Výzva ukončená:

Ukrajinský Rugby Klub: Pridajte sa k nám pri vytváraní budúcnosti pre deti!

Získaných 0 € 939 €
5 000 €
 -
28 darcov
Celkom sa zapojilo
34 €
Priemerná výška daru
150 €
Najvyšší dar
45 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Ukrajinský Rugby Klub: Pridajte sa k nám pri vytváraní budúcnosti pre deti!

Všetky kampane overujeme

Dátum pridania
28. 2. 2024

Kto sme?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Ukrajinský Detský Ragby Klub v Bratislave je iniciatíva, ktorá vznikla na začiatku roku 2022 vďaka patriotovi Ukrajiny, športovcovi, trénerovi a výnimočnej osobnosti – Dmytrovi Levyčevovi.

Dmytro je fotograf a skúsený tréner ragby, pochádza z Kyjeva a má viac ako sedem rokov skúseností s pobytom v Bratislave. Keďže predpokladal prílev detí-utečencov z Ukrajiny v dôsledku invázie, rozhodol sa zorganizovať bezplatné tréningy ragby, aby im poskytol možnosť nájsť nových priateľov, odpútať sa od traumatických udalostí a ľahšie sa adaptovať v novej krajine.

Pre tento účel si ako univerzálny šport vybral ragby. Tréningy sú určené pre deti z Ukrajiny, ktoré sa nachádzajú v Bratislave. Tým nie len podporujeme integráciu týchto detí, ale aj šírime povedomie o ragby a vytvárame priaznivé podmienky pre spoločné strávenie času. 

Náš klub už dosiahol významné úspechy nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Máme v úmysle pokračovať v našej misii podpory tejto výnimočnej komunity. Pre maximálnu efektivitu a transparentnosť budeme úzko spolupracovať s Dmytrom a jeho tímom, ktorí majú hlboké porozumenie potrebám týchto detí a ich rodín. 

Prečo potrebujem práve vašu pomoc?

Projekt Ukrajinský Detský Ragby Klub nie je len o športe. Je to o tom, ako šport môže zmeniť životy. Na začiatku, keď sme začínali s tréningami v mestskom parku Janka Kráľa v Bratislave, bolo to 16. marca 2022, k nám chodilo približne 10–12 detí. Teraz je to viac ako 60 detí rôzneho veku, Ukrajinci, Slováci, tí, čo sú tu dlho, aj tí, čo boli nútení utiecť pred vojnou na Ukrajine do priateľskej Bratislavy.

Šport sa pre nich stal nielen hrou, ale aj dôležitým nástrojom adaptácie a sociálnej integrácie.

Naším cieľom je zabezpečiť deťom nielen fyzický rozvoj, ale aj podporu, adaptáciu, sociálnu integráciu a obnovenie viery v ľudí a svet. Každý váš dar prilieva kvapku do bazéna šťastia pre tieto malé srdcia.

Naše ambície sa neobmedzujú len na to. Snívame o vytvorení skutočnej ragbyovej legendy – tímu, ktorý nie len hrá, ale aj víťazí na turnajoch po celej Európe, najmä v Slovensku, Rakúsku, Česku a Maďarsku, kde sme sa už začali dostávať do povedomia. Ale bez vašej podpory bude tento proces omnoho zložitejší a dlhší.

S vašou finančnou pomocou budeme môcť zabezpečiť miesta na tréningy, účasť na turnajoch, potrebné vybavenie a organizáciu tréningových táborov. Veríme, že spolu dokážeme urobiť veľkú vec a zanechať nezmazateľnú stopu v rozvoji a zlepšení života týchto detí.

Nečakajte – pridajte sa k našej spoločnej veci a staňte sa súčasťou tejto úžasnej cesty.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Našou prioritou sú turnaje, na ktoré budú výdaje minimálne 2800€. Čaká nás ich niekoľko a aj vďaka vašej podpore sa ich budeme môcť zúčastniť:

16. 03. 2024 Viedeň Rugby Donau Spring – Cestovné náklady 150–200€

27. 04. U12 Olomouc – Cestovné náklady + Strava 300–400€

04.05 U12-U18 Viedeň Celtic Spring – všetky kategórie – Cestovné náklady 300–350€

11.05 Brno Rugby Cup U12 – Cestovné náklady + Strava 300–400€

18.05 U12 Zlín – Cestovné náklady + Strava 300–400€

15.06 U12 Dragon Brno – Cestovné náklady + Strava 300–400€

20–23. 06. 2024 Klagenfurt U12 + U18. Účasť jedného tímu bez cestovných nákladov cca 900 €

Ďalšou prioritou je tábor na Slovensku. Cena tábora pre každé dieťa je cca 210€. S vašou pomocou chceme znížiť cenu pre každé dieťa utečenca na 150€ (spolu 1800€)

Ďalej plánujeme nakúpiť výstroj a vybavenie na rok 2024 (lopty, tréningové pomôcky, narážacie štíty – približne 400€)

Ak by sa nám podarilo získať viac peňazí, využijeme ich na prenájom priestorov. Do novembra ešte prostriedky na zaplatenie máme, takže to nie je prioritou. Ale na zimu 2023–2024 budú náklady približne 2700€.

Každý váš príspevok je krok smerom k šťastnejšej a jasnejšej budúcnosti pre tieto deti.

Ďakujeme za vašu pozornosť a možnú podporu!

Who are we?

The Ukrainian Children's Rugby Club in Bratislava is an initiative that was created at the beginning of 2022 (March the 16th ) after the full-scale war began in Ukraine.

It was founded by experienced rugby player and coach Dmytro Levichev (Kyiv club Aviator, Slovak club Slovan, Vienna club Celtic), who is a patriot of his country. Anticipating an influx of refugee children from Ukraine as a result of the invasion, he decided to organize free rugby trainings to give them the opportunity to make new friends, detach from traumatic events and adapt more easily in a new country, Slovakia.Why rugby and our club?

– Rugby is a universal sport for different sex, age and body completion.
– We are open not only to Ukrainian children. Local kids also join the trainings regularly.
– We develop in children the principles of tolerance, acceptance, respect, strong will and fair play and friendship.
– The club is developing very quickly and dynamically.
– Children successfully integrate to the new social life, make friends, practice foreign languages.
– We take care about kids’ mental health.

Our club has already achieved significant success in Slovakia and also beyond its borders (Czech Republic, Austria, Italy, Hungary). We intend to continue our mission of supporting this exceptional community and spread awareness about rugby in general.

Why do we need your help?

The Ukrainian Children's Rugby Club project is not only about sports. It's about how sport changes lives. Today there are more than 60 children of different ages in the club, Ukrainians, Slovaks, those who have been here for a long time, and those who were forced to flee from the war in Ukraine to friendly Bratislava.

“Thank you! You can’t even imagine how our life changed here! Our son finally started to talk more at home and laugh after the day we escaped to Bratislava…” – mom of one boy wrote this message one day.For children sport has become not only a game, but also an important tool for adaptation and social integration.

One boy crying after his first participation in rugby tournament (the team took 2 nd place among 6 teams!). “Hey, why are you crying?” – “I’m crying because no one ever gave me a medal for anything…I will remember for all of my life the moment when he gave me the medal (*other boy from the team, team captain)…I’m crying because I’m happy!”

Our goal is to ensure children not only physical development, but also support, adaptation, social integration and renewal of faith in people and the world. When children were taken to rugby summer camp to Sicily, organized by our Italian friends they saw how many people, whole families were involved to make that happen in the best way. Lots of children were asking from time to time: “Why they are doing this for us?”.

You should know that your donations and support is a part of our mental talks with the children about human kindness, charity, cooperation, importance of support, friendship, tolerance etc. We prefer to think big! And we dream of creating a real rugby legend – a team that not only plays, but also wins in tournaments all over Europe, especially in Slovakia, Austria, the Czech Republic and Hungary, where we have already started to gain popularity and
international friendship.

But without your support, this process will be much more difficult and longer. With your financial help, we will be able to provide places for trainings, participation in tournaments, necessary equipment and organization of training camps. We believe that together we can do a great thing and leave an indelible mark in the development and improvement of the lives of these children.

Don't wait – join our common incredible initiative and be part of this amazing journey!

What exactly will the money from this
campaign be used for?

Our priority is tournaments for which expenses will be at least €2,800.

There are several of them waiting for us, and thanks to your support we will be able to participate in them:

 • 16. 03. 2024 Vienna Rugby Donau Spring – Travel costs 150–200€
 • 27. 04. U12 Olomouc – Travel expenses + Meals 300–400€
 • 04. 05. U12-U18 Vienna Celtic Spring – all categories – Travel costs 300–350€
 • 11. 05. Brno Rugby Cup U12 – Travel costs + Meals 300–400€
 • 18. 05. U12 Zlín – Travel expenses + Meals 300–400€
 • 15. 06. U12 Dragon Brno – Travel expenses + Food 300–400€
  20–23. 06. 2024 Klagenfurt U12 + U18. Participation of one team without travel costs approx. 900 €
 • Another priority is the camp in Slovakia. The price of the camp for each child is approximately €210. With your help, we want to reduce the price for each refugee child
  to €150 (total 1800€)
 • Furthermore, we plan to purchase equipment and equipment for 2024 (balls, training aids, impact shields – approx. 400€).

If we manage to get more money, we will use it to rent the premises. We still have the means to pay until November, so it is not a priority. But for the winter of 2023–2024, the cost will be approx 2700€.


Every contribution you make is a step towards a happier and brighter future for the children of the Ukrainian Children’s Rugby Club.

Thank you for your attention and possible support!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
2 €  •  28. 3. 2024 17:21
Veľkorysý darca
10 €  •  26. 3. 2024 17:51
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  26. 3. 2024 12:00
Rhys Maclaren
10 €  •  26. 3. 2024 10:56
Good Luck!!
Faraz F
10 €  •  26. 3. 2024 10:45
Good luck 🙏🏼
Luc BATAILLE - France
15 €  •  23. 3. 2024 9:13
Objavil som ťa na Kréte s deťmi. Moja kamarátka má s vami svojich 2 synov. Som Francúz. Ragby ponúka hodnoty rešpektu, chuť na námahu, vzájomnú pomoc. Len tak ďalej a ahoj všetkých.
NN
100 €  •  23. 3. 2024 8:15
great project you have going here, I will try to get others onboard as well!
Štedrý darca
50 €  •  16. 3. 2024 8:54
S
35 €  •  13. 3. 2024 9:07
Robíš záslužnú prácu
Dobrosrdečný darca
25 €  •  11. 3. 2024 6:31
Láskavý darca
10 €  •  10. 3. 2024 22:06
Milý darca
150 €  •  10. 3. 2024 21:57
Ivana
25 €  •  8. 3. 2024 13:53
Pre radosť zo života! Slava Ukraini!
Milý darca
10 €  •  5. 3. 2024 15:08
Dobrosrdečný darca
10 €  •  4. 3. 2024 7:47
Štedrý darca
150 €  •  2. 3. 2024 12:27
Štedrý darca
25 €  •  1. 3. 2024 21:12
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  1. 3. 2024 20:39
Dobrosrdečný darca
10 €  •  1. 3. 2024 16:15
Dobrosrdečný darca
50 €  •  1. 3. 2024 15:45
Milý darca
10 €  •  1. 3. 2024 15:03
Dobrosrdečný darca
10 €  •  1. 3. 2024 15:03
Milý darca
50 €  •  1. 3. 2024 14:22

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň