Úspešne dokončené:

Obnovme rómskym deťom ihrisko a veďme ich cez hru k pravým hodnotám

Získaných 0 € 10 000 €
10 000 €
5 000 € od 20 darcov
5 000 € od Renovabis
 -
20 darcov
Celkom sa zapojilo
250 €
Priemerná výška daru
3 500 €
Najvyšší dar
46 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Obnovme rómskym deťom ihrisko a veďme ich cez hru k pravým hodnotám

Získaných 0 € 10 000 €
10 000 €
5 000 € od 20 darcov
5 000 € od Renovabis

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
RKC – farnosť Ratkovská Lehota
Ambasádor výzvy
Renovabis
Dátum pridania
15. 3. 2024
Posledná aktualita

26. 4. 2024 9:30

Keď pomáhame druhým, my sami budeme obohatení.

 Milí naši darcovia,
zo srdca sa Vám chceme poďakovať, že ste podporili náš projekt! Určite sa nám podarí aspoň o niečo obnoviť a obohatiť naše ihrisko pre deti.
Nedokážete si ani predstaviť z akého rodinného prostredia k nám prichádzajú tieto deti. Žijú bez vody a často aj bez elektriky vo svojich biednych, tmavých príbytkoch – čo je v mnohých prípadoch len jedna miestnosť. Veľmi sme boli prekvapení, keď sme pri požehnávaní domov videli, že jedna rodina žije v pivnici! Viete si to predstaviť? Tmavá, vlhká pivnica v zemi.


My nevieme týmto všetkým rodinám zmeniť ich situáciu, ale pomáhame ako môžme – či už šatstvom, rôznym potrebami pre domácnosť, školskými potrebami pre deti, potravinami … a hlavne tým, že týmto deťom umožníme zmysluplne a radostne tráviť čas, keď môžu niečo pekné zažiť a vidieť. Každý rok po letnom tábore, keď sú deti u nás celý týždeň, tak mnohé nechcú ísť domov! Naše pastoračné centrum sa stalo pre ne naozaj druhým domov.  

Milí naši darcovia a dobrodinci, ak máte ešte nejaký nápad ako spropagovať náš projekt, budeme Vám veľmi vďační! Do konca darcovskej kampane zostáva už len pár dní. Veríme, že sa nám podarí získať ešte viac finančných darov pre náš projekt.  

Ešte raz srdečná vďaka,
s pozdravom p. Jozafát a sr. Columba

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

For english click here

V našom pastoračnom centre sv. Don Bosca vo Veľkom Blhu sa  venujeme rómskym deťom z viacerých okolitých dedín našej farnosti.

Počas týždňa prichádzajú v menších či väčších skupinách (15–25 detí), aby sa zahrali, zabavili, športovali, tvorili, najedli sa, ale aj aby sa modlili a poznávali základy viery, Božích prikázaní a pripravovali sa k prijatiu sviatosti. Snažíme sa viesť rómske deti k životu podľa viery, Božích prikázaní a základných ľudských hodnôt. Hra, zábava a spoločné priateľské stretnutia sú príležitosťou pozitívne vplývať na rómske deti.

Pastoračné centrum funguje pod vedením spoločenstva Rodina Panny Márie.

Za chod pastoračného centra je zodpovedný P. Jozafát Jozef Brigan. Charitu pre rodiny a program pre deti pripravuje Sr. Columba

Ak by ste si radi pozreli viac o našej činnosti s rómskymi deťmi, je tu pre Vás nasledujúce video:

Komu pomôžeme?

Rómske deti a mladí, ktorým sa venujeme, prichádzajú do pastoračného centra z neľahkého rodinného prostredia. Často im chýbajú základné veci, ich rodiny žijú vo veľkej chudobe.

Deti majú veľmi málo podnetov pre svoj rozvoj po telesnej, psychickej či duchovnej stránke.

Rómske deti veľmi radi prichádzajú do nášho pastoračného centra, lebo majú príležitosť niečo nové zažiť, hrať sa, súťažiť, ísť niekde na výlet, stráviť čas v letnom tábore. Takto môžu rozvíjať svoje schopnosti a zažiť radosť v peknom prostredí a v priateľskom spoločenstve, čo je určite veľmi dôležité pre rozvoj ich osobnosti.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Radi by sme s Vašou pomocou obnovili detské ihrisko pri našom pastoračnom centre. Pred 10 rokmi sme si svojpomocne postavili hraciu vežu, ktorá je už používaním a počasím dosť zničená a nebezpečná pre deti. Rómske deti, ktoré k nám prichádzajú veľmi radi trávia čas vonku, nie sú závislé na smartfónoch a internete, lebo také vymoženosti doma, vo väčšine prípadov, nemajú. Preto by sme týmto deťom radi poskytli dostatok podnetov na hru a zábavu aj formou detského ihriska.

Chceli by sme zakúpiť detskú vežu a ďalšie komponenty detského ihriska – kolotoč a hojdačky.

Náš projekt realizujeme s podporou Roma-Renovabis, ktorý každý Váš príspevok znásobí do sumy 5000 Eur.

Playground for Roma children

In our Pastoral Center of St. Don Bosco in Veľký Blh we work with Roma children from several surrounding villages of our parish. During the week they come in smaller or larger groups (15–25 children) to play, have fun, play sports, to do crafts, they always get something to eat, but we also pray with them and teach them the basics of Catholic faith, God’s commandments and prepare them for the sacraments. We strive to lead Roma children to live according to Christian values, their conscience and basic human principles. Realization of leisure activities with educational overlap create good opportunity to positively influence Roma children in their own environment.

The Pastoral Centre is run by religious community the Family of Mary. P. Jozafát Jozef Brigan is responsible for the management of the Pastoral Centre. The charity for families, assistance to the needy
and the program for children is the responsibility of Sr. Columba

The Roma children and young people who regularly visit the Pastoral Center come from difficult family backgrounds. They often lack basic necessities; their families live in great poverty. The children have very little motivation for their physical, psychological or spiritual development.

Children like to come to our Pastoral Center because they have the unique opportunity to experience something new, to play, to compete, to go on a trip, to take part in a summer camp. In this way they can develop their skills, discover their talents and experience joy in a nice environment and in a friendly community, which is certainly very important for their personal development.

With your help, we would like to renovate the playground at our Pastoral Center.

10 years ago, we put up a self-built play tower, which is due to use and weather already quite deteriorated and therefore dangerous for the children. The Roma children who come to us like to spend time outdoors, they are not dependent
on smartphones and the internet, because in most cases they do not have such conveniences at home. That is why we would like to provide these children with enough incentives to develop well also through games and fun, also on a well-equipped playground.

We would like to purchase a children’s play tower and other playground components – a merry-go-round and swings.

We are carrying out our project with the support of Roma-Renovabis, which will multiply every contribution you make until 5000 Eur.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

26. 4. 2024 9:30

Keď pomáhame druhým, my sami budeme obohatení.

 Milí naši darcovia,
zo srdca sa Vám chceme poďakovať, že ste podporili náš projekt! Určite sa nám podarí aspoň o niečo obnoviť a obohatiť naše ihrisko pre deti.
Nedokážete si ani predstaviť z akého rodinného prostredia k nám prichádzajú tieto deti. Žijú bez vody a často aj bez elektriky vo svojich biednych, tmavých príbytkoch – čo je v mnohých prípadoch len jedna miestnosť. Veľmi sme boli prekvapení, keď sme pri požehnávaní domov videli, že jedna rodina žije v pivnici! Viete si to predstaviť? Tmavá, vlhká pivnica v zemi.


My nevieme týmto všetkým rodinám zmeniť ich situáciu, ale pomáhame ako môžme – či už šatstvom, rôznym potrebami pre domácnosť, školskými potrebami pre deti, potravinami … a hlavne tým, že týmto deťom umožníme zmysluplne a radostne tráviť čas, keď môžu niečo pekné zažiť a vidieť. Každý rok po letnom tábore, keď sú deti u nás celý týždeň, tak mnohé nechcú ísť domov! Naše pastoračné centrum sa stalo pre ne naozaj druhým domov.  

Milí naši darcovia a dobrodinci, ak máte ešte nejaký nápad ako spropagovať náš projekt, budeme Vám veľmi vďační! Do konca darcovskej kampane zostáva už len pár dní. Veríme, že sa nám podarí získať ešte viac finančných darov pre náš projekt.  

Ešte raz srdečná vďaka,
s pozdravom p. Jozafát a sr. Columba

23. 3. 2024 9:55

Rozsievajme dobro a lásku v tomto svete

Milí priatelia,

zo srdca sa chceme poďakovať všetkým, ktorí ste neváhali a hneď tak veľkodušne podporili náš projekt. Ak máte priateľov a známych, ktorí by možno tiež radi podporili dobrú vec, pošlite im odkaz na náš projekt.

Chceme znovu poprosiť aj nových návštevníkov, ktorí sa dostanú k nášmu projektu, neváhajte nás podporiť aj menšou sumou – 5,10,15 Eur, podporíte tým naozaj dobré dielo.

Vždy znova sme svedkami toho, že naše pastoračné centrum je skutočným útočiskom pre deti, ktoré k nám prichádzajú z neľahkého rodinného prostredia.

Len niekoľko postrehov z tohto týždňa – keď 9– ročné dievča príde spolu so svojimi tromi súrodencami a najmladší má tri roky a povie: „Mama doma pije“ – to sa ťažko počúva a nie ešte to reálne ako dieťa  doma prežívať.

Rovnako nám povedal mladý 17-ročný chlapec – „Doma mám veľké problémy, ale keď sem prídem, tu nemám žiadne!“

Pekné bolo tiež, že 15 mladých chlapcov a dievčat prišlo peši 3 km zo susednej dediny, aby mohli byť na sv. omši.

Tieto deti nemôžu za to, do akej rodiny sa narodili, ale my im môžme v ich ťažkej situácii pomôcť a poskytnúť im aj určité útočisko, kde môžu nájsť pomoc a lásku.

Spolu s deťmi sa budeme modliť za vás všetkých a za vaše úmysly.

S vďačnosťou a pozdravom p. Jozafát a sr. Columba

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
15 €  •  28. 4. 2024 20:10
Dobročinný Darca
3 500 €  •  28. 4. 2024 17:13
Darca, ktorý je za každú dobrosť
125 €  •  26. 4. 2024 9:05
Štedrý darca
50 €  •  24. 4. 2024 14:25
Dobročinný Darca
5 €  •  20. 4. 2024 10:24
Veľkorysý darca
5 €  •  20. 4. 2024 10:00
Veľkorysý darca
10 €  •  18. 4. 2024 19:25
Láskavý darca
100 €  •  18. 4. 2024 17:04
Milý darca
10 €  •  18. 4. 2024 15:19
Dobrosrdečný darca
50 €  •  18. 4. 2024 14:22
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  18. 4. 2024 14:02
Veľkorysý darca
50 €  •  16. 4. 2024 16:18
Štedrý darca
100 €  •  9. 4. 2024 21:33
Milý darca
30 €  •  7. 4. 2024 20:05
Milý darca
100 €  •  2. 4. 2024 22:27
Štedrý darca
100 €  •  2. 4. 2024 13:14
Dobročinný Darca
100 €  •  15. 3. 2024 22:30
Milý darca
100 €  •  15. 3. 2024 19:26
Dobročinný Darca
500 €  •  15. 3. 2024 19:01
Veľkorysý darca
25 €  •  15. 3. 2024 18:44

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň