Úspešne dokončené:

PAMOZ: Dopíšme happy end k týmto príbehom

Míľnik 1/3

Na zabezpečenie voľnočasových aktivít: tanec, gitara, divadlo, spev… Spoločne proti nude teenagerov! ĎAKUJEME

Získaných 0 € 11 224 €
5 000 €
6 224 € od 107 darcov
5 000 € od Renovabis

Míľnik 2/3

Na letný tábor v Jarovniciach a materiálno-technické vybavenie: kroje, nástroje, ozvučenie… Ďakujeme :)

Získaných 0 € 11 224 €
10 000 €
6 224 € od 107 darcov
5 000 € od Renovabis

Míľnik 3/3

Ste úžasní! 👏 Dnes teda zbierame už na 🎼🎵🎶 prípravu našich talentov 🎸🥁 na prijímacie skúšky na konzervatórium! ĎAKUJEME !

Získaných 0 € 11 224 €
11 000 €
6 224 € od 107 darcov
5 000 € od Renovabis
 -
107 darcov
Celkom sa zapojilo
58 €
Priemerná výška daru
400 €
Najvyšší dar
46 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

PAMOZ: Dopíšme happy end k týmto príbehom

Míľnik 1/3

Na zabezpečenie voľnočasových aktivít: tanec, gitara, divadlo, spev… Spoločne proti nude teenagerov! ĎAKUJEME

Získaných 0 € 11 224 €
5 000 €
6 224 € od 107 darcov
5 000 € od Renovabis

Míľnik 2/3

Na letný tábor v Jarovniciach a materiálno-technické vybavenie: kroje, nástroje, ozvučenie… Ďakujeme :)

Získaných 0 € 11 224 €
10 000 €
6 224 € od 107 darcov
5 000 € od Renovabis

Míľnik 3/3

Ste úžasní! 👏 Dnes teda zbierame už na 🎼🎵🎶 prípravu našich talentov 🎸🥁 na prijímacie skúšky na konzervatórium! ĎAKUJEME !

Získaných 0 € 11 224 €
11 000 €
6 224 € od 107 darcov
5 000 € od Renovabis

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Pamätníci Antona Macáka, OZ Muráň (PAMOZ)
Ambasádor výzvy
Renovabis
Dátum pridania
15. 3. 2024
Posledná aktualita

30. 4. 2024 22:55

KRÁSNE ĽUDSKÉ, POVZBUDZUJÚCE… ! 🤝

👏 Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 11 224 € ! 

Z toho 6 224 €  od darcov a 5 000 € od nemeckej katolíckej nadácie Renovabis. MÁME teda potrebných 10 000 € na avizované (niektoré už aj zrealizované) projektové aktivity, a dokonca aj 1224 € navyše! Tie budú použité na  prípravu našich talentov  na prijímacie skúšky na konzervatórium!

Chceme sa zo ❤️  POĎAKOVAŤ všetkým našim dobrodincom, známym i neznámym darcom, sympatizantom – i z radov Rómov! Celkovo nás podporilo 107 darcov, priemerná výška daru je cca 60 €.

OSOBITNE ďakujeme študentom VŠ sv. Alžbety v Košiciach, ktorí vyzbierali a na našu kampaň odoslali 400 € ! Veľká vďaka za všestrannú podporu patrí aj sestrám CJ ! Silným svedectvom je 170 € od mladých Rómov z Jarovníc. Chceli pomôcť, lebo si uvedomujú, že aj im sa veľa dostalo a vo viere, že Boh im to vynahradí !

Menovite chceme ešte raz poďakovať p. Mariánovi Čekovskému a spoločnosti  Filma s. r. o. z Prešova za výrobu promo videa a za osobné zaangažovanie sa do kampane, čo tiež výrazne pomohlo zdvihnúť hodnotu vyzbieranej čiastky! ✌️

Ďalšie poďakovanie adresujeme saleziánom z Luníka IX, že nás empaticky podporili  po dosiahnutí svojej cieľovej čiastky, keď naša kampaň ešte nevyzerala veľmi nádejne. Potešilo nás i to, že niektorí ste nám okrem finančnej čiastky zanechali aj odkaz s povzbudením a ocenením nášho úsilia! VÁŽIME SI TO!

V neposlednom rade ďakujeme nadácii Renovabis a spoločnosti DONIO SK s.r.o. za túto peknú skúsenosť !  🥰

 Za PAMOZ Muráň sr. Jaroslava H. Kochjarová CJ  👋

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Komu pomôžeme? Deťom, ktoré chcú, a nemôžu…

For english, click here.

Veľmi rada s nimi robím, lebo chcú…“ – hovorí nadšená dobrovoľníčka Zuzka, povolaním učiteľka. Počet záujemcov o tanec, gitaru, spev divadlo sa za tri mesiace dostal k 30-ke, a to sme limitovaní nedostatkom lektorov a nemáme ani vlastné priestory.

Napr. Števo – klasický tínedžer, ktorý ale napriek nie ľahkému detstvu a rečovému hendikepu spieva celým telom, každou bunkou svojej tváre. Je tiež výborný tanečník, ovláda gitaru, aj basovú, hrá na bicie. Pri hudbe je vo svojom živle: uvoľnený, usmiaty, plný optimizmu, humoru – showman. Talent jednoznačne má, no nemá možnosť rozvinúť ho… Je skromný, vďačný, úctivý, ochotne sa zapája do všetkých aktivít nášho OZ, ak práve nemusí robiť ťažkú mužskú prácu…

Kto sa uchádza o Vaše spoluautorstvo?

Sme združenie nadšencov, ktorí sa pod skratkou PAMOZ snažia o podporu kultúry a osvety v Muráni. Obec je známa Národným parkom Muránska planina, nachádza sa však v jednom z najmenej rozvinutých regiónov Slovenska. Turistov tu vítajú skupinky Rómov postávajúcich na námestí: muži, ženy, deti. Nemajú prácu, ani perspektívu iného života.

My ale veríme, že zmena je možná! Cez podporu talentov a kreativity ponúkame mladým alternatívu k nude a šancu na vzlietnutie z generačnej chudoby. 

Za každou tvárou je silný príbeh. To nás pobáda uchádzať sa o Vašu podporu s pomocou nadácie Renovabis, ktorá Váš príspevok zdvojnásobí (až do takto získanej sumy 5+5 tisíc eur). Vám i nadácii vopred veľká VĎAKA!

Spojme teda sily a poďme na to! 

K úspechu pomôžete už zdieľaním tejto kampane. Čo konkrétne môže znamenať Vaša finančná pomoc?

 • 10,- eur zaplatí jeden nácvik divadla/spevu,
 • 12,- eur je hrubá mzda za hodinu gitary, vrátane priestorov, nástrojov a iných učebných pomôcok,
 • 30,- eur pokryje honorár za hodinu tanca i cestovné náklady,
 • 60,- eur oblečie jednu tanečníčku/tanečníka nášho 20-členného súboru do rómskeho kroja,
 • 120,- eur predstavuje tretinu ozvučovacej aparatúry
 • 300,- eur môže desiatim deťom splniť sen – letný tábor v družobných Jarovniciach,
 • 500,- eur by deťom zjednodušilo sledovanie textov piesní cez dataprojektor,
 • 1000,- eur nám pomôže doplniť hudobné nástroje.

Ak sa nám nepodarí získať dostatočnú sumu, naša ponuka bude len pre niektoré deti, aj niektorých plánov sa budeme musieť vzdať :( Naopak čiastka 10 000,- a viac by znamenala:

 • širokú náruč,
 • väčšiu šancu na udržateľnosť projektu,
 • prípravu najtalentovanejších na štúdium na konzervatóriu,
 • úvahy nad  rekonštrukciou budovy, kde by sme mohli mať vlastné priestory…   

!!!  ĎAKUJEME a ako bonus pre darcov nad 50 eur ponúkame propagačné materiály z dielne nášho OZ:

Magnetka (10×15) Hrad Muráň s popisom na zadnej strane, magnetka (9×6) Kostol sv. Juraja v Muráni, magnetka (9×6) Muráň z r. 1875 a letáčik Kostol sv. Juraja v Muráni.

V prípade záujmu nám napíšte na pamozmuran@gmail.com. 

LET'S WRITE THESE STORIES TO HAPPYEND

Whom do we help? Children who want but can't …..

„I love working with them, because they want…“ – says Zuzka, a passionate volunteer,  a teacher by profession. The number of children interested in dance, guitar, singing and theater has increased to 30 within 3 months, but we are limited because of number of lectors and lack of space.

e.g. Števo – a normal teenager, who despite his difficult childhood and speech impediment sings with whole body, with each muscle on his face. By the way, he is a perfect dancer, knows how to play the guitar, even the bass guitar, he also plays the drums.  Music is his life: he feels relaxed,  smiling, enthusiastic, is full of homour – a showman.  It is visible that he is talented, but has no opportunities to  develop his talent…  He is a young man without pretence; he is thankful, respectful, willing to take a part in each activity our centre offers if he doesn't have to do some man work at that time.…

Who is asking for Your joint authorship?

We are a group of enthusiastic volunteers who under abbreviation PAMOZ  are trying to promote culture and enlightment in Muráň. The village itself is well-known because of Slovak National park Muránska planina.  But this National park is situated in one of the least-developed regions in Slovakia.  Turists are welcomed here by groups of Roma people standing on public square, because they have nothing to do: men, women, children. They have no work, even the perspective of better life.

But we believe, that the change is possible!  Through promotion and developing of talents and creativity we offer the youth an alternative towards boredom and a chance to get out of generational poverty.

Behind each face there is a strong story. That makes us seek for Your grant with help of  Renovabis foundation, who double your grant (until 10000 €).  A huge THANK YOU to you and your foundation in advance!

So let's join forces and let's do it!

You help to achieve success even with sharing this campaign. What does your financial help specifically mean?

 • 10,- € pay one lesson of theater/singing,
 • 12,- € is gross earnings for one guitar lesson, including space, musical instruments and other teaching aids,
 • 30,- € covers performance fee for one lesson of dance and travelling expences,
 • 60,- € dress one dancer of our 20-member ensemble into a Roma traditonal costume,
 • 120,- € represent one third of sound system,
 • 300,- € can help 10 children to fulfill their dream – a summer camp in our twin-town Jarovnice,
 • 500,- € make it children easier to read lyrics through  digital motion projector,
 • 1000,- € help us to complete the number of musical instruments.

If we don't succeed in gathering enough money, our program will be accessible just for few children, and in addition, we will have to back away from our other plans :(

On the contrary, the amount of 10.000,- and more represents:

 • wide arms,
 • bigger chance for project sustainability,
 • preparation of the most talented ones for study at music and dancing schools,
 • thinking of building reconstruction, where we could have own space for our activities…   

THANK YOU A LOT!!!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

30. 4. 2024 22:55

KRÁSNE ĽUDSKÉ, POVZBUDZUJÚCE… ! 🤝

👏 Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať 11 224 € ! 

Z toho 6 224 €  od darcov a 5 000 € od nemeckej katolíckej nadácie Renovabis. MÁME teda potrebných 10 000 € na avizované (niektoré už aj zrealizované) projektové aktivity, a dokonca aj 1224 € navyše! Tie budú použité na  prípravu našich talentov  na prijímacie skúšky na konzervatórium!

Chceme sa zo ❤️  POĎAKOVAŤ všetkým našim dobrodincom, známym i neznámym darcom, sympatizantom – i z radov Rómov! Celkovo nás podporilo 107 darcov, priemerná výška daru je cca 60 €.

OSOBITNE ďakujeme študentom VŠ sv. Alžbety v Košiciach, ktorí vyzbierali a na našu kampaň odoslali 400 € ! Veľká vďaka za všestrannú podporu patrí aj sestrám CJ ! Silným svedectvom je 170 € od mladých Rómov z Jarovníc. Chceli pomôcť, lebo si uvedomujú, že aj im sa veľa dostalo a vo viere, že Boh im to vynahradí !

Menovite chceme ešte raz poďakovať p. Mariánovi Čekovskému a spoločnosti  Filma s. r. o. z Prešova za výrobu promo videa a za osobné zaangažovanie sa do kampane, čo tiež výrazne pomohlo zdvihnúť hodnotu vyzbieranej čiastky! ✌️

Ďalšie poďakovanie adresujeme saleziánom z Luníka IX, že nás empaticky podporili  po dosiahnutí svojej cieľovej čiastky, keď naša kampaň ešte nevyzerala veľmi nádejne. Potešilo nás i to, že niektorí ste nám okrem finančnej čiastky zanechali aj odkaz s povzbudením a ocenením nášho úsilia! VÁŽIME SI TO!

V neposlednom rade ďakujeme nadácii Renovabis a spoločnosti DONIO SK s.r.o. za túto peknú skúsenosť !  🥰

 Za PAMOZ Muráň sr. Jaroslava H. Kochjarová CJ  👋

27. 4. 2024 22:30

Blížime sa k cieľovej sume

Srdečne ĎAKUJEME Vám všetkým, ktorí ste nám pomohli dostať sa až sem.

Ak prekročíme míľnik 10 000, prispejete aj k štúdiu našich talentovaných detí na 🎼 konzervatóriu… 🎶

Splníme ďalší sen? Máme ešte 3 dni ! Skúsme!

19. 4. 2024 21:45

POSLEDNÝCH 10 DNÍ KAMPANE!

Začíname odčítavať☝️ Ale EŠTE TREBA ZABRAŤ, ani zďaleka nie sme v cieli…  Viď. 2. míľnik🤔  O to naliehavejšie/pokornejšie 🙏prosíme o zdieľanie, podporu.

ĎAKUJEME!🫶

12. 4. 2024 15:55

HURÁ, pokorili sme 1. míľnik !

Vďaka vám, našim doterajším 43 darcom a nadácii Renovabis, polovicu už máme! Pokúsme sa ešte presvedčiť ďalších, napr. cez video ambasádora projektu M. Čekovského, že aj materiálno-technické vybavenie je nevyhnutné. Že nové kontakty i nová motivácia získané v letnom tábore v Jarovniciach budú ďalším krôčikom vpred. ĎAKUJEME

11. 4. 2024 22:04

Marián Čekovský to vidí takto ;)

O oživenie kampane promo videom sa postarala Filma s.r.o. z Prešova – ĎAKUJEME !  Veľmi si vážime tiež podporu p. Mariána Čekovského. Vďační budeme aj každému, kto pošle ďalej info o tejto novinke. 

10. 4. 2024 19:37

Čas sa kráti

Ešte máme 3 týždne na to, aby sme z nemožného urobili možné… 

ĎAKUJEME!

3. 4. 2024 23:02

Blíži sa polčas kampane

Viete, koľko nás delí od dosiahnutia 1. míľnika? Ešte 470 eur. Keď to podelíme na darcov a nadáciu Renovabis, je to len 235 eur! ĎAKUJEME

25. 3. 2024 20:55

Spoločne proti predsudkom

Milí darcovia, okrem finančnej podpory oceňujeme aj tú morálnu: odkaz, že práca s rómskou mládežou je zmysluplná a možná. Vďaka!

24. 3. 2024 18:31

Ste skvelí, milí darcovia!

Pred pár dňami to bolo 1250,- Dnes je to už 2510,- Pri takomto sociálnom cítení to bude čoskoro 5210,- a prekročíme 1. míľnik!  :) ĎAKUJEME !

15. 3. 2024 22:47

Vaša dôvera ja naším záväzkom

Teší nás, že medzi darcami vidíme aj takých, ktorí už majú svoju skúsenosť/výsledky. Oni vedia, že sa to dá, že to má zmysel! ĎAKUJEME!

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
50 €  •  30. 4. 2024 14:27
Láskavý darca
20 €  •  30. 4. 2024 13:05
Dobročiný Darca
200 €  •  29. 4. 2024 23:22
Láskavý darca
136 €  •  29. 4. 2024 21:26
Láskavý darca
100 €  •  29. 4. 2024 20:52
Milý darca
10 €  •  29. 4. 2024 14:33
Dobročiný Darca
10 €  •  29. 4. 2024 13:27
Radoslav Š.
100 €  •  29. 4. 2024 12:45
Ďakujeme, že sa nevzdávate robiť dobro
Dobrosrdečný darca
30 €  •  29. 4. 2024 11:14
Veľkorysý darca
30 €  •  29. 4. 2024 10:47
Darca, ktorý je za každú dobrost
300 €  •  29. 4. 2024 10:24
Štedrý darca
10 €  •  29. 4. 2024 9:36
Dobročiný Darca
25 €  •  29. 4. 2024 9:31
Štedrý darca
14 €  •  29. 4. 2024 9:09
Štedrý darca
10 €  •  29. 4. 2024 8:17
Milý darca
20 €  •  28. 4. 2024 23:18
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  28. 4. 2024 23:02
Dobročiný Darca
210 €  •  28. 4. 2024 21:41
Dobročiný Darca
10 €  •  28. 4. 2024 21:05
Lenka G.
170 €  •  28. 4. 2024 19:57
Darovali mladý ľudia a z Jarovnic veľa úspechov prajem , boh vás žehnáj tešíme sa že sme mohli aj takto pomôcť 🥰
Láskavý darca
10 €  •  28. 4. 2024 19:39
Milý darca
10 €  •  28. 4. 2024 16:45

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň