homeland, we have seen them risking their health and lives for others, their neighbors. Many had to leave their families and face a shortage of medical supplies on the battlefield, while others gave away almost all of their possessions to help others.

Slava Fesenko for example organizes a convoy of supplies to remote villages of the Kharkiv region. When the invasion began, he did not hesitate to help his retired neighbors, especially with food. And he started going to the villages that were shelling. To help past entire savings and were joining another local. They call them „Bavaria“, after the name of the Kharkiv district, while they are – Novobavarskyi. Today, his delivery team organizes collections and supplies villages and volunteers from Kharkov to the surroundings of Kramatorsk and Avdiivka.

Oleksandr Reshetnik is the chaplain of the local battalion in the vicinity of Kramatorsk and is therefore highly respected by the locals. In addition to helping soldiers, he also goes to help civilians in villages where only a handful of people are left. And there are more and more volunteers around them. For financial assistance, they can provide the material that is needed there, use the money for logistics and organization of this assistance.

What exactly will the money from this campaign be used for?

We will use half of the collected funds to purchase medical equipment needed on the battlefield in the Donetsk region for soldiers (also volunteers) and save the lives of defenders and civilians. These are tourniquets to stop bleeding, gauze and other similar material needed at the front. We will drop off or deliver them directly to the troops in the area.

We will give the second half to volunteers who help and actually save civilians in the Kharkiv and Donetsk regions, such as Slava, Oleksandr and other volunteers around them. They will know best what to use them for – what they need urgently or to pay for gas with it, to repair an old van that they use to deliver on war-torn roads. Of course, we will hand them over in full as fundraised.

The more we collect, the more people will care about their fates, the more people they can help in the war-torn regions of Ukraine. Every donation – small and big counts, every single one will help and save a life. And thanks to them, Ukrainians can have hope that one day they will start writing a new chapter, when they will not have to to live through this Russian barbaric campaign.

Help them with us.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
75 €  •  9. 4. 2024 9:27
Veľkorysý darca
40 €  •  2. 4. 2024 10:00
Milý darca
100 €  •  30. 3. 2024 14:42
Láskavý darca
50 €  •  20. 3. 2024 9:20
Dobrosrdečný darca
27 €  •  19. 3. 2024 7:05
Ľuba
30 €  •  5. 3. 2024 10:47
Sláva Ukrajine! - Ďakujeme!!!! A prepáčte, prosím, za našich primitívnych politikov :-(
Peter
50 €  •  4. 3. 2024 7:52
Brano, vdaka za zorganizovanie. Slava Ukrajine!
Láskavý darca
25 €  •  2. 3. 2024 19:24
Samuel
25 €  •  1. 3. 2024 21:27
Jediný spôsob, ako zastaviť Put*na a jeho podvodníkov a zlodejov...je podporiť boj za slobodu Ukrajiny. Slovenský kolaboranti 👎
Láskavý darca
25 €  •  28. 2. 2024 11:30
Darca, ktorý je za každú dobrost
100 €  •  28. 2. 2024 10:07
J.P.
43 €  •  28. 2. 2024 5:34
Ďakujeme Braňo, že stea sa postavili na tú správnu stranu histórie. Len spoločne dokážeme zastaviť russký teror na 🇺🇦
Veľkorysý darca
25 €  •  25. 2. 2024 23:33
Štedrý darca
10 €  •  25. 2. 2024 16:06
Láskavý darca
25 €  •  25. 2. 2024 12:04
Dobročinný Darca
50 €  •  24. 2. 2024 19:54
Dakujeme Brano, slava Ukraine
Veľkorysý darca
150 €  •  24. 2. 2024 16:00
Dobrosrdečný darca
25 €  •  24. 2. 2024 14:42
Dobročinný Darca
25 €  •  24. 2. 2024 12:56
Štedrý darca
25 €  •  24. 2. 2024 10:54
Milý darca
100 €  •  24. 2. 2024 10:48
Štedrý darca
25 €  •  24. 2. 2024 10:21
Štedrý darca
25 €  •  24. 2. 2024 10:03
Dobročinný Darca
25 €  •  24. 2. 2024 9:56

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň