Projekt ukončený:

Na slovenskom divadle záleží – podporte redizajn časopisu Slovenské divadlo

Míľnik 1/2

Získaná suma nám pomôže pokryť čiastočné náklady za nový grafický návrh obálky a layoutu časopisu

Získaných 0 € 759 €
500 €

Míľnik 2/2

Získaná suma nám umožní plne pokryť náklady za nový grafický návrh obálky a layoutu časopisu

Získaných 0 € 759 €
1 000 €
 -
23 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
33 €
Priemerná výška daru
100 €
Najvyšší dar
47 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Na slovenskom divadle záleží – podporte redizajn časopisu Slovenské divadlo

Míľnik 1/2

Získaná suma nám pomôže pokryť čiastočné náklady za nový grafický návrh obálky a layoutu časopisu

Získaných 0 € 759 €
500 €

Míľnik 2/2

Získaná suma nám umožní plne pokryť náklady za nový grafický návrh obálky a layoutu časopisu

Získaných 0 € 759 €
1 000 €
Zakladateľ
Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV
Dátum pridania
12. 1. 2023
Posledná aktualita

1. 3. 2023 11:39

finálne ukončenie kampane na podporu redizajnu Slovenského divadla

Milí darcovia,

kampaň na podporu redizajnu časopisu Slovenské divadlo bola úspešne ukončená. S Vašou pomocou sa nám podarilo získať až 759 eur. Srdečne Vám ďakujeme!

Sľúbené odmeny – výtlačok prvého čísla 71. ročníka alebo výtlačky všetkých štyroch čísel -  Vám vždy po ich vydaní doručíme na Vami uvedené adresy, prípadne sa potom individuálne dohodneme na spôsobe prevzatia.

Ďakujeme :)

Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

O našom časopise

Časopis Slovenské divadlo je jedným z najstarších akademických časopisov, ktorý vychádza nepretržite od roku 1953. Ide o jediný slovenský recenzovaný vedecký časopis, ktorý kontinuálne už 70 rokov poskytuje priestor pre publikačné výstupy z oblasti teoretického a historického výskumu divadla, filmu, rozhlasu, televízie, performatívneho umenia či interdisciplinárneho výskumu prepájajúceho teatrológiu s ďalšími príbuznými odbormi (estetika, literárna veda, kultúrna politika a manažment, sociológia, psychológia a i.).

V roku 2023, kedy bude vychádzať 71. ročník Slovenského divadla, plánujeme zmenu jeho dizajnu – obálky aj layoutu. Pomôžte nám získať finančné prostriedky na úhradu za nový grafický návrh.

Časopis má dlhé roky jasne definovanú koncepciu a publikačnú stratégiu. Obsah, ktorý časopis generuje, by sa dal rozdeliť do troch  línií nové pohľady na predchádzajúce historické obdobia divadla a filmu; texty zamerané na súčasný teatrologický a filmologický diskurz; texty s interdisciplinárnym presahom.

Štúdie ponúkajú témy, ktoré doposiaľ neboli vôbec spracované, alebo boli spracované len čiastočne, a to tak v domácom (slovenskom), ako aj medzinárodnom kontexte. Články sú preto zaujímavým materiálom na čítanie pre nadšencov divadla a filmu a publikované texty sa zároveň stávajú zdrojom, z ktorého pri svojom výskume vychádzajú mnohí ďalší bádatelia či študenti pri písaní seminárnych a záverečných prác.

Odbornosť a kvalitu publikovaných štúdií vždy garantuje recenzný proces. Slovenské divadlo je totiž dvojito recenzovaným časopisom, čo znamená, že každá štúdia prechádza anonymným posúdením dvoch nezávislých hodnotiteľov.

Prispievateľmi do časopisu sú nielen etablovaní domáci a zahraniční odborníci v spomínaných oblastiach, ale aj študenti doktorandského štúdia či čerství postdokovia, ktorým časopis pomáha preniknúť  do sveta vedeckého publikovania.

Čas na zmenu vizuálnej identity

Výsledkom práce tých, ktorí sa počas predchádzajúcich 70 rokov venovali editovaniu a vydávaniu Slovenského divadla, je dnes plne vyprofilovaný a renomovaný časopis. Stojíme za jeho doposiaľ budovanou obsahovou identitou, ktorej chceme dať novší, sviežejší a atraktívnejší obal. Časopis má stálu základňu svojich čitateľov – pracovníkov v oblasti výskumu umenia, humanitných a spoločenských vied, pedagógov, študentov, divadelných a filmových tvorcov. Veríme, že novým dizajnom môže osloviť ďalšie, najmä mladšie skupiny a stať sa viac rozpoznateľným medzi študentmi umeleckých vysokých škôl či študentmi odborov ako kulturológia, estetika a pod. Keďže sa časopis dožíva úctyhodného veku, radi by sme mu venovali nový a modernejší dizajn, ktorý poteší čitateľov a priláka viac pozornosti.

Niekoľko technických poznámok

Súčasťou štruktúry časopisu sú popri vedeckých štúdiách (jedno číslo je v priemere naplnené piatimi až šiestimi štúdiami) aj ďalšie rubriky. Kritika, v ktorej sú publikované recenzie vedeckých publikácií z oblasti teatrológie, filmových štúdií a Rozhľady (kratšie štúdie). Od nasledujúceho ročníka plánujeme pravidelne publikovať aj rozhovory s tvorcami a teoretikmi z oblasti divadla a filmu.

Časopis je evidovaný v medzinárodných databázach SCOPUS, EBSCO, ERIH Plus, CEEOL, CEJHS. Vychádza štyrikrát ročne ( prvé, druhé a štvrté číslo v slovenčine, tretie číslo vždy v anglickom jazyku), celkový počet strán jedného ročníka obsahuje približne 400–450 strán a printový náklad každého čísla je 180 kusov.

Časopis sa prezentuje politikou otvoreného prístupu, tzv. open access. Podporuje myšlienku otvorenej vedy a jeho obsah je tak popri printovej verzii bezplatne dostupný aj elektronicky: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=29. Elektronicky sú prístupné všetky čísla od roku 2005, staršie vydania uchovávame v printovej aj pdf verzii v Ústave divadelnej a filmovej vedy, ktorý je jeho vydavateľom.

Časopis sa predáva v kníhkupectvách VEDA, PROSPERO, Martinus a distribuuje sa na rôznych vedeckých konferenciách či divadelných a filmových festivaloch.

Kto za kampaňou stojí?

Vydavateľom časopisu je Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení. Súčasnou šéfredaktorkou je Michaela Mojžišová a pomocnou redaktorkou Zuzana Timčíková. Časopis je financovaný zo zdrojov SAV, pričom každoročný rozpočet prechádza schválením Edičnej rady. Napriek stúpajúcej kvalite časopisu, tieto zdroje nepokrývajú ani jeho ročné vydavateľské náklady. Pracovníci ústavu sa preto usilujú potreby časopisu každoročne podporovať z vlastných výskumných zdrojov, ktoré však neumožňujú jeho redizajn. Preto sa touto formou uchádzame o vašu podporu, ktorou môžete aktívne participovať na tvorbe nového vzhľadu časopisu.

Na čo získané peniaze použijeme?

Získané peniaze použijeme na platbu za nový grafický návrh obálky a layoutu časopisu. Cieľová suma je horná hranica nacenenej finančnej odmeny pre mladú grafickú dizajnérku, ktorú sme k tvorbe vizuálnej identity časopisu oslovili na základe širšieho prieskumu. Chceme dať šancu práve mladým, šikovným ľuďom, ktorí môžu v komunikácii so skúsenými redaktormi časopis posunúť. Oslovená Zuzana Liptáková už pre nás vypracovala prvé verzie návrhov a pred vianočnými sviatkami sme s ňou absolvovali stretnutie, na ktorom od nás dostala pripomienky. Finálny návrh má byť vypracovaný do konca januára 2023 a prvé číslo 71. ročníka vyjde v marci už v zmenenej podobe.

Ako sa na časopis pozerajú tí, ktorí dlhé roky stáli za jeho vydávaním

História časopisu, jeho šéfredaktorov, redaktorov, autorov, tematických zameraní i jeho grafických vizuálov je bohatá. Výsledkom sedemdesiat ročnej činnosti je kontinuálne budovaný obsah, ktorým časopis vytvára samostatné dejiny divadla a filmu.

Dlhoročný šéfredaktor časopisu Miloš Mistrík v úvodníku prvého čísla jubilejného ročníka napísal: „Neveľké pracovisko vlastnými silami písalo, redigovalo aj vydávalo ročne spravidla štyri čísla Slovenského divadla s rozsahom približne štyristo strán, kde publikovalo výsledky vlastných výskumov. V prvých rokoch to boli najmä príspevky k starším i novším dejinám slovenského divadla a dramatiky, akoby sa malo ešte dopovedať obdobie národného obrodenia. Časopis od počiatku poskytoval svoje stránky aj iným výskumníkom, hlavne z vysokých škôl (Vysoká škola múzických umení, Univerzita Komenského, Akadémia umení, Univerzita Konštantína Filozofa, Prešovská univerzita), ako aj ďalším osobnostiam z rezortných ústavov a kultúrnych inštitúcií, redakcií či divadiel. Publikujúci autori si neraz práve na stránkach akademického časopisu overovali výsledky svojej práce, aby ich potom knižne dopracovali do ucelených zborníkov a monografií. Vďaka tomu, že Slovenské divadlo sa pre mnohých stalo vstupnou bránou do vedy, je jeho sedemdesiat ročníkov kontinuitným obrazom vývinu našej teatrológie a čiastočne aj filmológie: cez stránky časopisu prešlo takmer všetko, čo malo vedeckú hodnotu, čo sa potom ďalej mohlo rozvíjať a čo významne prispelo k rozvoju historického i teoretického výskumu u nás.“

Čo o nás hovoria naši autori a čitatelia

Doc. MgA. Jan Motal, PhD., filmológ a estetik umenia, Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity, Brno

Slovenské divadlo je veľmi slobodný priestor, v ktorom som ako autor  mal vždy skúsenosť s kvalitným a rešpektujúcim recenzným procesom. Časopis presahuje hranice vymedzené svojim názvom: otvára sa aj mysleniu o filme, televízii, rozhlase. Dáva šancu esejam a teoretickým úvahám o umení v aktuálnych spoločenských, politických či ekologických súvislostiach, zároveň stále podporuje i kauzistický drobnohľad na konkrétne umelecké diela. V československom priestore predstavuje dôležitý ostrov pre spoločné skúmanie (nielen) dramatických umení.

 Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., filozof a estetik, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Som rád, že už sedemdesiat rokov vychádza akademický časopis Slovenské divadlo. Počas svojho trvania menil tak svoj grafický dizajn, ako aj tematické zameranie. Je to dané tým, že príspevky reagujú na aktuálne dianie v oblasti dramatického a audiovizuálneho umenia – jednoducho, umenie a vedenie sa od seba nedajú oddeliť. Privátne oceňujem trvalé úsilie redakcie vytvárať priestor pre publikovanie aj širšie interdisciplinárne zameraných textov, pretože iba takto je možné rozvíjať a kultivovať vedecký dialóg ako hlavnú silu napredovania poznania.

 Mgr. Peter Himič, PhD., teatrológ, Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

Slovenské divadlo je jediným dlhodobo a kontinuálne fungujúcim slovenským vedeckým teatrologickým časopisom – čo je, samozrejme, smutné konštatovanie. No dôležité je, že predstavuje priestor, v ktorom vyše sedemdesiat rokov dostávajú príležitosť prezentácie nových postupov a nových poznaní o divadle a filme; priestor, v ktorom sa nové obsahy mixujú s novým čítaním. Poznám to ako príležitostný autor a pravidelný čitateľ.   

 Doc. Zdenka Pašuthová, ArtD., teatrologička, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava

Slovenské divadlo je pre mňa ako čitateľku cenným zdrojom informácií a poznania, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť v akademickej obci. Ako pedagogička oceňujem, že ponúka impulzy a inšpiráciu aj pre študentov umenovedných i umeleckých odborov, najmä pri objavovaní vlastných výskumných tém, a zároveň ich oboznamuje s nárokmi a požiadavkami, ktoré sú kladené na obsah a formu vedeckých príspevkov na medzinárodnej úrovni. Z pohľadu autorky pre mňa časopis predstavuje tradičné a spoľahlivé zázemie. Vysoko hodnotím najmä kvalitnú a korektnú prácu anonymných recenzentov a následný redakčný proces. Ich práca je neoceniteľná a v prípade mladých autorov ju považujem aj za veľmi efektívnu súčasť pedagogického procesu. 

 Mgr. Diana Pavlačková, PhD., teatrologička, postdoktorandka, Divadelný ústav Bratislava

Slovenské divadlo je náš jediný odborný časopis indexovaný v databáze Scopus, ktorý publikuje teatrologické štúdie. Zatiaľ čo v iných vedách existuje oveľa väčšia možnosť publikovať aj v zahraničných „a-čkových“ časopisoch, v prípade výskumu dejín slovenského divadla je to komplikovanejšie. Pre doktorandov/doktorandky je preto časopis Slovenské divadlo veľmi potrebný. Nie je to však jeho jediný prínos. Vďaka nemu máme možnosť sledovať výsledky výskumov iných kolegov/kolegýň a v rámci recenzného i redakčného procesu získavame nadmieru potrebnú spätnú väzbu a inšpiratívne podnety pre posun v našej vlastnej práci.

 Doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD., filmologička, Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava

Slovenské divadlo je v súčasnosti jediný slovenský vedecký žurnál v oblasti filmológie, ktorý svojim autorom ponúka indexovanie v citačných databázach.  Čitateľom zase vďaka open access politike umožňuje bezplatný prístup k výsledkom bádania. Pre mňa ako autorku i čitateľku preto predstavuje neoceniteľnú platformou výmeny a rozmnožovania poznania.

 PhDr. Marek Urban, PhD., filmológ, Filozofická fakulta Univerzity Karlovej, Praha

Časopis Slovenské divadlo považujem za unikátnu interdisciplinárnu platformu, ktorá umožňuje premýšľať nad filmom či divadlom v perspektíve rôznych humanitných, no predovšetkým sociálnych vied. Jeho prínos je o to väčší, že vychádza ako v slovenčine, tak angličtine, čím na Slovensko prináša najnovšie trendy v myslení nad rôznymi druhmi dramatických umení. A to, že je indexovaný v prestížnych medzinárodných databázach, kde sa už niekoľko rokov drží v prvom kvartile najlepších časopisov, považujem za významný krok smerom k internacionalizácii slovenskej vedy v zahraničí.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

1. 3. 2023 11:39

finálne ukončenie kampane na podporu redizajnu Slovenského divadla

Milí darcovia,

kampaň na podporu redizajnu časopisu Slovenské divadlo bola úspešne ukončená. S Vašou pomocou sa nám podarilo získať až 759 eur. Srdečne Vám ďakujeme!

Sľúbené odmeny – výtlačok prvého čísla 71. ročníka alebo výtlačky všetkých štyroch čísel -  Vám vždy po ich vydaní doručíme na Vami uvedené adresy, prípadne sa potom individuálne dohodneme na spôsobe prevzatia.

Ďakujeme :)

Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV

28. 2. 2023 9:33

Poďakovanie

Milí darcovia,

srdečne Vám ďakujeme za Vašu podporu. Vážime si pozornosť, ktorú ste našej kampani venovali. Vďaka Vám sa nám totiž podarilo získať 759 eur. Tieto peniaze nám naozaj do veľkej miery pomôžu pokryť náklady na úhradu prác za nový grafický dizajn Slovenského divadla, ktorý pre nás vytvorila Zuzana Liptáková.

Prvé číslo 71. ročníka časopisu v novom dizajne vyjde koncom marca 2023. Veríme, že sa dostane aj do vašich rúk.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
40 €  •  28. 2. 2023 9:03
Štedrý darca
50 €  •  27. 2. 2023 22:58
Veľkorysý darca
20 €  •  27. 2. 2023 20:46
Veľkorysý darca
20 €  •  27. 2. 2023 20:42
Štedrý darca
30 €  •  27. 2. 2023 10:55
Láskavý darca
15 €  •  14. 2. 2023 22:49
Milý darca
50 €  •  10. 2. 2023 9:10
Láskavý darca
20 €  •  8. 2. 2023 14:20
Darca, ktorý je za každú dobrosť
20 €  •  3. 2. 2023 22:08
Veľkorysý darca
40 €  •  3. 2. 2023 21:32
Láskavý darca
40 €  •  3. 2. 2023 20:27
Fekete
12 €  •  3. 2. 2023 18:37
Brechtík
Darca, ktorý je za každú dobrosť
12 €  •  3. 2. 2023 18:11
Milý darca
40 €  •  16. 1. 2023 23:30
Láskavý darca
30 €  •  16. 1. 2023 11:43
Veľkorysý darca
20 €  •  13. 1. 2023 21:10
Štedrý darca
50 €  •  13. 1. 2023 17:09
Láskavý darca
20 €  •  13. 1. 2023 8:23
Štedrý darca
20 €  •  12. 1. 2023 20:53
Dobrosrdečný darca
5 €  •  12. 1. 2023 20:43
Láskavý darca
100 €  •  12. 1. 2023 19:06

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu